İhracat Genelgesi (İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi)

07/11/18

Gümrük Bülteni 2018/165

Amaç ve Kapsam Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Düzenlemeyi Yapan Kurum  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Yürürlük tarihi 7.11.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

Genelge’de, 25 başlık altında ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracatlar, indirim ve mahsup işlemlerine değinilen 2018-32/48 sayılı Tebliğ’e açıklamalar yapılmıştır. Öne çıkan konular aşağıda gibidir:

Yurda Getirilecek Tutarlar ve Süreler

-  İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren azami 180 gündür.
-  Bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi gerekmektedir.

- 180 günlük süre içerisinde kalınması şartıyla yurda getirilen ihracat bedellerinin bankaya satılmasının yurda getirilme tarihinde yapılması yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır.
-  İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenir. İhracat bedelinin satış tarihi DAB’ın düzenlendiği tarih olduğu belirtilmiştir. 

Düzenlemenin Kapsamı

-  Serbest bölgelere yapılan ihracatlar karşılığında elde edilen bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamındadır.
-  İran ve Suriye’ye yapılan ihracat bedelleri için 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3/1 maddesi uygulanmaz.
-  04.09.2018  tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in kapsam dışındadır.

-  Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir. 

Özelliği Olan İhracatlar

-  Yurtdışı müteahhitlik firmalarınca yapılan, konsinye yoluyla veya finansal kiralama kapsamında özelliği olan ihracat işlemlerine ilişkin süreler Genelgenin 7 nci maddesinde açıklanmıştır. Bu süreler aşağıdaki gibidir:

-  Müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

-  Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

-  Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

Özellikli durumlar 

-  İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan yurda transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca tahsiline ilişkin özel durumlar belirlenmiştir.
-  İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı diğer ülkeler Bakanlıkça belirlenecektir.

Mahsup İşlemleri

Mahsup işlemleri ile ilgili olarak;

- İhracat yapılan firma ile ithalat yapılan firmanın aynı firmalar olması durumunda mahsup işleminin yurtdışında yapılarak kalan bedelin yurda getirilebileceği,

- İhracat yapılan firma ile ithalat yapılan firmanın farklı kişiler olması durumunda ihraç bedelinin yurda getirilerek mahsup işleminin gerçekleştirileceği, anlaşılmaktadır.

 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız 

İletişim

Cenk Ulu

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin