Ar-Ge Hizmetleri

 

Hizmetlerimiz


Genel Ar-Ge Danışmanlığı

PwC Ar-Ge ekibi olarak, farklı sektörlerde Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin kendi yapılarına uygun olarak teşviklerden ve nakit desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmelerine yönelik birçok farklı alanda Ar-Ge danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve proje bazlı destekler olmak üzere Şirketler için tüm alternatifleri değerlendirip, Şirketleri bilgilendirerek, uygun destek ve teşviklerden yararlanmaları konusunda Şirketlere destek olmaktayız. Ayrıca, Şirketlerin ilgili mevzuat kapsamında fırsat ve risklerinin belirlenmesine ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Ar-Ge Merkezleri

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ve söz konusu Kanun’a ilişkin “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında Şirketlere Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması sürecinde ve Ar-Ge merkezi belgesinin alınmasından sonraki süreçte denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

1. Başvuru ve Değerlendirme Sürecindeki Danışmanlık Hizmetlerimiz:

Ar-Ge merkezlerine ilişkin;

 • Organizasyon yapısının, Ar-Ge merkezinin diğer departmanlar (İnsan Kaynakları, Muhasebe vb.) ile arasındaki yapı ve işleyişinin incelenmesi,
 • Ar-Ge merkezi fiziki durum ve vaziyet planının incelenmesi,
 • Şirketin orta ve uzun vadeli Ar-Ge stratejisi, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin niteliği, Ar-Ge merkezinde yürütülen projelere ilişkin izleme, değerlendirme ve bilgilendirme sistematiği ve yönetiminin incelenmesi,
 • Şirket bünyesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin Ar-Ge içeriğinin incelenmesi,
 • Ar-Ge merkezlerine 5746 sayılı Kanun ile sağlanan vergisel teşvik ve desteklerden yararlanma prensipleri ve muhasebe uygulamalarına ilişkin Şirketlerin bilgilendirilmesi,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak Ar-Ge merkezi başvuru dosyasının ve eklerinin hazırlanmasına yönelik destek ve danışmanlık verilmesi.

2. Ar-Ge Merkezi Belgesinin Alınmasından Sonraki Periyodik Denetimler ve Düzenli Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Ar-Ge mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda, Şirket nezdinde departmanlar (Ar-Ge, İnsan Kaynakları, Muhasebe) bazında periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ar-Ge merkezi personel sayısı (30 Tam Zaman Eşdeğer) kontrolü, Ar-Ge harcamalarının denetimi (harcama içeriği ve muhasebeleştirme) ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü,
 • Ar-Ge indirimi tutarı tespiti (geçici vergi/kurumlar vergisi),
 • Ar-Ge merkezi projelerinin maliyetlerinin, maliyet dağılımlarının ve bütçelerinin kontrolü,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek ara dönem faaliyet raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına destek verilmesi,
 • Ar-Ge mevzuatına ilişkin değişikliklerin ve yenilikler hakkında Şirketlerin düzenli olarak bilgilendirilmesi.

Nakit Destek Programları

Şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini içerik ve nitelik açısından Türkiye’de yürürlükteki mevzuat kapsamında tanımlanan Ar-Ge ve yenilik kavramları ile Oslo ve Frascati Kılavuzlarında belirtilen kriterler çerçevesinde yorumlayarak değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, şirketler özelinde mevcut proje fikirlerini maksimum destek ve teşviklerden faydalanacak şekilde ilgili destek programlarına yönlendirmekteyiz. Nakit destek programlarına sunulan projeler için destek başvurusunun yapılmasından sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşecek tüm aşamalarda Şirketlere danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Nakit destek programlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında ulusal destek programları (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar kapsamında sağlanan Ar-Ge destekleri (SAN-TEZ, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı Ar-Ge destekleri gibi) ve uluslararası destek programları (Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, Eureka, Eurostars) kapsamındaki destek programları ile ilgili Şirketlere destek olmaktayız.

TUBİTAK

 • Başvurusu yapılması istenilen projenin konusu, projede yer alan yenilik ve Ar-Ge bileşenleri incelenerek projeye en uygun başvuru programının ortaya çıkarılması,
 • TÜBİTAK destek programları başvuru işlemlerinin elektronik ortam (PRODİS) üzerinden gerçekleştirilmesinde destek olunması,
 • Proje önerisi TÜBİTAK tarafından değerlendirilirken sürecin takip edilerek ilgili taraflarla iletişim kurulması,
 • TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje için hazırlanması gereken Mali Rapor ve Teknik Raporun (Projenin son dönemi için Proje Sonuç Raporu) hazırlanmasında destek verilmesi,
 • Proje destek sürecinde Şirketler özelinde gerçekleşen diğer konularda (projenin teknik olarak revize edilmesi, bütçede yapılacak değişiklikler, proje süresinin değiştirilmesi vb.) destek sağlanması.

KOSGEB

 • Başvurusu yapılacak projeye konu edilecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetinin teknik içeriğinin incelenmesi,
 • Şirketinizin KOSGEB veritabanına kayıt yaptırması hususunda gerekli desteğin sağlanması,
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında proje başvuru dosyasının hazırlanmasında (mali ve teknik konularda) Şirketinize destek verilmesi,
 • Proje başvurusunun ön değerlendirme sürecinin takip edilmesi, proje başvuru dosyası ve eklerinde bir eksiklik bulunması halinde KOSGEB tarafından talep edilen değişikliklerin yerine getirilmesi,
 • Projenin ön değerlendirmeyi geçmesi halinde, projenin Kurul tarafından değerlendirilme sürecinin takip edilerek şirketin bilgilendirilmesi,
 • Proje başvurusunun kabulü akabinde; proje uygulama süreçlerinin takibinin sağlanması ve gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi sürecinde ve KOSGEB tarafından istenen mali ve teknik bilgi/belgelerin dönemsel olarak hazırlanmasında destek verilmesi.

Kalkınma Ajansları

 • Projelerin Ar-Ge ve yenilik içeriğinin, ilgili kalkınma ajansı mali destek programları kapsamında değerlendirilerek proje bütçesi, başvuran kuruluş vb. bileşenler üzerinden Şirketlerin en uygun destek programına yönlendirilmesi,
 • Destek programları başvuru işlemlerinin elektronik ve matbu ortamda gerçekleştirilmesi aşamasında destek verilmesi,
 • Proje başvurusuna ilgili kalkınma ajansı tarafından herhangi bir ekleme, düzenleme ve/veya revizyon talep edilmesi halinde konuya ilişkin gerekli desteğin verilmesi,
 • Desteklenmesine karar verilen proje için sözleşmede belirlenen dönemler itibariyle hazırlanması gereken mali ve teknik raporların hazırlanmasında destek ve danışmanlık verilmesi.

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Şirketler tarafından yürütülmesi planlanan faaliyetlerin SAN-TEZ programına uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Proje başvuru dosyasının öğretim üyesi ile birlikte hazırlanması sürecinde destek verilmesi,
 • Proje başvuru sürecinde bütçe dağılımının yapılandırılması,
 • Proje değerlendirme sürecinde dosyanın ve süreçlerin takibinin yapılması,
 • Projenin destek kapsamında kabul edilmesi akabinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dönemsel olarak talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanmasında destek ve danışmanlık verilmesi.

AB Fonları

Horizon 2020

 • Avrupa Birliği’nin “Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı”’ program yapısı, çağrı ve fonlama sistematiği, desteklenen proje tipleri, ve Ar-Ge faaliyetleri, projelerdeki ortaklık yapıları, projelere katılım süreci, raporlama ve destek süreci ile ilgili bilgi sağlanması,
 • Program kapsamında açılan çağrıların Şirketler adına takip edilmesi, Şirketin faaliyet alanlarına uygun alanlar ve çağrı konuları ile ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Şirketin proje fikrinin teknik içeriği, açılan proje teklif çağrıları ve Avrupa stratejileri ve önceliklerine uyumu yönünden incelenmesi,
 • AB Horizon 2020 Programı kapsamında Şirketlerin faydalanabileceği alanların ve fırsatların belirlenmesinde Şirketlere destek olunması,
 • Avrupa Komisyonu tarafından AB Horizon 2020 kapsamında yayınlanan resmi bilgi ve belgeler, yapılan değişiklikler ve duyurular konusunda Şirketlere detaylı bilgi sağlanması,
 • Şirketlerin Ar-Ge faaliyet alanlarına uygun AB stratejileri ve Ar-Ge platformlarındaki gelişmeler, strateji ve vizyon raporları ile ilgili bilgilendirilmesi,
 • AB destek programlarına ilişkin Türkiye’de ve Avrupa’da gerçekleştirilen toplantılar, konferanslar, bilgilendirme günleri, proje pazarları hakkında bilgi sağlanması,
 • Projelerde ortak olarak yer almak isteyen Şirketlere yönelik olarak, Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında hazırlanmakta olan proje tekliflerinin, proje fikirlerinin ve proje konsorsiyumlarının (proje ortakları) araştırılması, Şirketi bu proje konsorsiyumlarına ortak olarak dahil etmek üzere çalışmalar yürütülmesi,
 • Proje koordinatörü olarak yer almak isteyen Şirketlere yönelik olarak, proje fikrinin program önceliklerine ve teklif çağrısına uygun olarak hazırlanması, proje ortaklarının bulunarak proje konsorsiyumunun oluşturulması, Proje Koordinatörü olarak tüm proje ortakları adına Avrupa Komisyonu’na proje başvurusunun yapılması için çalışmalar yürütülmesinde Şirketlere destek verilmesi,
 • Başvurusu yapılan projelerin fonlanması halinde, Avrupa Komisyonu ile yapılacak uzlaşma sürecinin takip edilmesi, proje raporlarının hazırlanmasında destek ve danışmanlık verilmesi,

Eureka ve Eurostars Programları:

 • Eureka ve Eurostars Programları kapsamında başvurusu yapılacak proje fikrinin, Ar-Ge ve yenilik içeriği ve program kriterleri bazında değerlendirilmesi,
 • Başvurusu yapılacak proje için gerekli proje ortağının aranması ve proje konsorsiyumunun oluşturulması sürecinde destek verilmesi,
 • Proje başvuru formlarının ve eklerinin hazırlanması ve bu süreçte proje ortağı ve fon makamı ile tüm iletişimin yürütülmesi sürecinde destek verilmesi,
 • Projenin ilgili fon makamına sunulması ve proje ortağının başvuru sürecinin takibi sürecinde destek sağlanması,
 • Eureka ve Eurostars başvurusunun yanı sıra, desteği sağlayacak kurum olan TÜBİTAK’a “1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında nakit destek başvurusunun yapılmasında Şirketlere destek olunması,
 • Projelerin fonlanması halinde, uluslararası programın gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve program kapsamında hazırlanması gereken mali ve teknik raporların düzenlenmesi sürecinde Şirketlere destek ve danışmanlık verilmesi,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde halihazırda faaliyette bulunan / bulunmak isteyen şirketlere yönelik denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz:

 • Teknokent içerisinde yürütülmesi planlanan Ar-Ge ve yazılım projelerinin “4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nda yer alan tanımlar çerçevesinde Ar-Ge içeriğinin değerlendirilmesi,
 • Şirketler bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinin 4691 sayılı Kanun’da yer alan teşvikler açısından değerlendirilmesi,
 • Yönetici şirket ile yapılacak öngörüşmelerde Şirkete destek olunması,
 • Yönetici şirkete sunulacak başvuru dosyasının hazırlanmasında destek verilmesi,
 • Teknokentte yürütülecek projelere ilişkin proje maliyetlerinin yasal kayıtlarda proje bazlı takip edilmesinde ve alınacak raporlara baz oluşturacak sistemin kurulması aşamasında destek verilmesi,
 • Faaliyete geçildikten sonra yönetici şirkete sunulması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi gereken dönemsel raporların hazırlanmasına destek verilmesi,
 • Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri kapsamında çalışan personelin ücretleri üzerinden sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılmasına yönelik alt yapının kurulması ve ilgili dokümanların hazırlanması konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan destek ve teşvik mekanizmalarına yönelik denetim ve danışmanlık verilmesi.