Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri

“Değişen ihtiyaçlarınız için gelişmiş teknoloji çözümleri”

Nasıl yardım edebiliriz?

Hızla değişen teknoloji, değişen müşteri ihtiyaçları, regülasyon, rekabet ve çeviklik gibi etkenler kurumları yeni risklerle ve sürekli değişim ihtiyacı ile karşı karşıya bırakıyor.

Deneyimli, konusunda uzman, çözüm odaklı ve global ağın bir parçası olarak bilgiye ve iyi uygulamalara hızlıca ulaşabilen profesyonel bir ekip ile geniş bir yelpazede sunduğumuz Teknoloji Hizmetlerimiz ile stratejik iş hedeflerinize ulaşırken destekleyen, ölçülebilir değer katan, endüstri spesifik ve size özgü Bilgi Teknolojileri çözümlerine dönüştürmenize yardımcı oluyoruz. 


Bilgi teknolojileri risk hizmetleri ile ilgili hizmet detaylarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

BT Yönetişimi
Hizmetleri

BT Yönetişimi Danışmanlık Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri süreçlerinizin uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlamak istiyorsanız, uluslararası yönetişim çerçevelerinden size en uygun olanını seçip uygulamalısınız.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • BT organizasyonu, mimarisi, süreçleri, kontrolleri ve BT ile ilgili diğer yapıların küresel olarak kabul gören BT yönetişim çerçeveleri ( COBIT, CMMI, ISO38500, ITIL, Val IT, Risk IT) ile karşılaştırılması,
 • Doğru BT yönetişim çerçevesinin seçilmesi için öneriler sunulması,
 • Şirket’inizdeki mevcut BT süreç ve kontrollerinin uluslararası kabul gören BT yönetişim çerçeveleri ile uyumlandırılması ve süreç olgunluk seviyelerinin bu çerçevelere göre değerlendirilmesi,
 • BT maliyetlerinin ve kaynaklarının optimize edilmesi, BT’den sağlanan faydanın ve kattığı değerin arttırılmasına ve ölçülmesine BT yönetişiminin kurulması sağlanması amacıyla yol haritası hazırlanması ve takibi.

BT Strateji Hizmetleri

İş stratejilerinizi uygulamak ve iş hedeflerinize ulaşmak için Bilgi Teknolojileri strateji ve hedeflerinin iş strateji ve hedeflerine uyumlu olarak tanımlanması büyük önem taşımaktadır.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • BT stratejisinin iş stratejiniz ile uyumlu olması için iş amaçlarına ve gereksinimlerine doğrudan katkı sağlayabilecek şekilde tanımlanması veya iyileştirilmesi,
 • Bilgi Teknolojilerinin iş ihtiyaçlarıyla uyumlandırılması ve sık değişen iş ortamına hızlı adaptasyonunun sağlanması,
 • Bilgi Teknolojilerinin Şirket’inizdeki rolünün ve değerinin yeniden değerlendirilmesi, değer katma ve rekabet gücünüzdeki rolünün gözden geçirilmesi,
 • Bilgi Teknolojileri ve iş süreçleri arasındaki etkinlik ve verimliliğin arttırılması,
 • Mevcut BT mimarisinin ve olası iyileştirme alanlarının BT stratejisine bağlı olarak gözden geçirilmesi.

BT Performans Yönetimi Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri performansını ölçmek ve yönetmek, Bilgi Teknolojileri’nden sağlayabileceğimiz faydaların tam olarak sağlanabilmesinde ve beklenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde en büyük araçlardandır.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanan değerin daha iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi,
 • Açık ve ölçülebilir Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) ve ölçütlerinin belirlenmesi,
 • Bilgi Teknolojileri için performans yönetim süreci ve sisteminin kurulması,
 • Süreç ve kontrol seviyelerinde ve hizmet ya da sistem katmanlarında Bilgi Teknolojileri performansının ölçümü ve izlenmesi,
 • Performans sonuçlarının diğer yönetim süreçleri ile raporlanması ve entegre edilmesi.

BT Hizmet Sürekliliği Hizmetleri

  Faaliyetlerinizdeki bir kesinti nedeniyle katlandığınız maliyet, itibarınıza olan etkisiyle karşılaştırıldığında önemsiz kalabilir.

  PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Bilgi teknolojileri hizmet sürekliliği gereksinimlerinizin anlaşılması ve bu doğrultuda yapılacak iş-etki analizi ile önceliklerin belirlenmesi,
 • İş öncelikleri odaklı, iş ortaklarınızı ve dış kaynak kullanımını da dikkate alan kurumsal bir bilgi teknolojileri hizmet sürekliliği planlaması ile şirketiniz içinde iş ve bilgi teknolojileri sürekliliğine ilişkin planlama ve yetkinliğin oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Mevcut acil durum ve felaket kurtarma planlarınızın, iş gereksinimlerini, tabi olduğunuz düzenlemeleri, dünya standartları (örn. BS 25999, ISO 22301) dikkate alır şekilde bilgi teknolojileri hizmetleri odaklı geliştirilmesi.

Yazılım Varlık Yönetimi Hizmetleri

Kurumunuzdaki yazılım varlıklarını en etkili biçimde yönetebilmeniz, kontrol edebilmeniz ve korumanız, optimizasyonun sağlanması ve yazılım maliyetlerinizi yönetebilmeniz için Yazılım Varlık Yönetimi sürecini oluşturmanız gereklidir.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Yazılım Varlık Yönetimi süreci değerlendirmesi ile olgunluk seviyelerinin ve sürece ilişkin farklılık analizi gerçekleştirilmesi ve iyileştirme adımlarının belirlenmesi,
 • Yazılım Varlık Yönetimi süreci uyarlaması ile değerlendirme sonrası belirlenen iyileştirme adımlarının hayata geçirilmesi ve Yazılım Varlık Yönetimi yaşam döngüsünün oluşturulması,
 • Lisans gözden geçirme çalışması kapsamında mevcut yazılım varlıklarınızın otomatik araçlar ile toplanması, satın alınmış lisanslar ve kullanılmakta olan lisansların orijinal ve uyumlu olduklarının karşılaştırarak doğrulanması,
 • Lisans optimizasyonu çalışması kapsamında yazılım yatırımlarınızın fazla veya eksik lisanslamayı önleyecek şekilde yönetilmesi ve mevcut sözleşmelerin güncellenerek en doğru lisanslama modelinin konumlandırılması,
 • Yazılım Varlık Yönetimi otomasyon araçlarının uyarlanması ve tüm yazılım varlıklarınızın ve ilişkili lisanslarınızın otomatik olarak takibinin ve yönetiminin sağlanması.

Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC) Hizmetleri

Teknolojik devrimlerden ve yeni global piyasalardan doğarak gelişen iş fırsatları, giderek artan kamu gözetimi ve karmaşık kurumsal sistemler ile birlikte hepsi işletmelerin, yönetişim, risk yönetimi ve uyum (GRC - Governance, Risk Management and Compliance) programlarını yenilikçi yollarla geliştirmesini ve ilgili faaliyetlerde rekabetçi olmasını gerektirir.

Risk ve uyum süreçlerinde değişen olgunluk düzeyleri; süreç verimliliği, gelişmiş veri yönetimi ve raporlama için çerçeveyi desteklemeye yönelik doğru GRC aracının belirlenmesi ve uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Kurumunuzda iş performansını geliştirmek, doğru hedeflere odaklanarak uyum gereksinimlerini karşılamak, kontrol ortamını oluşturmak ve etkin kaynak/süreç yönetimini sağlamak için GRC yapısı oluşturmanız ve bu yapıyı doğru araçlarla desteklemeniz gereklidir.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • GRC yapınızın en iyi uygulamalar ve PwC GRC metodolojisi kapsamında değerlendirilmesi ve yol haritasının çıkartılması;
 • Tüm GRC süreçlerini kapsayacak şekilde bir çerçeve sağlanması ve teknolojiler ile desteklenmesi
 • Kurumsal Yönetim
 • İç Denetim
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
 • Uyum
 • Tedarikçi Yönetişimi
 • İş ve BT Sürekliliği
 • Bilgi Güvenliği Süreçleri (Olay Yönetimi, Tehdit Yönetimi, Açıklık Analizi vb.)
 • Erişim Yönetimi
 • SAP Süreç Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi
 • Çevre Boyut Etkileri Analizi, Kalibrasyon
 • İç/Dış Müşteri Şikayetleri
 • MSDS Malzeme Güvenlik
 • ISO süreçleri (20000, 27001, 22301)
 • Yalın, odaklanmış ve entegre bir organizasyon sağlayarak süreç ve fonksiyonlara bağlı fazla işlerin (mükerrer raporlamalar, sabit denetim yükü vb.) ortadan kaldırılması;
 • Organizasyonda Kurumsal GRC faaliyetlerini etkinleştirmek için GRC araçlarının değerlendirilmesi ve uyarlanması:
 • GRC teknoloji stratejisi ve yol haritası uygulanması
 • GRC teknoloji araçları kurulumu, uyarlaması, optimizasyonu ve desteği
 • RSA Archer e-GRC
 • PwC InAudit
 • SAP GRC (Access Control, Process Control, Audit, Risk)
 • RSA SecureID Suite
 • SoftExpert
 • QDMS

BT Denetimi ve Uyum Hizmetleri

Yasa, mevzuat ve standartlara ne kadar uyumlu olduğunuzu görebilmek ve herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için Bilgi Teknoloji süreç ve kontrollerinizin bağımsız kişilerce denetlenmesi önem arz etmektedir.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • BT yapısı, süreçleri ve kontrollerinin BT yönetişim çerçeveleri ve standartları olan CobiT, ITIL,CMMI ve ISO27001 ile iş hedefleri ve gerekliliklerine ilişkin uyumun değerlendirmesi,
 • BT süreç ve kontrolleri için tasarım ve operasyon seviyelerinde zayıflıkların belirlenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Şirketiniz için geçerli olan yasa, yönetmelik ve sözleşme koşullarının incelenmesi,
 • Şirketiniz yasa gereği denetime tabi tutulan sektörlerden birinde yer alıyorsa, BT yapısının BDDK, SPK, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici kurum mevzuatlarına uyumunun bağımsız olarak denetimi,
 • Mevzuat değişikliklerinin Şirket’inizin BT yapısını nasıl etkileyeceğine dair destek sağlanması.

BT Değerleme Hizmetleri

Birleşme ve satın alma sürecinde, Bilgi Teknolojileri platformlarının uygunluğunun ve ölçeklenebilirliğinin değerlendirilmesi, sistem entegrasyonunun sağlanması ve platformların konsolidasyonundan kaynaklanan fayda ve maliyetlerin tanımlanması ve gözden geçirilmesi konuları önem arz etmektedir.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri öncesinde;

 • Ön teklif veya tekliflerin kapanışı tamamlanmadan önce Bilgi Teknolojileri ile ilişkili mevcut durumun ve risklerin değerlendirilmesi,

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında;

 • Bilgi Teknolojileri plan ve stratejilerinin, Bilgi Teknolojileri maliyetlerinin, yatırımlarının ve metriklerinin analizi ve tanımlanması,
 • Organizasyon ve BT yönetişimin tanımlanması ve değerlendirilmesi,
 • Sistem entegrasyonu ve veri dönüşümünün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Lisans ve sözleşme konularında destek

Proje Yönetimi ve Güvence
Hizmetleri

Proje Risk, Kontrol ve Güvence Hizmetleri

Değişen piyasa taleplerine zamanlı şekilde cevap vermek, şirketinizin sürekli dönüşümü ile mümkün olabilir. Bu dönüşüm ancak başarılı projelerle gerçekleşebilir.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Proje başlangıcından bitimine kadar, tedarikçi yönetimini de dahil eder şekilde dönüşümün dünyada kabul görmüş proje yönetimi standartları göz önünde bulundurularak bağımsız şekilde değerlendirilmesi,
 • Proje risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik proje değerlendirme hizmetleri,
 • Tedarikçi kontratlarının ve servis seviyelerinin risk ve hizmet etkinliği bakış açısıyla değerlendirilmesi.

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Hizmetleri

Proje yönetiminde başarıyı yakalamış şirketler, organizasyon yapılarına ve iş modellerine uygun proje ve portföy yönetim sistemlerini seçerek veya şirket içerisinde geliştirerek, proje yönetimi sürecini desteklemektedir.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Yapılan/planlanan yatırımdan maksimum faydanın sağlanabilmesi amacıyla organizasyon yapınız ve iş modelinizle uyumlu, şirket için en doğru proje ve portföy yönetimi aracının seçimi
 • Proje ve portföy yönetimi sistemlerinde uzmanlaşmış kadromuz ile şirketinizin proje yönetimi ihtiyaçlarının belirlenmesi, yaygın olarak kullanılan proje ve portföy yönetimi araçlarının önerilmesi,
 • Tedarikçi firmalar ile ortak çalışılarak uygulama sırasında yetkin ve yeterli desteğin verilmesi, mevcut aracın şirket ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi, proje ve portföy yönetimi aracının entegrasyonu konusunda destek verilmesi,
 • Proje ve portföy yönetimi aracı üzerindeki yetkilerin görevler, iyi uygulamalar ve (varsa) tabi olduğunuz mevzuata uygun şekilde tasarlanması ve operasyonel bir risk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi.

Proje Yönetim Ofisi ve Proje Yönetim Sürecinin Kurulması

Proje Yönetim Ofisi ve Proje Yönetim Sürecinin Kurulması - Değerlendirilmesi Hizmetleri

İş ve Bilgi teknolojileri hedeflerine ulaşmak amacıyla etkin bir proje portföyüne sahip olmak için, proje portföy yönetimi sorumluluğunu üstlenen Proje Yönetim Ofisi (PYO) fonksiyonu doğru projelerin seçiminde ve doğru yatırım kararlarının alınmasında yönetime destek olmalıdır.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Şirketinizin mevcut organizasyon yapısı incelendikten sonra, PYO’nun organizasyonunuzdaki en uygun konumunun belirlenmesi ve görev tanımının hazırlanması,
 • Şirket proje portföyününüzün analizi, PYO iletişim ve raporlama mekanizmasının oluşturulması,
 • Mevcut PYO’nun ve proje ve portföy yönetimi standartlarınızın olgunluk seviyesinin PwC metodolojisiyle değerlendirilmesi ve geliştirme alanlarının belirlenmesi.

Proje Yönetimi Danışmanlığı Hizmetleri

  Değişen piyasa koşullarında giderek karmaşıklaşan proje ve programların başarılı şekilde yönetimi, konusunda yetkin ve uzman bir ekip olmadan mümkün olmamaktadır.

  PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • PwC’nin proje yönetimi yaklaşımı kullanılarak uluslararası kabul görmüş proje yönetimi standartları ve çerçevelerine uygun şekilde (örn. PMI, Prince2) mevcut proje yönetimi uygulamalarınızdaki geliştirme alanlarının belirlenmesi ve uygulanması,
 • İş ve proje hedeflerinize ulaşmanızda size en uygun proje yönetimi metodolojisinin oluşturulması, karmaşık ve stratejik önemi olan projeleriniz için deneyimli proje yöneticilerimizle doğrudan proje yönetimi desteğinin sunulması

Veri
Hizmetleri

Veri Analizi Hizmeti

Şirket verilerinizin hızla büyümesiyle birlikte performans hedefleri ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik analizlerin yapılmasında ve gelecek tahminleri ile kararlarının alınmasında zorluklar yaşıyorsanız, doğru analiz yöntemleri kullanılarak fark yaratan, hızlı bilginin yöneticilerinize ulaştırılmasına ihtiyacınız var demektir.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Bilgilere ulaşılması amacıyla kullanılan veri analiz ve raporlama yöntemlerinin değerlendirilmesi,
 • Şirketin karar alma mekanizmalarını destekleyici iş zekası yöntemlerinin değerlendirilmesi, akıllı raporlama altyapısının tasarımı,
 • Şirketin performans hedeflerine yönelik oluşturulan metriklerin değerlendirilmesi ve yorumlanması,
 • Veri analizlerinin gerçekleştirilmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması,
 • Belirli alanlarda yaşanan problemlere ilişkin veri analiz tekniklerinin uygulanması,
 • Veri kaybı önleme (DLP) süreçlerinin değerlendirilmesi /oluşturulması.

Veri Kalite Değerlendirmesi

İş süreçleri ihtiyaçlarının karşılanması; doğru bilginin, doğru anlamı içerecek şekilde, doğru formatta, doğru zamanda ve doğru yerde bulunmasına bağlıdır.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Verilerin doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik süreçlerin oluşturulması,
 • Veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması,
 • Veri kalitesinin izlenmesine yönelik süreçlerin oluşturulması,
 • Verilerin doğru olarak kaydedilmesini sağlayacak kontrollerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Verilerin saklandığı alanlara yönelik güvenlik kontrollerinin değerlendirilmesi,
 • Verilerin doğru lokasyonlarda saklanmasına yönelik oluşturulan kontrollerin değerlendirilmesi.

Veri Transformasyonu ve Test Hizmetleri

İş birimi ve proje ihtiyaçlarına odaklanmayan, etkin bir yönetim metodolojisinden yoksun veri aktarımları ve dönüşüm projelerinin ihtiyaca cevap vermeyecek bir biçimde sonuçlanması kaçınılmaz bir sondur.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Uçtan uca veri aktarım yaşam döngüsünün yönetilmesi,
 • İş birimi ihtiyaçları ve teknik bakış açısıyla yeni yapıda veriye erişim beklentilerinin anlaşılması,
 • Veri aktarım süreçlerinin oluşturulması /değerlendirilmesi,
 • Veri aktarım faaliyetlerine ilişkin üçüncü partilerle imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi,
 • Aktarılan verilerin doğruluğunun ve bütünlüğünün test edilmesi,
 • Kritik iş süreçlerine ilişkin verilerin örneklem yöntemiyle detaylı olarak test edilmesi.

Veri Yönetişimi Hizmetleri

  Günümüzde hızla gelişen iş dünyasında, şirketler geçmişe oranla daha hızlı karar almak zorundadır. Hızlı karar almanın yolu ise doğru bilgiye hızlı ulaşmaktan geçer.

  PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Risk Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Organizasyonel sorumlulukların belirlenmesi,
 • Politika, prosedür ve standartların oluşturulması,
 • Veri sahipliğinin belirlenmesi,
 • Veri sınıflandırma şemasının oluşturulması,
 • Veri sözlüğünün oluşturulması,
 • Veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin oluşturulması,
 • Anahtar performans göstergelerinin tasarlanması ve takip edilmesine yönelik raporlamaların oluşturulması.

Dijital bir gelecek için

Gösterge

BT yönetişim yapılarının ve stratejilerinin, kurum yönetişim yapılarıyla ve stratejileriyle uyumlu bir şekilde oluşturulamaması ve sürekliliğinin sağlanamaması

İhtiyaç

BT stratejik dönüşümü

Çözüm Önerisi

Bilgi Teknolojileri Yönetişim, Strateji ve Dönüşüm Hizmetleri

Gösterge

BT organizasyonunun, süreçlerinin ve kontrollerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilememesi

İhtiyaç

BT yapılarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Çözüm Önerisi

Bilgi Teknolojileri Organizasyon, Süreç ve Kontrol Hizmetleri

Gösterge

BT yapılarına ilişkin yerel ve uluslararası mevzuat gereksinimlerinin artması, mevzuata iliskin uyumsuzluklar yaşanması

İhtiyaç

BT’ye ilişkin denetim ve uyum çalısmaları

Çözüm Önerisi

Bilgi Teknolojileri Denetim ve Uyum Hizmetleri

Gösterge

BT yapılarının karmaşıklasması, BT risklerinin kurum riskleriyle uyumlu bir şekilde yönetilememesi ve BT’nin farklı alanlardaki uyum gereksinimlerinin artması

İhtiyaç

BT yönetisim yapısının, risk yönetimi süreçlerinin ve uyum faaliyetlerinin koordinasyonu ve kurumsal seviyede yönetimi

Çözüm Önerisi

GRC (Yönetişim, Risk ve Uyum) Hizmetleri

Gösterge

BT’nin kurumsal iş sürekliliği planlamasında önemli bir yer ve kaynak teskil etmesi ancak BT hizmet sürekliliğinin kurumsal iş sürekliligini desteklememesi

İhtiyaç

Kurum ihtiyaçlarıyla uyumlu bir BT hizmet sürekliliği planlaması

Çözüm Önerisi

Bilgi Teknolojileri Hizmet Sürekliliği Hizmetleri

Gösterge

BT harcama ve yatırımlarının daha iyi yönetilmesi ve harcamalarda yapılabilecek olası tasarrufların belirlenmesi ihtiyacı

İhtiyaç

BT harcama ve yatırımlarının kurumsal iş modeli ve stratejiyle uyumlandırılması

Çözüm Önerisi

Bilgi Teknolojileri Maliyetlerinin Yönetimi Hizmetleri

Gösterge

Yazılımların BT’nin önemli yatırım alanlarından ve maliyet kalemlerinden biri olması

İhtiyaç

Etkin ve verimli bir yazılım varlık yönetimi

Çözüm Önerisi

Yazılım Varlık Yönetimi Hizmetleri

Gösterge

Kurumların iş ihtiyaçlarını ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirdiği projelerin sayısının ve maliyetlerinin giderek artması, artan projelere rağmen kaynakların sınırlı kalması

İhtiyaç

Kurum ihtiyaçlarıyla uyumlu bir proje yönetimi yaklaşımı, organizasyonu ve ofisi

Çözüm Önerisi

Proje Yönetimi Hizmetleri

Gösterge

Kurumların aldıkları kararlarda veriye olan ihtiyacın giderek artması

İhtiyaç

Etkin ve verimli bir veri yönetişimi yaklaşımı

Çözüm Önerisi

Veri Yönetişimi Hizmetleri


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

İletişim

Özkan Kıvanç

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6886

Tumin Gültekin

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6348