Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)

Vergi | Vergi Teknolojileri Bülteni - 2019/6 | E-Dönüşüm

Özet

Kapsam

19 Ekim 2019 Cumartesi tarihinde Resmî Gazete’de;

15.04.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Elektronik Dönüşüm Uygulamaları Taslak Tebliği 19 Ekim 2019 tarihinde Resmî Gazete‘de yayımlanmıştır.

Düzenlemeyi Yapan Kurum:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

Yürürlük tarihi:

 

19.10.2019

Yayımlanan tebliğ aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla bu Genel Tebliğ hazırlanmıştır.

Elektronik Ortamda Düzenlenebilen Belgeler

1. E-Fatura Uygulaması
1.1. Genel Olarak E-Fatura Uygulaması

E-Fatura Uygulaması, düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, kâğıt belge yerine elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân veren uygulamadır.

1.2. E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

  • 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1/7/2020 tarihine kadar (2020 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren),
  • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa ve ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,

Elektronik Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.

2. E-Arşiv Fatura Uygulaması

2.1. Genel Olarak E-Arşiv Fatura Uygulaması

E-Arşiv Uygulamasına dahil olan mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar) düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak oluşturur, alıcının talebine göre e-Arşiv Faturayı kağıt veya elektronik ortamda iletir ve düzenleyene ait nüshayı ise elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ederler.

2.2. E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

  • E-Fatura Uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler, en geç 1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili hazırlıklarını tamamlayarak,
  • E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayımlayan mükelleflere 1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili hazırlıklarını tamamlayarak,

3. E-İrsaliye Uygulaması

3.1.      Genel Olarak E-İrsaliye Uygulaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren uygulamadır.

3.2.     E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,

E-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 1/7/2020 tarihine kadar tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

4. E-Serbest Meslek Makbuzu

4.1. E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Serbest meslek erbaplarından;

a) 1/1/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar fiili hazırlıklarını tamamlayıp,

b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar fiili hazırlıklarını tamamlayıp

 E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

5.  Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu) Uygulaması

5.1. E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  

E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

6. Elektronik Gider Pusulası (E-Gider Pusulası) Uygulaması

E-Gider Pusulası Uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

7. Elektronik Bilek Uygulaması

7.1. Elektronik Bilet uygulamasına Geçme Zorunluluğu getirilen mükellefler

7.1.1.  Kara ve Deniz Yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler kapsamında Elektronik Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 1/1/2021 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet Uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.

7.1.2.  Sinema İşletmelerinin Elektronik Bilet ve Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu

Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 1/7/2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar.

8. Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi

E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

9. E-Sigorta Poliçesi

E-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

10. E-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması

E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

11. E-Dekont Uygulaması

E-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, bankalar istemeleri halinde 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

Tüm detayları içeren bültenimiz ayrıca yayımlanacaktır..

 

İletişim

Cem Aracı

Cem Aracı

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967