Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

PwC Türkiye Bankacılık ve sermaye piyasaları ekipleri, mevzuat ve düzenleyici gereklilikler için destek sağlar, sektörel öngörüleri ile önemli meseleleri anlaşılır hale getirir ve çözüme kavuşturur.

Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Kilit Bulguları

20. Küresel CEO Araştırması

Bankacılık ve sermaye piyasası kuruluşları, yenilikçilik ve müşteri beklentileri çıtasını yükseltmeyi sürdürürken, maliyetlerin her zamankinden daha fazla ve daha hızlı azaltılmasını gerektiren yeni bir rekabet çağına girmeye çalışıyor.

Daha Fazlası

Nasıl yardım edebiliriz?

Düzenleyici reformlar, sermaye gereksinimleri, risk yönetimi faktörleri, gelişen teknolojiler ve artan raporlama ihtiyaçları, bankacılık ve sermaye piyasalarındaki büyümenin zorluklarından bazıları. Finans kurumlarının rekabet avantajı kazanması içinse gelişmiş stratejiler ve çözümler gerekiyor.

PwC Türkiye profesyonelleri ve PwC global ağında yer alan uzmanlar, yönetişim, risk ve uygunluk, süreç iyileştirme, finansal raporlama ve iş geliştirme stratejileri gibi işinizin kilit alanlarındaki bu zorlukları fırsatlara dönüştürmekte size yardımcı olurlar.

Daha fazlası için

Bağımsız Denetim

Son birkaç yılda meydana gelen şirket skandalları kimin suçlu olduğu ve nelerin yanlış yapıldığı yönünde tartışmaları alevlendirdi. Tartışma konusu olmayan ise kuşkusuz eskiye göre bir şirketin mali tablolarının çok daha fazla şüphe ve inceleme ile karşı karşıya kaldığı. Yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güvenlerini kaybettiler ve artık daha fazlasını bekliyorlar: daha fazla güvenilirlik, daha fazla gözetim ve iç kontrollerle ilgili bariz kanıtlar. Kurumsal yönetim, yönetim kurulları ve denetim komiteleri, iç ve dış denetçiler, analizciler ve öteki yatırım uzmanlarına, hem yasal yükümlülükler hem de yatırımcıların artan beklentilerini göz önünde bulundurup, kendi sorumluluklarını yerine getirerek, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmede önemli görevler düşmektedir.

Yatırımcıların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerin tam ve doğru olmasıyla başlar. Yıllık ve dönemsel mali tablolarının hazırlanması konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı bir denetçiye ihtiyaç duyan kuruluşlar için, PwC yüksek kalitede denetim hizmetleri sunabilir. Ayrıca yabancı özel kredi kuruluşları da dahil, ABD sermaye piyasaları kurumuna kayıtlı kuruluşları ilgilendiren Sarbanes Oxley S404 yasası kapsamındakiler gibi özel raporlama gereklilikleri olan şirketlere de yardımcı olmaktayız.

PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

PwC'nin çalışmaları bütün mevcut ve gerektiğinde geleceğe dönük denetim, muhasebe, raporlama düzenlemeleri ve teknik danışmanlık hizmetlerini kapsar. Denetim müşterilerimizin arasında, Türkiye’nin önemli holding ve şirketlerinin yanı sıra dünyanın önde gelen çokuluslu şirketleri ve bir çok küçük ve orta ölçekli işletme de yer almaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri yanında geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek de denetim hizmetlerimizin içinde yer almaktadır.

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri

Risk, süreç ve teknoloji hizmetleri başlığı altında sunulan hizmetlerimiz bankalar ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin risklerine ve bu riskleri yönetmek üzere uygulanan, süreç ve teknoloji altyapıları ile ilişkili temel kontrolleri geliştirerek iyileştirmeye ve bu sayede riskleri daha etkin yönetmeye odaklanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Finansal Risk Yönetimi

Günümüz bankacılığı sürekli bir değişim sürecinden geçiyor. Bir tarafta gelişen ve ucuzlayan teknoloji sayesinde finansal aracı olmanın yöntemleri her an değişirken, diğer taraftan 80’lerden itibaren gözlemlenen liberal düzenlemeler ile birlikte bankacılık, küresel rekabetin içerisinde deviniyor. Sektörde ister uluslararası isterse yerel olsun tüm finansal kurumlar, fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.

Bunu sağlayabilmenin temel şartı ise birim sermaye başına yaratılan değer ve kurumun taşıdığı riski doğru noktada dengeleyebilmekten geçiyor. Risk, getiri ve sermaye dengesinin ortasında ise 2005 Haziran itibariyle son şekli verilen ve 2008’den itibaren Türkiye’de de yürürlüğe girecek olan Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı yer alıyor. Bu zamana kadar en iyi uygulamalar anlamında karşımıza çıkan etkin ve aktif risk yönetimi, bu düzenleme çerçevesinde artık bir sektör standardı olarak yeniden tanımlanıyor ve bankaların bu gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu hale getiriyor.

25 yılı aşkın süredir bankacılık ve sermaye piyasalarında edindiği tecrübe ve güven ile PwC, Basel II’ye hazırlık sürecinde de sizlerin ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış ve profesyonel hizmeti bünyesinde bulunduruyor. Basel II’nin kaleme alınması sürecinde, metnin düzenlenmesi ve son şeklinin almasında etkin bir rolü bulunan PwC, uzun süreden beri uluslararası alanda pek çok banka ve düzenleyici kuruma hazırlıklarında önderlik ediyor.

BDDK’nın düzenli olarak yaptığı bankacılık anketlerine göre Basel II, artık Türk bankacılık sektöründe de gündemin birinci sırasına oturmuş durumda. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu dünyanın önde gelen finansal merkezlerinde hizmet veren Finansal Risk Yönetimi birimi (FRM), yeni rejimin uygulanması aşamasında Türk bankacılık sektörüne ihtiyaç duyduğu desteği sunuyor.

Gündeminizde olan kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ilgili çalışmalarınızda size destek oluyoruz.

Gündeminizde olan kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ilgili çalışmalarınızda size destek oluyoruz.
 • Stratejik rekabet avantajı yaratan yöntemler geliştirme,
 • Risk yönetimi süreç, altyapı ve raporlama sistemi tasarlama,
 • Mevcut sistemleri iyileştirme
 • Risk yönetimi pratiğinin yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi

Pratik ve uygulanabilir çözümler yaratmayı hedefleyen ve ‘en iyi uygulamalar’ tasarlamaya önem veren FRM hizmetleri ekibimiz, hangi seviyede olursa olsun hazır kalıp yerine sizin tarz ve kurumsal ilkelerinize uyumlu çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Sizlerle uzun süreli stratejik bir iş birliği kurmak vizyonuyla İstanbul ofisinde bulunan uzman ekibimiz ile PwC’nin küresel ve yerel birikimini size sunuyor.

Vergi ve Mali Hukuk Danışmanlığı

PwC Türkiye olarak amacımız, vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

Danışmanlık / Yapılandırma

Müşterilerimize çeşitli konularda uygun hale getirilmiş çözümler sunuyoruz. İşimizin kapsamı hayli geniş olmasına rağmen, neler yaptığımız konusunda kısa ve öz bilgi verebilmek adına deneyim sahibi olduğumuz konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Kurumlar vergisi, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gelir Vergisi Kanunu (özellikle Geçici 67’nci maddesi kapsamında) hakkındaki vergisel uygulamalar
 • Forward, swap, opsiyon, varant vb. türev araçlara ilişkin vergisel konular
 • İslami kurallara uygun finansal araçlara ilişkin vergisel konular
 • Takipteki krediler konusunda varlık yönetim şirketleri ve bankalara vergi danışmanlığı
 • Finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlarda karşılaşılan sektörel vergisel konular
 • Kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermaye konularında planlama
 • Borçlanma piyasasıyla ilgili vergisel konular
 • Girişim sermayesi yatırımlarını yapılandırma
 • Denizaşırı ülkelerdeki vergisel yapılandırmalar
 • Türkiye’deki şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılandırma çalışmaları

Mali Çözümler

Müşterilerimizin mali açıdan verimliliklerinin en üst düzeyde olması için destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

 1. Türev araçların vergilendirilmesi ve kur sabitleme çözümlerinin vergisel etkilerine ilişkin tavsiyede bulunulması,
 2. Mali işlemler, nakit akışları ve havuz hesapların analizi, kaldıraçlı veya  nakit fazlası veren yatırım fırsatları ile döviz, faiz ve kredi risklerini ölçmek amacıyla imkan testleri,
 3. Vergisel durumu özetleyen ana faktörler ve ticari teamülleri ölçmek amacıyla uygunluk testleri,
 4. Yapılması planlanan veya önceden yapılmış olan işlemlerin karakteristik özelliklerini analiz eden tanımlayıcı vergi incelemesi,
 5. Grup içi işlemler, havuz hesabı, mahsup ve erken ödeme işlemleri ile türev araçların vergi planlamasındaki vergisel etkilerine ilişkin tavsiyede bulunulması,
 6. Sınır ötesi işlemlerde verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması konusunda teknik yardım.

Tanımlayıcı İncelemeler / Durum Tespiti

Birleşme ve devralma sürecinde hedef müşterinin kurumlar vergisi sorunları ve işlem vergileri üzerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, tüm vergi beyannamelerini inceleyerek geçmiş 5 yıllık döneme ilişkin örnekleme metoduyla vergilendirme ve güncel işlem vergileri sistemine ilişkin fikir veriyoruz.

Ayrıca, tanımlayıcı incelemeler ve durum tespiti hizmeti ile alıcı ve satıcı taraflar için aracılık hizmeti sağlıyor; inceleme hizmetimiz süresince önemli konuları ve riskleri belirleyerek değer yaratıyoruz.

FATCA Uyum Hizmetleri

FATCA dünyadaki diğer tüm finansal kuruluşlar ile birlikte Türkiye’deki finansal kuruluşlara da bu mevzuata uyumluluk noktasında çeşitli yükümlülükler getirmektedir. FATCA uyumlu olmak için finansal kuruluşlar temel olarak ABD menşeili hesaplarının tespitini yapmak, FATCA denetim ve onay prosedürlerine uyarak bu hesapları raporlamak amacıyla sistemlerini FATCA uyumlu hale getirmek, gerekli görülen hallerde stopaj yapmak için prosedürlerini oluşturmak durumundalardır.

Bu kapsamda PwC Bankacılık ve Sermaye Piyasaları ekibi olarak sizlere aşağıdaki noktalarda yardımcı olmaktayız:

 • Şirketinizin (varsa FATCA kapsamına giren iştirakler ile birlikte) iş yapış şekli ve iş  modellerinin tespit edilmesi suretiyle mevcut durum analizinin yapılması,
 • Mevcut durum doğrultusunda uyum süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için FATCA modelinin oluşturulması ve uyum kılavuzlarının hazırlanması,
 • Tüm uyum süreci boyunca vergi danışmanlık hizmeti verilmesi ve,
 • Çalışan farkındalığının arttırılması, kurum içi karar mekanizmasının hızlandırılması ve teknik bilgi paylaşımı alanlarında eğitimler verilmesi

Transfer Fiyatlandırması

PwC Bankacılık ve Sermaye Piyaları ekibi olarak gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin olarak;

 • Transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
 • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
 • Fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
 • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
 • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi

konularında profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktayız.

Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

PwC Türkiye Bankacılık ve Sermaye Piyasası Ekibi

 

Bankacılık ve Sermaye Piyasaları (“BSP”) ekibinin danışmanlık hizmetlerindeki proaktif yaklaşımı müşterilerle gerçekleştirilen düzenli toplantılar sayesinde müşteri ilişkilerinde en üst düzeyde sağlanmaktadır.

PwC BSP ekibi yalnızca finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere değil reel sektör veya hizmet sektörü gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin her türlü finansal işlemlerine (ör. hedging, cash pooling vs.) ilişkin vergi hizmetleri sunmaktadır.

PwC BSP ekibinin finansal sektörde hizmet verdiği şirketler aşağıda sıralanmıştır.

 • Ticari bankalar
 • Yatırım bankaları
 • Yatırım fonları
 • Yatırım ortaklıkları
 • Aracı kurumlar
 • Borsalar
 • Saklama bankaları
 • Portföy yönetim şirketleri
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Finansman şirketleri

PwC Türkiye bankacılık ve sermaye piyasası sektöründe müşterilerine yıllardır çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak PwC Türkiye Vergi departmanımız bünyesinde oluşturulmuş olan Bankacılık ve Sermaye Piyasası Ekibimiz (“BSP”) bankacılık ve sermaye piyasası alanında tam tasdik hizmetlerinin yanında yapılandırma, durum tespiti, transfer fiyatlandırması gibi vergi danışmanlığı hizmetleri ile FATCA uyum hizmetleri vermektedir.

BSP ekibimizin sektörde fark yaratan yaklaşımı konuların salt vergi, hukuk veya finans-muhasebe açısından birbirinden ayrı olarak ele alınmayarak, PwC global stratejisine uygun olarak bankacılık ve sermaye piyasası alanındaki konuların bir bütün olarak kavranmasıdır. BSP ekibinin amacı danışmanlık hizmetlerinin şirketlerin vergi departmanlarının yanında şirketin operasyonel bölümlerine de sağlanmasıdır.

BSP ekibini oluşturan uzmanlaşmış kadro, Banka ve Sermaye Piyasalarını düzenleyen kanun ve diğer düzenlemelerin vergisel etkileri hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Uzman ekibimiz, kurumlar vergisi, kurum stopajları, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”), damga vergisi, vergi teşvikleri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”) ve finans sektörü ile ilgili diğer vergi kanun ve düzenlemelerin Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve sermaye piyasası kurumları ile diğer finansal kurumlar üzerindeki vergisel etkileri hakkında geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Birden çok bakış açısıyla donatılmış olan BSP ekibinin vergi, finans-muhasebe ve hukuk alanlarında bankacılık ve sermaye piyasalarına ilişkin gerçekleştirdiği insan ve bilgi yatırımı sayesinde hizmet verdiği alanların tümünde kapsamlı bir bakış açısıyla bankacılık, sermaye piyasası, vergi mevzuatı, yeni geliştirilen finansal ürünlerin vergisel etkileri hakkında danışmanlık, yurt dışı finansal kiralama, menkul kıymetleştirme, finansal kuruluşların yeniden yapılandırılması, finansal kuruluşlarda birleşme ve devirlerin vergisel etkileri (vergi planlaması, vergi özel incelemeleri), finansal kuruluşların FATCA uyumluluğu gibi konularda hizmet vermesini sağlamaktadır.

Birleşme & Satın Almalar

Her tür birleşme, satın alma, satış veya halka arz işlemi kendisine özgü riskleri ve fırsatları içinde barındırır. İşlemler süresince her adımda karşılaşılacak zorlukları aşmak için teknik bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Sahip olduğumuz teknik bilgi ve tecrübelerimizle size her aşamada destek sağlamaya ve işleminizin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olmaya hazırız.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Yönetim Danışmanlığı

Organizasyonlar sürdürülebilir başarıyı nasıl sağlarlar? PwC danışmanları bu soruya verilebilecek en iyi cevapları bulmanızda size yardımcı olmak için yanınızdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız


İletişim

Zeynep Uras
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6062
Eposta

Umurcan Gago
Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6098
Eposta

Serkan Tarmur
Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 376 5304
Eposta

Bizi takip edin