Bankacılık ve sermaye piyasaları

PwC Türkiye Bankacılık ve sermaye piyasaları ekipleri, mevzuat ve düzenleyici gereklilikler için destek sağlar, sektörel öngörüleri ile önemli meseleleri anlaşılır hale getirir ve çözüme kavuşturur.

Nasıl yardım edebiliriz?

Düzenleyici reformlar, sermaye gereksinimleri, risk yönetimi faktörleri, gelişen teknolojiler ve artan raporlama ihtiyaçları, bankacılık ve sermaye piyasalarındaki büyümenin zorluklarından bazıları. Finans kurumlarının rekabet avantajı kazanması içinse gelişmiş stratejiler ve çözümler gerekiyor.

PwC Türkiye profesyonelleri ve PwC global ağında yer alan uzmanlar, yönetişim, risk ve uygunluk, süreç iyileştirme, finansal raporlama ve iş geliştirme stratejileri gibi işinizin kilit alanlarındaki bu zorlukları fırsatlara dönüştürmekte size yardımcı olurlar.

Hizmet verdiğimiz kuruluşlar:

 • Ticari Bankalar, Yatırım Bankaları ve Saklama Bankaları
 • Yatırım Kuruluşları
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri
 • Finansal işlemlere (hedging, nakit havuzu, kredi, tahvil ihracı vb.) ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı duyan tüm işletmeler

Daha fazlası için

Bağımsız Denetim

Son birkaç yılda meydana gelen şirket skandalları kimin suçlu olduğu ve nelerin yanlış yapıldığı yönünde tartışmaları alevlendirdi. Tartışma konusu olmayan ise kuşkusuz eskiye göre bir şirketin mali tablolarının çok daha fazla şüphe ve inceleme ile karşı karşıya kaldığı. Yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güvenlerini kaybettiler ve artık daha fazlasını bekliyorlar: daha fazla güvenilirlik, daha fazla gözetim ve iç kontrollerle ilgili bariz kanıtlar. Kurumsal yönetim, yönetim kurulları ve denetim komiteleri, iç ve dış denetçiler, analizciler ve öteki yatırım uzmanlarına, hem yasal yükümlülükler hem de yatırımcıların artan beklentilerini göz önünde bulundurup, kendi sorumluluklarını yerine getirerek, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmede önemli görevler düşmektedir.

Yatırımcıların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerin tam ve doğru olmasıyla başlar. Yıllık ve dönemsel mali tablolarının hazırlanması konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı bir denetçiye ihtiyaç duyan kuruluşlar için, PwC yüksek kalitede denetim hizmetleri sunabilir. Ayrıca yabancı özel kredi kuruluşları da dahil, ABD sermaye piyasaları kurumuna kayıtlı kuruluşları ilgilendiren Sarbanes Oxley S404 yasası kapsamındakiler gibi özel raporlama gereklilikleri olan şirketlere de yardımcı olmaktayız.

PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

PwC'nin çalışmaları bütün mevcut ve gerektiğinde geleceğe dönük denetim, muhasebe, raporlama düzenlemeleri ve teknik danışmanlık hizmetlerini kapsar. Denetim müşterilerimizin arasında, Türkiye’nin önemli holding ve şirketlerinin yanı sıra dünyanın önde gelen çokuluslu şirketleri ve bir çok küçük ve orta ölçekli işletme de yer almaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri yanında geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek de denetim hizmetlerimizin içinde yer almaktadır.

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri

Bankacılık ve sermaye piyasalarının gelişimi teknoloji ile aynı doğrultudadır. Ve bu iki unsurun gelişimi beklentinin aksine riskleri artırmaktadır.

Günümüzde bankacılık ve sermaye piyasalarını özetleyen üç anahtar kelime teknoloji, risk ve süreçtir.

 • Teknoloji günümüz bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarının yalnızca alt yapısını oluşturmakla kalmamakta, sektör liderini belirleyici unsurlardan birisi konumundadır. Finansal piyasalardaki yenilikçi teknolojiler sadece süreç verimliliğini artırmaktan öte başlı başına ürün olabilmektedir.
 • Risk ise sektörün merkezinde yüzyıllardır sahip olduğu bir unsur olmakla birlikte hiç bu kadar ölçülebilir ama öngörülemez olmamıştır. Sektör oyuncuları riski azaltmak için teknolojiyi yoğun olarak kullandıkça ve yeni süreçler oluşturdukça başka yeni, öngörülemeyen ve yönetilmesi daha zor riskler ortaya çıkmaktadır.
 • 10 yıl öncesinin bankacılık süreçleri ile günümüz bankacılık süreçleri yapısal olarak birbirinden farklıdır. Daha önce haftalar alan karar verme süreleri dakikalara inmiştir. Karar verme aşamasında kullanılacak veri yokluğu değil de veri çokluğu sorun olmaktadır artık. Süreçler daha analitik durumdadır ancak analiz sonuna gelindiğinde süreç zaten değişmiş durumdadır.

Ekonomik hayata katkılarının yanında tüm finansal krizlerin gösterdiği gibi bankacılık ve sermaye piyasaları ülke ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bu nedenle sektör neredeyse uçtan uca düzenleyici kurumlar tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmektedir ve izlenmektedir. Sektörü tüm süreçleriyle etkileyen bu durum sektör için düzenlemelere uyum konusunu daha önemli hale getirmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Organizasyonun bütününe, teknoloji ve süreç bakış açısıyla odaklanarak riskin daha öngörülebilir hale gelmesi için denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Süreç tasarlanması/oluşturulması, teknoloji seçimi, teknolojinin sürece uyarlanması, süreç ve teknoloji birlikte ele alınarak riskin değerlendirilmesi konularında; tamamı finans, bankacılık ve teknoloji sektöründe deneyimli, konusunda uzman, çözüm odaklı ve global ağın bir parçası olarak bilgiye ve iyi uygulamalara hızlıca ulaşabilen profesyonel bir ekip ile gereksinimlerinizin ötesinde değer yaratmak için sizinle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Vergi ve Mali Hukuk Danışmanlığı

PwC Türkiye olarak amacımız, vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

Danışmanlık / Yapılandırma

Müşterilerimize çeşitli konularda uygun hale getirilmiş çözümler sunuyoruz. İşimizin kapsamı hayli geniş olmasına rağmen, neler yaptığımız konusunda kısa ve öz bilgi verebilmek adına deneyim sahibi olduğumuz konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Kurumlar vergisi, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gelir Vergisi Kanunu (özellikle Geçici 67’nci maddesi kapsamında) hakkındaki vergisel uygulamalar
 • Forward, swap, opsiyon, varant vb. türev araçlara ilişkin vergisel konular
 • İslami kurallara uygun finansal araçlara ilişkin vergisel konular
 • Takipteki krediler konusunda varlık yönetim şirketleri ve bankalara vergi danışmanlığı
 • Finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlarda karşılaşılan sektörel vergisel konular
 • Kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermaye konularında planlama
 • Borçlanma piyasasıyla ilgili vergisel konular
 • Girişim sermayesi yatırımlarını yapılandırma
 • Denizaşırı ülkelerdeki vergisel yapılandırmalar
 • Türkiye’deki şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılandırma çalışmaları

Mali Çözümler

Müşterilerimizin mali açıdan verimliliklerinin en üst düzeyde olması için destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

 1. Türev araçların vergilendirilmesi ve kur sabitleme çözümlerinin vergisel etkilerine ilişkin tavsiyede bulunulması,
 2. Mali işlemler, nakit akışları ve havuz hesapların analizi, kaldıraçlı veya  nakit fazlası veren yatırım fırsatları ile döviz, faiz ve kredi risklerini ölçmek amacıyla imkan testleri,
 3. Vergisel durumu özetleyen ana faktörler ve ticari teamülleri ölçmek amacıyla uygunluk testleri,
 4. Yapılması planlanan veya önceden yapılmış olan işlemlerin karakteristik özelliklerini analiz eden tanımlayıcı vergi incelemesi,
 5. Grup içi işlemler, havuz hesabı, mahsup ve erken ödeme işlemleri ile türev araçların vergi planlamasındaki vergisel etkilerine ilişkin tavsiyede bulunulması,
 6. Sınır ötesi işlemlerde verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması konusunda teknik yardım.

Tanımlayıcı İncelemeler / Durum Tespiti

Birleşme ve devralma sürecinde hedef müşterinin kurumlar vergisi sorunları ve işlem vergileri üzerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, tüm vergi beyannamelerini inceleyerek geçmiş 5 yıllık döneme ilişkin örnekleme metoduyla vergilendirme ve güncel işlem vergileri sistemine ilişkin fikir veriyoruz.

Ayrıca, tanımlayıcı incelemeler ve durum tespiti hizmeti ile alıcı ve satıcı taraflar için aracılık hizmeti sağlıyor; inceleme hizmetimiz süresince önemli konuları ve riskleri belirleyerek değer yaratıyoruz.

FATCA Uyum Hizmetleri

FATCA dünyadaki diğer tüm finansal kuruluşlar ile birlikte Türkiye’deki finansal kuruluşlara da bu mevzuata uyumluluk noktasında çeşitli yükümlülükler getirmektedir. FATCA uyumlu olmak için finansal kuruluşlar temel olarak ABD menşeili hesaplarının tespitini yapmak, FATCA denetim ve onay prosedürlerine uyarak bu hesapları raporlamak amacıyla sistemlerini FATCA uyumlu hale getirmek, gerekli görülen hallerde stopaj yapmak için prosedürlerini oluşturmak durumundalardır.

Bu kapsamda PwC Bankacılık ve Sermaye Piyasaları ekibi olarak sizlere aşağıdaki noktalarda yardımcı olmaktayız:

 • Şirketinizin (varsa FATCA kapsamına giren iştirakler ile birlikte) iş yapış şekli ve iş  modellerinin tespit edilmesi suretiyle mevcut durum analizinin yapılması,
 • Mevcut durum doğrultusunda uyum süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için FATCA modelinin oluşturulması ve uyum kılavuzlarının hazırlanması,
 • Tüm uyum süreci boyunca vergi danışmanlık hizmeti verilmesi ve,
 • Çalışan farkındalığının arttırılması, kurum içi karar mekanizmasının hızlandırılması ve teknik bilgi paylaşımı alanlarında eğitimler verilmesi

Transfer Fiyatlandırması

PwC Bankacılık ve Sermaye Piyaları ekibi olarak gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin olarak;

 • Transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
 • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
 • Fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
 • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
 • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi

konularında profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktayız.

Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

PwC Türkiye Bankacılık ve Sermaye Piyasası Ekibi

 

Bankacılık ve Sermaye Piyasaları (“BSP”) ekibinin danışmanlık hizmetlerindeki proaktif yaklaşımı müşterilerle gerçekleştirilen düzenli toplantılar sayesinde müşteri ilişkilerinde en üst düzeyde sağlanmaktadır.

PwC BSP ekibi yalnızca finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere değil reel sektör veya hizmet sektörü gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin her türlü finansal işlemlerine (ör. hedging, cash pooling vs.) ilişkin vergi hizmetleri sunmaktadır.

PwC BSP ekibinin finansal sektörde hizmet verdiği şirketler aşağıda sıralanmıştır.

 • Ticari bankalar
 • Yatırım bankaları
 • Yatırım fonları
 • Yatırım ortaklıkları
 • Aracı kurumlar
 • Borsalar
 • Saklama bankaları
 • Portföy yönetim şirketleri
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Finansman şirketleri

PwC Türkiye bankacılık ve sermaye piyasası sektöründe müşterilerine yıllardır çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak PwC Türkiye Vergi departmanımız bünyesinde oluşturulmuş olan Bankacılık ve Sermaye Piyasası Ekibimiz (“BSP”) bankacılık ve sermaye piyasası alanında tam tasdik hizmetlerinin yanında yapılandırma, durum tespiti, transfer fiyatlandırması gibi vergi danışmanlığı hizmetleri ile FATCA uyum hizmetleri vermektedir.

BSP ekibimizin sektörde fark yaratan yaklaşımı konuların salt vergi, hukuk veya finans-muhasebe açısından birbirinden ayrı olarak ele alınmayarak, PwC global stratejisine uygun olarak bankacılık ve sermaye piyasası alanındaki konuların bir bütün olarak kavranmasıdır. BSP ekibinin amacı danışmanlık hizmetlerinin şirketlerin vergi departmanlarının yanında şirketin operasyonel bölümlerine de sağlanmasıdır.

BSP ekibini oluşturan uzmanlaşmış kadro, Banka ve Sermaye Piyasalarını düzenleyen kanun ve diğer düzenlemelerin vergisel etkileri hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Uzman ekibimiz, kurumlar vergisi, kurum stopajları, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”), damga vergisi, vergi teşvikleri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”) ve finans sektörü ile ilgili diğer vergi kanun ve düzenlemelerin Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve sermaye piyasası kurumları ile diğer finansal kurumlar üzerindeki vergisel etkileri hakkında geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Birden çok bakış açısıyla donatılmış olan BSP ekibinin vergi, finans-muhasebe ve hukuk alanlarında bankacılık ve sermaye piyasalarına ilişkin gerçekleştirdiği insan ve bilgi yatırımı sayesinde hizmet verdiği alanların tümünde kapsamlı bir bakış açısıyla bankacılık, sermaye piyasası, vergi mevzuatı, yeni geliştirilen finansal ürünlerin vergisel etkileri hakkında danışmanlık, yurt dışı finansal kiralama, menkul kıymetleştirme, finansal kuruluşların yeniden yapılandırılması, finansal kuruluşlarda birleşme ve devirlerin vergisel etkileri (vergi planlaması, vergi özel incelemeleri), finansal kuruluşların FATCA uyumluluğu gibi konularda hizmet vermesini sağlamaktadır.

Yönetim Danışmanlığı

Amacınız ister şirketinizi büyütmek, ister kapsamlı bir dönüşümle geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek olsun, deneyimli danışmanlık ekibimiz stratejinizi belirlemenizde, doğru kararları almanızda ve bunları hayata geçirmenizde size uçtan uca hizmet verir.

Detaylı bilgi için tıklayınız


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

{{contentList.loadingText}}

{{contentList.loadingText}}

İletişim

Zeynep Uras

Zeynep Uras

Finansal Hizmetler Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6062

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Umurcan Gago

Umurcan Gago

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin