Kurum Çapında Risk Yönetimi

Mevzuatın gerektirdiği şeffaflığa yönelik uygulamaların yanı sıra, faaliyetlerin daha etkin yönetilebilmesi amacıyla günümüzde birçok şirket kurumsal risk yönetimi mekanizmalarını yerleştirmektedir.

  • Şirket hedefleri doğrultusunda uygun risk iştahının belirlenmesi,
  • Hedeflere ulaşmayı etkileyen risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması,
  • Kontrollerin yerleştirilmesi,
  • Risk unsurlarının, uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, ve
  • Bu mekanizmanın görev ve sorumlulukların tanımlanması yoluyla kurum yapısına entegre edilmesi

kurumsal risk yönetiminin esaslarıdır.

Bu amaçla, PwC tarafından ORCA (Objectives-Risks-Controls Alignment; Hedefler-Riskler ve Kontroller’in Hizalanması) olarak tanımlanan metodoloji kapsamında elde edilen bilgiler, aşağıda belirtilen çerçevede değerlendirilmektedir:

PwC olarak Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerimiz ile şirketler, aşağıdaki konularda uygulamalarını iyileştirmektedirler:

  • Şirket strateji ve hedeflerine yönelik piyasa, kredi ve operasyonel risk faktörlerinin belirlenmesi, bunların faaliyetler üzerindeki etkilerinin sürekli ve düzenli bir yapıda ölçülmesi ve raporlanması;
  • Riskleri gözeten bir kurumsal planlama sürecinden elde edilen bilgiler doğrultusunda karar mekanizmasının işletilmesi, çeşitli senaryo analizlerinin gerçekleştirilmesi;
  • Yönetim Kurulu ve/veya CEO’ya iletilen bilgilerin risk açısından değerlendirilerek sunulması;
  • Fırsatların belirlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla yaratılan değerin artırılması;
  • Risk yönetimine yönelik mevzuat gerekliliklerinin karşılanması.