Yeni TTK Uyarınca TMS'na Uyum Süreci

Ülkedeki muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin çok başlıklı uygulamaya son vermek amacıyla, 4487 sayılı Kanunla muhasebe standartlarını oluştumak ve yayımlamak üzere idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur.

TMSK, bu yetkisini kullanırken çağdaş dünya uygulamalarına entegre olabilmek ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla da uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'nı benimseme kararı almıştır. Bilindiği üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanmakta olan UFRS, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla Avrupa Birliğine üye ülkelerde yer alan teşkilatlanmış piyasalarda hisse senedi işlem gören ve/veya bu piyasalarda finansal enstrüman ihraç etmiş işletmeler tarafından mali tablolarının hazırlanmasında uygulanması zorunlu kılınan muhasebe standartları setidir.

Benimsenmiş olan karara paralel olarak TMSK ile Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IASCF) arasında yapılan telif ve lisans anlaşmasında, TMSK tarafından resmi bir Türkçe çevirinin yapılması ve bunun Türk mevzuatı içinde yer alması öngörülmektedir. Söz konusu çeviri çalışmaları neticesinde gerek TMSK 'nın web sitesinde gerekse resmi gazetede yayımlanmak suretiyle Türkiye Muhasebe Standarları (TMS)'na son şekli verilmiş ve mevzuat içerisinde yer alması sağlanmıştır. 12 Nisan 2006 tarihinde yapılan tanıtım semineri itibariyle toplam 35 adet standart nihai durumda olup 2 adet standart halihazırda taslak olarak bulunmaktadır. 2006 yılı ve takip eden dönemlerde UFRS'de yapılacak tüm ilavelerin, düzeltmelerin veya çıkarımların, TMSK tarafından da tam uyumun devamının sağlanması amacıyla uygulanacağı ve TMS ile UFRS'nin tam uyumumunun devamının sağlanacağı şüphesizdir.

Bunların yanısıra, 2007 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısıyla halka açık olsun olmasın ülkedeki tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında TMSK tarafından yayımlanan, UFRS'ye uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'na uymaları mecburiyeti getirilmiştir. Bir diğer ifadeyle bu mecburiyet Türkiyede Türk Ticaret Kanunu'na tabi tüm işletmelerin yasal mali tablolarını hazırlarken UFRS ile tam uyumlu TMS'yi uygulamak durumunda olduklarını hükmetmektedir. Söz konusu yasal mali tablolar Olağan Genel Kurullarda da ortaklar onayına sunulacak ve dolayısıyla kar dağıtım sürecinde de esas olarak dikkate alınması gereken mali tablolar olarak önem yerini alacaktır. Türk Ticaret Kanunu Taslağı'nın yürülüğe girmesi ile beraber TMS'ye uygun olarak hazırlanacak olan yasal mali tablolar mali tablo okuyucusuna ve/veya işletmenin tüm taraflarına daha doğru, anlaşılır ve şeffaf bilgi sunacak, UFRS ile uyumlu olması sebebiyle işletmelerimizin küreselleşen dünya pazarında ve yabancı yatırımcı ilgisi dahilinde daha zamanlı, anlaşılabilir, ortak dili konuşabilen ve rekabetçi bir pozisyon almasını sağlayacaktır.