Suistimal Risk Yönetimi & Soruşturmalar

Suistimal risklerini tespit edin, değerlendirin ve azaltın.

Suistimal, dünya çapında hiç olmadığı kadar yaygın durumda ve bu durum işletmelere zarar verirken, suistimal yapan kişiler gelişen teknolojinin de yardımıyla her zamankinden daha da güçlü duruma gelmektedirler. Suistimal aynı zamanda işletmelerin karşılaştığı en büyük ve en zarar verebilecek risklerden biridir.

Suistimal risklerini yönetebilmeniz için gerekli olan güveni, süreç bazlı suistimal risk analiz çalışmalarına ve ileri seviye analitiklere odaklanarak size sağlıyor ve size işletmenizi güvenle yöneteceğiniz bir yol açıyoruz. Benzer şekilde suistimal, yolsuzluk ve diğer ekonomik suçlara dair soruşturmalar kapsamlı, profesyonel ve bağımsız bir yaklaşım gerektirmektedir. Soruşturmacı, detaylı ve araştırmacı yaklaşımımızla müşterilerimizin güçlü stratejiler oluşturmalarına yardımcı oluyor ve işletmeniz için en önemli olan kavramları koruyoruz: itibar ve değeriniz.

Suistimal, kasıtlı bir şekilde haksız veya hukuka aykırı kazanç elde etmek için yapılan tüm eylemlerin genel tanımıdır.

Suistimal Risk Değerlendirmesi

Suistimal Risk Değerlendirme Yaklaşımımız aşağıdaki adımları içerir:

 • Risklerin Tanımlanması
  Süreç sahipleri ile görüşmeler yapılarak mevcut kontrol ortamının değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesi
 • Risklerin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi
  Risk türlerinin belirlenmesi ve risklerin etki ve olasılıklarına göre değerlendirilmesi
 • Kontrollerin Tanımlanması
  Mevcut kontrollerin değerlendirilmesi
  - Fiziki incelemeler
  - Sistemsel incelemeler
 • Kontrol Eksikliklerinin Belirlenmesi
  Riskleri minimize etmek için gerekli kontrollerin belirlenmesi
 • Risk Yönetimi Olgunluk Analizlerinin Yapılması
  Mevcut risk yönetimi düzeyinin tespiti ve gelişim alanlarının çıkarılması
 • Raporlama
  - Bulgu ve Gözlemler
  - Önerilen Aksiyonlar
  - Risk Matrisi

Daha fazlası

Suistimallerin Önlemesine ve Tespitine İlişkin Program Tasarımı, Yönetimi ve Gözetimi

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Suistimal önleme programları şirketin her aşamasında çalışanlarına sorumluluklar getiren uygulamalardır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullandığımız bu uygulamalar çerçevesinde aşağıda belirtilen konularda şirketlere yardımcı olmaktayız:

 • İhbar hatlarının tanıtılması ve mevcut ihbar sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Etik kurallar rehberi oluşturulması ve bu rehber ile ilgili gereken şirket içi eğitimlerin tedarik edilmesi
 • Suistimal riskine maruz kalan süreçlerin tespit edilmesi ve ortaya konulan risklerin önem ve olasılık analizlerinin yapılması
 • Önemli risklere ilişkin kontrol aktivitelerinin tasarlanması ve mevcut kontrol aktivitelerinin iyileştirilmesi
 • Suistimal riskleri ve kontrol aktivitelerine ilişkin izleme ve tespit sistemleri kurulması
 • Suistimalin tespit edilmesi durumunda alınabilecek önlemlerin ve eylem planının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Suistimal Risk Yönetimi Olgunluk Değerlendirmesi

Suistimal Olgunluk Programı Değerlendirmesi kapsamında sizlere aşağıdaki prosedürleri uygulayarak yardımcı oluyoruz:

 • Risklerin belirlenmesi
 • Risklerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
 • Mevcut kontrollerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Kontrol çevresinin değerlendirilmesi
 • Suistimal olgunluk programının etkinliğinin değerlendirilmesi

Süreç İyileştirmeleri

Suistimal risklerinin giderilmesi konusunda sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • Mevcut risk yönetimi seviyesinin değerlendirilmesi
 • Gelişim alanları ve aksiyon önerileri belirlenerek risklerin minimize edilmesi
 • Suistimal riskinin giderilmesi konusunda bir plan tasarlanması ve uygulanması

Hile Karşıtı Kontrol Değerlendirmesi

Hile Karşıtı Kontrol Değerlendirmesi için sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • Suistimal risklerinin (hileli ve işlemler dahil olmak üzere) tespiti ve önlenmesi kapsamında yapılacak olan kontrol aktivitelerini içeren bir liste tasarlanması ve aksiyon planı oluşturulması, ayrıca bu listede yer alan aksiyonların gerçekleşip gerçekleşmediğinin periyodik olarak takip edilmesi
 • Üst yönetim tarafından onaylı, tüm şirket çalışanlarını ve paydaşlarını kapsayan, görev ve sorumlulukların belirlendiği, suistimalin önlenmesi ve suistimal ile mücadele sürecinin bütün temel mekanizmalarını kapsayan bir suistimal önleme ve kriz yönetimi planı oluşturulması

Suistimal Müdahale ve Tepki Planı

Organizasyonların suistimal ile mücadele konusunda yaklaşımlarını belirleyen suistimal tepki ve iyileştirme planları tasarlanmaktadır. Bu planların, tespit edilen veya şüphelenilen suistimal vakalarıyla başa çıkmak için organizasyonlara yol göstermesi amaçlanmaktadır. Vakaların sistematik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir suistimal müdahale ve tepki planı tasarımında uzman ekibimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Suistimal Risk Yönetimi hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Suistimal incelemeleri, inceleme kapsamındaki iddiaları baştan sona çözüme kavuşturmak için gerekli olan her şeyi sağlamaktadır. Bu incelemelerde, başka bir deyişle soruşturmalarda, aynı zamanda bir suistimalin yaşanıp yaşanmadığı doğrulanır ve mağdur olan kişilerin korunması için kanıtlar toplanır. Etkili bir soruşturma gerçekleştirmek için uygun prosedürler, teknikler ve beceriler kullanılmalıdır.

Suistimal ve Usulsüzlük Soruşturmaları

Ekibimiz, deneyimli araştırmacılar, adli muhasebe uzmanları, kurumsal istihbarat uzmanları, adli bilişim uzmanları, ekonomistler, mühendisler ve sertifikalı suistimal inceleme uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmektedir.

Uzmanlarımız, hukuk, muhasebe ve bilgi teknolojileri de dahil olmak üzere çok çeşitli alanlardan gelmektedir. Aşağıdakileri de içeren çeşitli durumları tespit etmek ve soruşturmak için pratik deneyim ve resmi eğitimi çeşitli araç ve tekniklerle birleştirirler:

 • İhbarcı iddiaları
 • Varlıkların kötüye kullanılması
 • Şüpheli işlemler
 • Çıkar çatışması
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Kurumsal düzensizlikler
 • Mevzuat ihlalleri

Yolsuzluk & Rüşvet İncelemeleri

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları özelinde çok sayıda inceleme ve iyileştirme çalışmasında tecrübe kazanmış  bir ekip ile aşağıdaki konularda destek sağlıyoruz:

 • Rüşvet ve yolsuzluk önleme konusunda kurumsal politika ve prosedürlerin oluşturulması, mevcut politika ve prosedürlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Düzeltici faaliyet ve geçmiş uygulamalarla ilişkili riskleri belirlemek için birleşme ve satın almadaki hedef şirketlerin politikalarının, prosedürlerinin ve geçmişe dönük işlemlerinin incelenmesi
 • Yolsuzluk ve rüşvet odaklı bir suistimal önleme sistemi oluşturulması
 • Uyarı veya denetim yoluyla tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet davaları hakkında soruşturma yapılması
 • Şirket çalışanlarına yolsuzluk ve rüşvet konusunda personel bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi

Hileli Finansal Tablo ve Raporlama İncelemeleri

Değişen ekonomik ve yasal ortamın, bir şirketin faaliyetleri ve finansal raporlaması üzerinde kayda değer etkileri vardır. İşletme, ekonomi, yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler genellikle işi etkileyen risk düzeyini artırır ve finansal tablolarda uygun yanıt ve açıklama gerektirir. Adli muhasebe uzmanlığımız sayesinde hileli finansal tablolara ve artan raporlama riskine karşı önlem almanıza yardımcı oluyoruz.

İç Denetim Soruşturma Desteği

İç Denetim ekibiniz gereken tüm suistimal inceleme araçlarına sahip mi?

Suistimalin tespiti ve soruşturulması iç denetim biriminin birincil sorumlulukları arasında olmamasına karşın son dönemlerde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle yoğun bir denetim programı kapsamında, İç Denetim ekibinizi kaynak ve metodoloji anlamında destekleyerek hem verimli hem de etkili soruşturmalar yapmalarına yardımcı olabiliriz.

Bu alanda çalışan uzman ekibimiz bugüne kadar birçok şirketin iç denetim ekibi ile birlikte soruşturmalarda görev almıştır. Bununla birlikte, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen suistimal, yolsuzluk, rüşvet ve çıkar çatışmaları gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ekibimiz, soruşturma sırasında iç denetim birimlerine önemli katkılar sağlamış, modern ve ileri analiz tekniklerindeki uzmanlıklarını kullanarak çeşitli sektörlerde kazandıkları deneyimleri uygulamıştır. Bu teknoloji araçları ve uzmanlığımız sayesinde soruşturmalar daha etkin bir şekilde yönetilmiştir.

Mülakat ve Sorgulamalar

Suistimal soruşturmalarının önemli bir kısmı, mevcut durumu daha iyi anlamak için şüpheliler ve diğer çalışanlarla yapılan görüşmelerden oluşur. Suistimal inceleme uzmanlarımız, şirketlerdeki kontrol ortamlarını, iş süreçlerini anlamak ve potansiyel usulsüzlükleri tespit etmek için bilgi toplama ve itiraf almaya yönelik görüşmeler gerçekleştirir.

Soruşturma Program Tasarımı

Yönetim zafiyetlerine bağlı suistimal ve yolsuzluk bir organizasyon için ciddi riskleri beraberinde getirir. Son yıllarda ortaya çıkan büyük vakalar, bu tür usulsüzlüklerin sadece kârları, işletme verimliliğini ve güvenilirliği zedelemekle kalmayıp aynı zamanda bir organizasyonun itibarını da ciddi şekilde zarara uğratabileceğini göstermiştir.

Organizasyonlar, suistimal ve görevi kötüye kullanma durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde önlem almalarını sağlayacak kapsamlı bir araştırma programına sahip olmalıdır. Suistimale karşı organizasyonun ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış bir yol haritasını takip etmek için suistimal programları tasarlarlanarak ilgili ekiplere yönelik eğitimler düzenlenir.

Soruşturmalar & Durum Tespiti hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin