Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

PwC Türkiye Bankacılık ve sermaye piyasaları ekipleri, mevzuat ve düzenleyici gereklilikler için destek sağlar, sektörel öngörüleri ile önemli meseleleri anlaşılır hale getirir ve çözüme kavuşturur.

Nasıl yardım edebiliriz?

Düzenleyici reformlar, sermaye gereksinimleri, risk yönetimi faktörleri, gelişen teknolojiler ve artan raporlama ihtiyaçları, bankacılık ve sermaye piyasalarındaki büyümenin zorluklarından bazıları. Finans kurumlarının rekabet avantajı kazanması içinse gelişmiş stratejiler ve çözümler gerekiyor.

PwC Türkiye profesyonelleri ve PwC global ağında yer alan uzmanlar, yönetişim, risk ve uygunluk, süreç iyileştirme, finansal raporlama ve iş geliştirme stratejileri gibi işinizin kilit alanlarındaki bu zorlukları fırsatlara dönüştürmekte size yardımcı olurlar.

Hizmet verdiğimiz kuruluşlar:

 • Ticari Bankalar, Yatırım Bankaları ve Saklama Bankaları
 • Yatırım Kuruluşları
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri
 • Finansal işlemlere (hedging, nakit havuzu, kredi, tahvil ihracı vb.) ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı duyan tüm işletmeler

 


 

Daha fazlası için

Bağımsız Denetim

Son birkaç yılda meydana gelen şirket skandalları kimin suçlu olduğu ve nelerin yanlış yapıldığı yönünde tartışmaları alevlendirdi. Tartışma konusu olmayan ise kuşkusuz eskiye göre bir şirketin mali tablolarının çok daha fazla şüphe ve inceleme ile karşı karşıya kaldığı. Yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güvenlerini kaybettiler ve artık daha fazlasını bekliyorlar: daha fazla güvenilirlik, daha fazla gözetim ve iç kontrollerle ilgili bariz kanıtlar. Kurumsal yönetim, yönetim kurulları ve denetim komiteleri, iç ve dış denetçiler, analizciler ve öteki yatırım uzmanlarına, hem yasal yükümlülükler hem de yatırımcıların artan beklentilerini göz önünde bulundurup, kendi sorumluluklarını yerine getirerek, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmede önemli görevler düşmektedir.

Yatırımcıların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerin tam ve doğru olmasıyla başlar. Yıllık ve dönemsel mali tablolarının hazırlanması konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı bir denetçiye ihtiyaç duyan kuruluşlar için, PwC yüksek kalitede denetim hizmetleri sunabilir. Ayrıca yabancı özel kredi kuruluşları da dahil, ABD sermaye piyasaları kurumuna kayıtlı kuruluşları ilgilendiren Sarbanes Oxley S404 yasası kapsamındakiler gibi özel raporlama gereklilikleri olan şirketlere de yardımcı olmaktayız.

PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

PwC'nin çalışmaları bütün mevcut ve gerektiğinde geleceğe dönük denetim, muhasebe, raporlama düzenlemeleri ve teknik danışmanlık hizmetlerini kapsar. Denetim müşterilerimizin arasında, Türkiye’nin önemli holding ve şirketlerinin yanı sıra dünyanın önde gelen çokuluslu şirketleri ve bir çok küçük ve orta ölçekli işletme de yer almaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri yanında geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek de denetim hizmetlerimizin içinde yer almaktadır.

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri

Bankacılık ve sermaye piyasalarının gelişimi teknoloji ile aynı doğrultudadır. Ve bu iki unsurun gelişimi beklentinin aksine riskleri artırmaktadır.

Günümüzde bankacılık ve sermaye piyasalarını özetleyen üç anahtar kelime teknoloji, risk ve süreçtir.

 • Teknoloji günümüz bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarının yalnızca alt yapısını oluşturmakla kalmamakta, sektör liderini belirleyici unsurlardan birisi konumundadır. Finansal piyasalardaki yenilikçi teknolojiler sadece süreç verimliliğini artırmaktan öte başlı başına ürün olabilmektedir.
 • Risk ise sektörün merkezinde yüzyıllardır sahip olduğu bir unsur olmakla birlikte hiç bu kadar ölçülebilir ama öngörülemez olmamıştır. Sektör oyuncuları riski azaltmak için teknolojiyi yoğun olarak kullandıkça ve yeni süreçler oluşturdukça başka yeni, öngörülemeyen ve yönetilmesi daha zor riskler ortaya çıkmaktadır.
 • 10 yıl öncesinin bankacılık süreçleri ile günümüz bankacılık süreçleri yapısal olarak birbirinden farklıdır. Daha önce haftalar alan karar verme süreleri dakikalara inmiştir. Karar verme aşamasında kullanılacak veri yokluğu değil de veri çokluğu sorun olmaktadır artık. Süreçler daha analitik durumdadır ancak analiz sonuna gelindiğinde süreç zaten değişmiş durumdadır.

Ekonomik hayata katkılarının yanında tüm finansal krizlerin gösterdiği gibi bankacılık ve sermaye piyasaları ülke ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bu nedenle sektör neredeyse uçtan uca düzenleyici kurumlar tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmektedir ve izlenmektedir. Sektörü tüm süreçleriyle etkileyen bu durum sektör için düzenlemelere uyum konusunu daha önemli hale getirmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Organizasyonun bütününe, teknoloji ve süreç bakış açısıyla odaklanarak riskin daha öngörülebilir hale gelmesi için denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Süreç tasarlanması/oluşturulması, teknoloji seçimi, teknolojinin sürece uyarlanması, süreç ve teknoloji birlikte ele alınarak riskin değerlendirilmesi konularında; tamamı finans, bankacılık ve teknoloji sektöründe deneyimli, konusunda uzman, çözüm odaklı ve global ağın bir parçası olarak bilgiye ve iyi uygulamalara hızlıca ulaşabilen profesyonel bir ekip ile gereksinimlerinizin ötesinde değer yaratmak için sizinle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Vergi ve Mali Hukuk Danışmanlığı

PwC Türkiye olarak amacımız, vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

Vergi danışmanlığı

Gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketler için

 • Finansal ürün (türev ürünler, İslami finansal araçlar, leasing-faktoring işlemleri, borçlanma araçları, yatırım fonları ve ortaklıkları, yapılandırılmış ürünler vb.) ve hizmetlerin (krediler, sermaye piyasası aracılığı, yatırım danışmanlığı vb.) yapılandırılmasında vergi danışmanlığı; ve
 • Sınır ötesi finansal işlemlere yönelik vergi danışmanlığı sağlıyoruz.

Transfer Fiyatlandırması

Gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin olarak;

 • Transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
 • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
 • Fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
 • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
 • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi

konularında profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktayız.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

FATCA - CRS

FATCA dünyadaki diğer tüm finansal kuruluşlar ile birlikte Türkiye’deki finansal kuruluşlara da bu mevzuata uyumluluk noktasında çeşitli yükümlülükler getirmektedir. FATCA uyumlu olmak için finansal kuruluşlar temel olarak ABD menşeili hesaplarının tespitini yapmak, FATCA denetim ve onay prosedürlerine uyarak bu hesapları raporlamak amacıyla sistemlerini FATCA uyumlu hale getirmek, gerekli görülen hallerde stopaj yapmak için prosedürlerini oluşturmak durumundalardır.

Bu kapsamda PwC Bankacılık ve Sermaye Piyasaları ekibi olarak sizlere aşağıdaki noktalarda yardımcı olmaktayız:

 • Şirketinizin (varsa FATCA kapsamına giren iştirakler ile birlikte) iş yapış şekli ve iş  modellerinin tespit edilmesi suretiyle mevcut durum analizinin yapılması,
 • Mevcut durum doğrultusunda uyum süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için FATCA modelinin oluşturulması ve uyum kılavuzlarının hazırlanması,
 • Tüm uyum süreci boyunca vergi danışmanlık hizmeti verilmesi ve,
 • Çalışan farkındalığının arttırılması, kurum içi karar mekanizmasının hızlandırılması ve teknik bilgi paylaşımı alanlarında eğitimler verilmesi

Durum Tespiti

 • Birleşme ve devralma sürecinde hedef müşterinin kurumlar vergisi sorunları ve işlem vergileri üzerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, tüm vergi beyannamelerini inceleyerek geçmiş 5 yıllık döneme ilişkin örnekleme metoduyla vergilendirme ve güncel işlem vergileri sistemine ilişkin fikir veriyoruz.
 • Ayrıca, tanımlayıcı incelemeler ve durum tespiti hizmeti ile alıcı ve satıcı taraflar için aracılık hizmeti sağlıyor; inceleme hizmetimiz süresince önemli konuları ve riskleri belirleyerek değer yaratıyoruz.

Müşterilerimiz

Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz:

 • Ticari Bankalar, Yatırım Bankaları ve Saklama Bankaları
 • Yatırım Kuruluşları
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri
 • Finansal işlemlere (hedging, nakit havuzu, kredi, tahvil ihracı vb.) ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı duyan tüm işletmeler

Yönetim Danışmanlığı

Sürekli gelişen ve küreselleşen dünyada geleneksel çözümlere bağlı kalarak veya şirketinizin başarısını şansa bırakarak mükemmele ulaşmanız mümkün değil. Amacınız ister şirketinizin belirli bir kolunu büyütmek, ister kapsamlı bir dönüşümle şirketinizi geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek olsun, deneyimli danışmanlık ekibimiz doğru kararları almanızda ve bu kararları uygulama aşamalarında size yardımcı olabilmek için yanınızda.

 • Strateji ve Yönetim Danışmanlığı
 • Kurumsal Finansman
 • Şirket Birleşme ve Satın Alma Desteği (Transaction Services)
 • Değerleme Hizmetleri
 • Finans ve Hazine
 • Kurum Stratejisi
 • Pazar Araştırması - Pazara Giriş Stratejisi
 • Gelir Arttırma Stratejileri
 • Etkili Satış ve Pazarlama
 • Maliyet Optimizasyonu
 • Kurumsal Performans Yönetimi Hizmetleri

Detaylı bilgi için tıklayınız


İletişim

Zeynep Uras
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6062
Eposta

Umurcan Gago
Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6098
Eposta

Serkan Tarmur
Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 376 5304
Eposta

Bizi takip edin