Kamu Hizmetleri

Artan vatandaş beklentileri ve kaynaklar üzerindeki kısıtlar kamu hizmetlerinin sunumunu zorlaştırıyor

Yenilikçi yaklaşımlara ve dönüşüme ihtiyaç duyuluyor

Nasıl yardım edebiliriz?

Kamu hizmetleri hepimiz için önem taşıyor. Kamu hizmetlerinin erişilmesi kolay, kullanımı basit ve ihtiyacımız olanı sağlamasını istiyoruz. Kamunun karşılaştığı en karmaşık ve önemli sorunlara yenilikçi çözümler getirmek, dönüşüm ve reform gündemini desteklemek, geniş toplum kesimlerine değer sağlamak için devlet ve kamu sektörüyle birlikte çalışıyoruz. 

Playback of this video is not currently available

Kamu hizmetlerinde dijitalleşmek


Hizmetlerimiz

Kapasite Geliştirme

Değişen küresel dinamikler, çeşitlenen vatandaş talepleri ve hızlanan teknolojik dönüşüm devletlerin operasyonel yapılanmaları ve sundukları hizmetler için sürekli bir yeniden değerlendirme ve güncellenme ihtiyacı yaratmaktadır. PwC, kamu kurumlarının ve kamu sermayeli işletmelerin görevlerini daha etkin ve verimli şekilde icra edebilmelerine yönelik bir dizi hizmet sunmaktadır:

 • Stratejik planlama
 • Organizasyonel tasarım
 • Performans ölçümü ve yönetimi
 • Süreç yönetimi ve kontrolü
 • Bilgi yönetimi
 • Değişim yönetimi
 • Yetenek yönetimi ve işgücü planlama
 • Finansal yönetim süreç ve sistemlerinin iyileştirilmesi

Politika Tasarımı

Kamu politikalarının geliştirilmesi; sadece merkezi ve yerel yönetimler değil aynı zamanda üçüncü sektörün,  özel sektörün,  uluslararası kurum ve kuruluşların da içinde bulunduğu bütüncül bir süreçtir. PwC, politika tasarım süreçlerinde ilgili tüm aktörlere veriye dayalı araçları ve bütüncül yaklaşımı ile hizmet etmek üzere kurulmuş farklı disiplinlerden gelen uzman bir ekibe sahiptir.

PwC, ekonomik ve sosyal politikaların tasarlanması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, nitelikli işgücünün artırılması, teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, yeni teknolojilerin sistemsel etkilerinin ölçümü ve sektörel gündemlerin belirlenmesi gibi kritik konularda ekosistemdeki tüm paydaşlara hizmet sunmaktadır.

İlgili hizmetlerimiz;

 • Sosyo-ekonomik etki analizi
 • Düzenleyici etki analizi
 • Küresel iyi uygulama kıyasları
 • Bölgesel kalkınma programları
 • Politika ve program tasarımı
 • Büyük veri odaklı politika analizi

Uluslararası Kalkınma

Uluslararası Kalkınma, kapsamlı ekonomik, sosyal ve kurumsal reformların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tasarlanmasını ve uygulanmasını kapsamaktadır. PwC olarak yereldeki şartlara uygun olarak tasarlanmış ve etkin bir biçimde uygulanan uluslararası kalkınma politikalarının bu ülkelerde sosyoekonomik kalkınmanın hızlandırılmasında ve refahın artırılmasında elzem olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, uluslararası kalkınma politikalarını gelişmekte olan ülkelerin kendine özgü makro ve mikro dinamiklerine dikkat ederek geliştirmekteyiz.

Uluslararası kalkınma çalışmalarımızı devletlerle, uluslararası kalkınma örgütleriyle, uluslararası finans kurumlarıyla, çok uluslu şirketlerle ve diğer bağışçılarla birlikte ve onlara hizmet sağlayarak gerçekleştirmekteyiz. Küresel ölçekte farklı paydaşlarla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımız, fonların ve uluslararası operasyonların yönetilmesine destek olarak yoksulluğu ve eşitsizlikleri azaltmayı, sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı ve rekabetçiliği artırmayı hedeflemektedir.

İlgili hizmetlerimiz:

 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik ulusal programların geliştirilmesi
 • Küresel rekabetçilik ve kalkınma
 • Kentsel gelişimin hızlandırılması
 • İstihdam politikalarının güncellenmesi
 • Altyapı yatırım stratejilerinin tasarımı ve uygulanması

Proje ve Program Yönetimi

Kamu kurumlarının yapısal gelişim ve değişiminin önemli bir parçası olan proje ve program yönetimi etkin, şeffaf ve farklı paydaşları içine alan bir çerçevede gerçekleştirilmelidir. Bunu başarmak için PwC olarak kamu kurumlarına proje ve program yönetimi için dijital uygulamalar ile desteklenen yenilikçi çözümler sunmaktayız.

Ülkelerin kendilerine has politika yapım süreçlerini göz önüne alan ve eğitimden performans ve kaynak yönetimine kadar birçok alanda proje ve program döngüsünü kapsayan danışmanlık yaklaşımımız ile kamu kurumlarına destek olmaktayız. PwC olarak, proje ve program yönetim danışmanlığında nihai amacımız müşterilerimize sınırlı kaynaklarını etkin kullanabilmeleri ve proje veya program etkisini tüm paydaşlar için azami seviyede arttırabilmelerine yönelik bütüncül bir hizmet yelpazesi sağlamaktır.

İlgili hizmetlerimiz:

 • Fizibilite hazırlama
 • Fon ve diğer kaynak yönetimi
 • Proje çıktılarının takibi ve etkinliğinin ölçümlenmesi
 •  Performans değerlendirme ve anahtar performans göstergesi (KPI) tanımlamaları
 • Proje portföyü destek hizmetleri
 • Kamu özel işbirliği projelerinin tasarımı ve yönetimi

Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm ve gelişen yeni teknolojik araçlar, kamu alanında politika yapım süreçlerini ve iş yapış şeklini önemli ölçüde değiştirmektedir. Kamu kurumlarının teknolojik erişim imkânları geliştirerek vatandaşlar için daha erişilebilir hale gelmelerini, veri toplama ve analiz yetkinliklerini güçlendirmelerini ve dijital stratejilerini tanımlayarak daha etkin hizmet vermelerini sağlamak için kamu kurumlarına dijital dönüşüm hizmetleri sunmaktayız. Sağladığımız dijital dönüşüm hizmetleri ile dijital araç ve yöntemleri kullanarak, kamu kurumlarının hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve büyük veri analizlerine dayalı politika tasarımlarının geliştirilmesine yönelik yenilikçi uygulamalara destek oluyoruz.

İlgili hizmetlerimiz;

 • Vatandaş odaklı veri toplama ve analiz yetkinliğinin geliştirilmesi
 • Akıllı şehir tasarımı ve ilgili politikaların tasarlanması
 • Kamu kurumlarının teknoloji araç ve yazılımlarına hakimiyetinin arttırılması
 • E-yönetişim uygulama ve mekanizmalarının geliştirilmesi
 • E-tedarik uygulamaları ile kamu harcamalarının azaltılması

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin