Operasyonlar

View this page in: English

Günümüzün rekabetçi ve karmaşık iş dünyasında, şirketler üzerindeki operasyonel verimlilik ve karlılık baskıları hızla artmaktadır. Daha yüksek ürün/servis kalitesi, hızla değişen müşteri ihtiyaçları, fonlama kaynaklarına erişimdeki zorluklar ve artan operasyonel maliyetler, şirketleri, operasyonel işleyiş ve hizmet kabiliyetlerini iyileştirmeleri ve karlılık içinde büyürken müşteri memnuniyetini de sağlamaları konusunda her geçen gün daha çok zorlamaktadır.

PwC Strateji ve Yönetim Danışmanlığı Ekibi olarak, birlikte çalıştığımız şirketlere, operasyonel etkinlik ve verimliliklerini iyileştirerek, kaynaklarını optimum kullanmaları ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmaları için destek veriyoruz. Müşterilerimiz olan şirketlere, dünya çapında ve Türkiye’de uygulanmış ve test edilmiş PwC metodolojileri ve derin sektör bilgimiz sayesinde çok kapsamlı hizmetler sunuyoruz.

Günümüzde şirketlerde karşılaşılan bazı sorunlar

 • Artan ve hızla değişen müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalınması,
 • Düşük verimlilik seviyelerinin karlılığı olumsuz etkilemesi,
 • Sektördeki rekabet ortamının yüksek operasyonel performansı zorunlu kılması,
 • Satış kanalları, operasyonları ve satış gücünün daha etkin ve verimli yönetilmesi,
 • Tedarik zinciri performansını olumsuz etkileyen yetersiz organizasyon, süreç, kontrol ve teknoloji altyapısı,
 • Müşteri servis kalitesini minimum derecede etkileyerek stok seviyelerinin düşürülmesi ve işletme sermayesinin iyileştirilmesi,
 • Kurumsal strateji ve hedeflerle organizasyonel yapılanmanın uyumlu olmaması, performans kriterlerinin şirket hedeflerini yansıtmaması,
 • Şirket süreçlerinin rakiplere ve sektör normlarına göre verimsiz ve yetersiz kalması, performans artırıcı önlemler alma ihtiyacı duyulması,
 • Şirket operasyonel birimlerinin birbirinden kopuk ve hantal bir yapı içinde bulunması, operasyonel verimsizliğin maliyet azaltıcı önlemler düşünmeye zorlaması,
 • Organizasyonel değişim ve dönüşümün gerekli görülmesi ama bu değişimin nasıl planlanması ve uygulanması gerektiğinin bilinmemesi.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

 • Etkin müşteri yönetimi stratejilerinin ve süreçlerinin hayata geçirilmesi yoluyla müşteriden elde edilen gelirin ve müşteri sadakatinin artırılması,
 • Şirket operasyonları ile temel değer zincirinin etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesi,
 • Satış organizasyonu, kanal ve operasyon altyapısının iyileştirilmesi yoluyla şirket gelirlerinin artırılması,
 • Baştanbaşa tedarik zincirini etkileyen operasyonların değerlendirilmesi ve altyapının iyileştirilmesiyle tedarik zinciri performansının artırılması,
 • Envanter, alacak ve borç yönetiminde verimsiz alanları tespit ederek işletme sermayesi iyileştirme potansiyelinin belirlenmesi,
 • Şirket organizasyon yapısının incelenmesi, geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi ve organizasyonun yeniden yapılandırma çalışmaları,
 • Hedef büyümeyi destekleyici etkin ve sürdürülebilir iş modelinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Optimizasyon, otomasyon, entegrasyon vb. yöntemler yoluyla iş süreçlerinin verimliliğinin artırılması,
 • Süreçler ve organizasyonun yeniden yapılandırılması ve maliyetlerin azaltılması yoluyla operasyonların düzgün çalışmasının sağlanması,
 • Planlanan hedeflere ulaşılabilmesi için değişim/dönüşüm sürecinin yönetilmesinde destek sağlanması.

PwC Operasyonel Etkinlik Hizmetlerimiz

  Operasyonel inceleme ve iyileştirme
 • Süreç analizi ve tasarımı
 • Organizasyonel tasarım ve yeniden yapılandırma
 • Operasyonel model tasarımı
 • Gelir artırma stratejileri
 • İşletme sermayesi yönetimi
 • Değişim ve program yönetimi