Kamu politikaları

Yenilikçi kamu politikaları için özgün uzmanlık

Hızlandırıcı teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar sonucunda kamu politika yapım süreçlerinde nitelikli bilgiye ve katılımcılığa olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır.
Kamu politikaları yapım süreci; sadece merkezi ve yerel yönetimler, kamu sermayeli işletmeler gibi kamu aktörlerinin değil üçüncü sektörün,  özel sektörün,  uluslararası kurum ve kuruluşların da içinde bulunduğu bütüncül bir üretim sürecidir. PwC kamu politikaları ekibi, ilgili tüm aktörlere veriye dayalı araçları ve bütüncül yaklaşımı ile hizmet etmek üzere kurulmuş farklı disiplinlerden gelen uzmanlarıyla önemli bir yenilikçilik ve deneyim merkezidir.

Seçili Proje Örnekleri

  • Merkezi Bir Kamu Kurumu için Yapısal Dönüşüm ve Kapasite Geliştirme Projesi
  • Bir Bakanlığın İlgili Kuruluşu İçin Etki Analizi ve Yatırım Politikaları Projesi
  • İstihdam Politikalarına İlişkin Etki Analizi Projesi
  • Bölgesel Kalkınma Politikalarının Tasarlanması Projesi
  • Kamu Sektörüne Yönelik Risk Yönetim Rehberi Hazırlanması Projesi
  • Bir Uluslararası Kalkınma Kuruluşu için Türkiye Tarım Sektörüne Yönelik Yenilikçi Üretim Teknolojileri Analizi Projesi
  • Türkiye'de Portföy Yönetim Sektörünün Dönüşümü Projesi
  • Türkiye’de Sermaye Piyasalarının Geleceği Projesi
  • Sosyal Politika Tasarımı için Uluslararası İyi Uygulamalar Projesi

PwC size nasıl yardımcı olabilir ?

Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Odaklı Politika Tasarımı

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ancak yenilikçilik, verimlilik ve rekabetçilik odaklı yaklaşımlar ile mümkündür. Bu bağlamda, PwC Kamu Politikaları ekibi olarak ticaret ve sanayi politikaları tasarlıyor, yatırım ortamının iyileştirilmesi, nitelikli işgücünün artırılması, ilgili teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, yeni teknolojilerin sistemsel etkilerinin ölçümü ve ülkemize özgün uygulamaların tasarımı ile sektörel gündemlerin belirlenmesi üzerine çalışıyoruz. PwC Kamu Politikaları ekibinin ihtiyaçlar ışığında geliştirdiği araçlar ile özel sektör ve kamu aktörleri arasında doğru malumat aktarımı için katılımcı platformlar tesis ediyoruz.

Kamu Varlıklarının Dönüştürülmesi

Tecrübe ve uzmanlığımız sayesinde kamu varlıklarının günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dönüştürülmesine yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Birçok farklı boyutu olan söz konusu dönüşümün kamu idarelerinin talepleri doğrultusunda tasarlanması ve uygulanması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli yönetimi için değer üretiyoruz.

Kamu Özel İşbirliği

Ülkemizin kalkınması yolunda önemli bir araç olan Kamu – Özel İşbirliği alanında model geliştirme ve uygulama konusundaki yetkinliğimiz ile hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre danışmanlık hizmeti veriyoruz. Farklı projelerde sahip olduğumuz müzakere tecrübesi ile projelerin çerçevesini ve omurgasını doğru şekilde tasarlayarak başarılı Kamu – Özel İşbirliği ortaklıklarının doğmasını sağlıyoruz.

Vatandaş Deneyimi

Vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetini artırmak üzere kamu yönetimini ve hizmet sunumunu dönüştüren strateji ve programlar tasarlıyor ve bunların uygulanmasına destek oluyoruz. Kamu kuruluşlarının organizasyon yapılarının geliştirilmesi ve süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesine katkı sağlıyoruz. Merkezi ve yerel düzeydeki kamu hizmetlerinin sunumunda dijital çözümlere dayalı yenilikçi sistem ve yaklaşımların geliştirilmesine destek oluyoruz. Bu kapsamda, şehirleri dönüştüren, şehir yönetimlerini etkinleştiren ve yerel hizmet kalitesini yükselten akıllı şehir stratejilerinin ve programlarının tasarlanmasında ve uygulanmasında danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Şehir sorunlarını çözmeye yönelik akıllı şehir çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında teknoloji sağlayıcısı ortaklarımızla işbirlikleri yürütüyoruz.İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin