Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Değerleme hizmetleri

Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. Yasal mevzuat gereği de bu çalışmalara sıklıkla başvurulmaktadır.

Bu çalışmaların sonuçları aşağıdaki soruları yanıtlamaktadır:
 • Bir yatırımcı için şirketimin değeri nedir?
 • Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir?
 • Hedef bir şirketin değeri benim için nedir?
 • Şirketimin markaları, patentleri, kontratları ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri nedir?
 • Bir satın alma işleminden sonra, UFRS 3 kapsamında yapılması gereken satın alım fiyatının dağıtılması çalışmasını nasıl gerçekleştirebilirim?
 • Satın alma sonrasında oluşacak bilançomun şirketimin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini nasıl saptayabilirim?
 • Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?
 • Şirketimin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisi nedir?
 • Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?
 • Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?
Değerleme Hizmetleri, Danışmanlığı

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC, hedeflerinizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, şirketinizin büyüme stratejilerinin belirlenmesinde sizlere destek olur. Finansal ve operasyonel fırsatlar analiz edilerek karar alma süreçlerinizin etkin hale gelmesi sağlanır. PwC, alacağınız stratejik kararların şirket değeri üzerindeki etkilerini analiz ederek, doğru kararlar almanızda size destek olur. PwC, değerleme hizmetleri alanında uzmanlaşmış ve sadece bu alanda çalışan deneyimli bir ekibe sahiptir. 

Hizmetlerimiz

Değerleme

Şirketiniz için stratejik önemde kararlar alırken, bu kararların şirkete sağladığı katma değeri dikkatli bir şekilde analiz etmek gereklidir. PwC,değerleme çalışmalarını yürüten ayrı bir uzman bir ekibi bünyesinde barındırmaktadır. Bu ekip, değerleme alanında genel kabul görmüş yöntemler konusunda derin bilgi ve deneyime sahiptir. Bugüne dek gerçekleştirilmiş olan yüzlerce değerleme çalışması ve geniş sektör bilgisi ile PwC sizlere titizlikle en iyi hizmeti vermeye hazırdır.

 • Şirket Değerlemesi

PwC, şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi sırasında, ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu değer, olası bir pazarlık durumunda gereksinim duyacağınız, ikna edici kanıtlarla da desteklenir. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir.

 • Satın Alma Fiyatının Dağıtılması (Purchase Price Allocation - PPA)

“Satın Alma Fiyatının Dağıtılması” kavramı, satın alım fiyatının, ilgili muhasebe standartlarının (UFRS 3 ve SFAS 141) gerektirdiği doğrultuda, satın alınan tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların üzerine dağıtılmasını ifade eder. Markalar, lisanslar ve müşteri ilişkileri gibi daha önce aktifleştirilmemiş varlıkların tespit edilmesi ve değerlenmesi zorunludur. PwC, özellikle maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi konusunda uzmanlık gerektiren PPA sürecinde müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. PPA çalışmasının sonuçlarının, gelecekteki finansal tablolar üzerindeki etkilerinin saptanması da PPA hizmetimiz kapsamındadır. Bazı durumlarda, gerçekleştirilmesi düşünülen satın alma işlemlerinden önce, işlem sonrasında gerçekleştirilecek PPA çalışmasının gelir tablosu ve bilanço üzerindeki etkilerini önceden belirlemek, satın alma kararının alınmasında destek olmaktadır. Bu çalışmalarda özellikle ortaya çıkan şerefiye miktarı ileriye dönük olarak şirketin vergi yüküne de etki etmektedir.

 • Değer Düşüklüğü Testi

Belirgin bir ömrü olmayan şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar, ilgili muhasebe standartları (UFRS 36 ve UFRS 38) gereğince, belirli aralıklarla yeniden değerlenmelidir. PwC, yinelenen bu çalışmalar için, sonuç odaklı bir danışmanlık hizmeti sunar.

 • Fikri Mülkiyet Değerlemesi

Markaların, patentlerin ve diğer maddi olmayan duran varlıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, ilave gelir yaratılması ve vergi gibi maliyetlerin azaltılması konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, her türlü maddi olmayan duran varlığın değerlemesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak önem taşımaktadır. PwC, maddi olmayan duran varlıkları içeren tüm satın alma ve satma işlemlerinde, varlıkların değerlemesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Uygunluk Görüşü

PwC, gerçekleşen veya gerçekleşecek olan bir satın alma veya birleşme işleminin adil ve makul olup olmadığı ve işleme konu olan şirketin hissedarlarının çıkarlarını gözetip gözetmediği konusunda ‘Uygunluk Görüşü’ vermektedir.

 • Bağımsız Uzman Görüşü

Hisse devri anlaşmalarında, devredilecek hisselerin değerinin bağımsız uzmanlar tarafından saptanması gerekmektedir. PwC, söz konusu hisselerin makul değeri konusunda hissedarlara görüş bildirmektedir.

Daha fazlası

Finansal modelleme

Proje modellemesi çalışmalarının temel hedefi, yatırım projelerini veya şirketin kendisini simüle edecek bir iş planı oluşturmaktır. Çağdaş iş dünyasında iş planları, üst yönetime stratejik kararlar almalarında yardımcı olmaktadır. PwC, şirketinizin operasyonlarının ve finansal yapısının analiz edilmesi konusunda size danışmanlık hizmeti sunar. Danışmanlarımız, finansal ve operasyonel varsayımların; şirketinizin ödeyeceği vergi, yaratacağı gelir, elde edeceği nakit ve bilanço yapısı üzerindeki etkilerinin analiz edilebilmesi için iş planları ve finansal modeller oluşturur. Gerektiği durumlarda, şirketlerin hazırlamış oldukları iş planları ve finansal modeller gözden geçirilerek iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

 • İş Planı Hazırlanması

Şirketler veya yatırım projeleri için hazırlanacak iş planlarının, şirketin veya projenin tüm ticari ve finansal unsurlarını içermesi ve bunları bir finansal modele yansıtması gerekmektedir. Bir iş planı, planlanan yatırımın veya şirketin operasyonlarının uzun vadeli simülasyonudur. Bu nedenle, iş planı tüm girdileri (makroekonomik varsayımlar, sektörel beklentiler vb.), uygulanan yöntemleri (uygulanan muhasebe prensiplerini, kullanılan finansal teknikleri, dayanılan mevzuatları vb.) açık bir şekilde ortaya koymalı ve ilgili tüm sonuçları (gelir tablosu, bilanço ve nakit akımları) raporlamalıdır.

PwC, şirketler tarafından hazırlanan iş planlarını incelerken veya iş planlarını yeniden oluştururken ticari ve sektörel tecrübesini, teknik uzmanlığıyla birleştirir.

 • Finansal Modelleme

Genellikle, üst yönetimler planladıkları yatırımlar veya şirketleri için uzun vadeli operasyonel planları hazırlamak ve bunları raporlamak konusunda yetkindir. Ancak birçoğu yatırım projesinin veya şirketlerinin operasyonel ve finansal tüm unsurlarını bir araya getirmek ve bunları doğru bir şekilde modellemek konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.

PwC, müşterilerine iş planında belirtilen tüm unsurları girdi olarak kabul eden ve bunları doğru bir şekilde işleyerek gelir tablosu, bilanço ve nakit akımları gibi gerekli çıktıları sunabilen finansal modellerin tasarlanması ve oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlarımız, finansal ve operasyonel bilgi ve deneyimlerini, şirketin faaliyetlerini doğru bir şekilde yansıtma becerisine sahip esnek finansal modellerin hazırlanmasında kullanır.

Daha fazlası

Finansal fizibilite çalışması

Fizibilite çalışmaları, planlanmakta olan yatırımların ekonomik olarak gerçekleştirilebilir olup olmadığı konusunda bilgi vermeyi amaçlar. Bu çalışmalar, planlamanın güvenilirliğini artırır ve projelerin yatırımcı, stratejik ortak ve hissedarlara sunumunu kolaylaştırır. Fizibilite çalışmaları genellikle, kapsamlı iş planları üzerinden gerçekleştirilir ve yatırım projelerinin farklı operasyonel ve finansal varsayımlar altında gerçekleştirilebilir olup olmadığını raporlar.

PwC, fizibilite çalışmaları sırasında şirketler veya yatırımcılar tarafından oluşturulan iş planlarını kullanmaktadır. İş planlarının hazırlanmamış veya yetersiz olması durumunda, iş planlarının PwC tarafından oluşturulması da söz konusu olmaktadır. Bir fizibilite çalışmasının güvenilirliği, bu çalışmada kullanılan iş planının, planlanan yatırımı doğru bir şekilde yansıtabilme becerisi ile doğrudan ilişkilidir.

PwC fizibilite çalışmalarını, gerekli verileri toplayan ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, bilanço ve yatırımın karlılığı gibi sonuçları üreten durağan bir süreç olarak değerlendirmemektedir. Aksine, PwC elde edilecek ekonomik faydayı maksimize etmek amacıyla, planladıkları yatırımların yapılandırılması sırasında müşterilerine yakın olarak çalışmaktadır.

Daha fazlası

İletişim

Serkan Aslan

Serkan Aslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5397

Engin İyikul

Engin İyikul

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin