7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeleri

21/03/18


Sosyal Güvenlik Bülteni 2018/10


Özet

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler uyarınca şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurluklarına yapılan bildirimler, işyeri tescili yönünden SGK’ya yapılmış sayılacak, ayrıca SGK’nın gerçek veya tüzel kişiler ve yazılı sözleşme ile yetki verdiği gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla sosyal güvenlik mevzuatı gereğince verilecek her türlü belge ve bilgiyi internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi halinde geçerli kabul edilecektir.Kapsam

Yatırımcıların karşılaştığı sorunların hızla çözülmesi, yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirme sağlanması, ulusal ve uluslararası yatırımların artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 7099 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 ve 100 üncü maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır.

1)Ticaret sicil memurluklarına verilen şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun SGK işyeri bildirimi niteliğinde kabul edilmesi

7099 sayılı Kanununun 18 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinin:

Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.

“Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

Altıncı fıkrasına ise aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir,belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

Bu düzenlemeler uyarınca, şirket kuruluşu aşamasında ticaret sicil memurluklarına bildirim yapılması halinde, bu bildirim SGK’ya yapılmış sayılacak ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. Ancak, bu bildirimlerden hangilerinin işyeri bildirimi niteliğinde sayılacağı hususu SGK tarafından belirlenecektir. Bu düzenleme ile işyeri tescili konusundaki bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

 

2) Sosyal güvenlikle ilgili her türlü belge ve bilginin internet ve benzeri elektronik ortamdan gönderilmesi

7099 sayılı Kanununun 19 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir.”

Bu düzenleme uyarınca, Kurum gerçek veya tüzel kişiler ve yazılı sözleşme ile yetki verdiği gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla 5510 sayılı Kanun gereğince verilecek her türlü belge ve bilginin internet ve elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi yoluyla işverenler açısında bürokratik işlemleri kolaylaştırıcaktır.

5510 Kanununun 11 inci ve 100 üncü maddesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayım tarihi olan 10/03/2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

7099 sayılı Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

İletişim

Bilgütay Yaşar

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 326 6094

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör

Telefon: +90 212 326 6721

Bizi takip edin