Kurumsal yönetim hizmetleri

Nasıl yardım edebiliriz?

Şirketler büyüme hedefleri doğrultusunda hızlı ve doğru karar alma süreçlerine ihtiyaç duyuyor. Müşterilerimiz risklerini bilerek karar almak istiyor. Biz de onlarla birlikte çalışarak şirketlerindeki risk farkındalığını arttırmak ve bu farkındalığı karar alma süreçlerine entegre etmek konusunda onlara destek oluyoruz. Yaptığımız çalışmalarda ana amaç müşterimizin riske dayanıklılığını arttırmak, bilinçli bir şekilde risk alarak gelecekte yaratacakları değer ile ilgili daha fazla güvence sağlamak. Bu güvencenin artmasıyla birlikte müşterilerimiz risklerin olası etkilerine seri ve esnek bir şekilde yanıt verebilme yetkinliklerinin arttığını hissediyor.

Hizmetlerimiz

Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu Etkinlik Analizi

İhtiyacınız

Mevcut kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinizin şirketinizin bilerek alma yetkinliğini arttırdığı konusunda objektif bir analize ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu sayede, risk yönetimi konusunda gelecekteki yatırımlarınızı hangi önceliklerle yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.
Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi ile denetim komitesi, şirketin gelişmesini ve sürekliliğini etkileyebilecek risklerin belirlenmesine ve yönetimine yönelik şirket içinde kurulmuş olan yapının etkinliğinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyar.
Söz konusu değerlendirme ile kurumsal risk yönetimi konusunda çalışan insan kaynağı, işletilen süreç ve politikalar ile bu sürecin işleyişini sağlayan sistem ve raporlamaların etkinliği konularında güvence oluşturmak hedeflenir. Bu güvenceyi faaliyet raporlarınız ve diğer kurumsal iletişim araçlarınız vasıtasıyla paydaşlara yaratılan değeri yansıtmak amacıyla kullanabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Kurumsal risk yönetimi fonksiyonunun mevcut veya tasarlanan yapısının iyi uygulamalar ışığında etkinlik analizi,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurumsal risk yönetimi yapısının değerlendirilmesi,
 • Sektörel bazda kurumsal risk yönetimi uygulamaları kıyaslama çalışması,
 • Etkinlik analizi sonrasında kurumsal risk yönetimi fonksiyonu gelişim stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının çıkarılması.

Kurumsal Risk Raporlama Etkinlik Analizi

İhtiyacınız

Kurumsal risk raporlamalarının zamanında ve doğru olması kadar üst yönetimin ve riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin beklentilerini de karşılaması önem arz etmektedir.
Mevcut raporlamalarınızın, şirketinizin maruz kalabileceği risklerin etkilerine karşı dayanıklılığı hakkında ne kadar sağlıklı bilgi sunduğuna yönelik bağımsız bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
Bu değerlendirme ile kritik risklerin zamanında tespit edileceği, kabul edilebilir seviyede yönetileceği, bu seviyelerin dışında faaliyetler olduğunda ise bunu raporlayacak mekanizmaların olduğu konusundaki güvencenizi arttırabilirsiniz.
Kurumsal risk raporlamalarının yönetimin hızlı karar alma ihtiyacını desteklemesi ve stratejik planlama süreçlerinin risklere ilişkin üretilen bilgiler ile entegrasyonu raporlamaların etkinliğini arttırmada öncelikli hedefler olmalıdır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Mevcut veya tasarlanan kurumsal risk raporlama yapısının iyi uygulamalar ışığında etkinlik analizi,
 • Sektörel bazda kurumsal risk raporlama uygulamaları kıyaslama çalışması,
 • Kurumsal risk raporlama yapısının performans yönetimi ve stratejik planlama süreçlerine entegrasyonuna yönelik değerlendirme çalışması,
 • Sektörel tecrübemiz ve teknik uzmanlıklarımız ile mevcut risk göstergelerinin analizi ve iyi uygulamalar ışığında öncü risk göstergelerinin tasarlanması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurumsal risk raporlama yapısının değerlendirilmesi,
 • Faaliyet raporlarında risklere ilişkin sunulan bilginin iyi uygulamalar ışığında değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.

Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin Oluşturulması

İhtiyacınız

Paydaşların beklentileri doğrultusunda, Yönetim Kurulu’nun şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözetme işlevini etkin bir şekilde yerine getirmesi, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun seviyede tutması ile mümkündür. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu’nun risk yönetimi sistem ve süreçlerini oluşturma sorumluluğu vardır.
Kurumsal risk yönetimi çerçevesinin şirketin değerlerine ve stratejilerine uygun olarak oluşturulması ve hayata geçirilmesi bu sorumluluğun yerine getirilmesinde büyük önem taşır.
Kurumsal risk yönetimi çerçevesinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi ile şirketin tümünde ortak bir risk algısı oluşturmak ve bilerek risk alma yetkinliğinin arttırılması hedeflenir. Bu sayede şirketinizin riske karşı dayanıklılığının arttığı konusunda güvence oluşturabilir ve belirsizlikleri fırsata dönüştürme konusundaki kapasitenizi arttırabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Kurumsal risk yönetimi çerçevesi oluşturulması çalışmalarında ana amacımız sürdürülebilir bir kurumsal risk yönetimi yaklaşımı sağlanmasında şirketinize gereken bilgi, kabiliyet ve yetenek birikimini kazandırmaktır.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurumsal risk yönetimi çerçevesinin oluşturulması,
 • Mevcut kurumsal risk yönetimi yaklaşımının iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi,
 • Kurumsal risk yönetimi çerçevesini destekleyici insan kaynağı, sistem ve süreç yapılarının oluşturulması,
 • Kurumsal risk yönetimi çerçevesinin etkinliğinin düzenli olarak değerlendirilmesine yönelik sürecin oluşturulması.

Kurumsal Risk Değerlendirmesi

İhtiyacınız

Kurumsal risk değerlendirmelerinde doğru riskleri belirlemek ve belirlenen riskleri şirketin risk alma isteği ışığında doğru bir şekilde önceliklendirmek hedeflenir.
Birçok risk değerlendirmesi çalışmasında ise, bilinen riskleri belirleme eğilimi vardır; bu riskler de genellikle şirket hafızası ve varsayımlar doğrultusunda önceliklendirilirler.
Bu tarz durumlarda varsayımların sorgulanmasını ve risklerin bütünsel olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasına ihtiyaç duyulur.
Bu mekanizmanın hayata geçmesinde bağımsız ve uzman bir bakış açısından faydalanılması, şirketin gelecekte karşılaşabileceği risklere ilişkin etkin bir öngörü oluşturulmasına yönelik güvencenizi arttırır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Kurumsal risk değerlendirme mekanizmasının oluşturulması,
 • Mevcut risk değerlendirme yaklaşımının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve iyi uygulamalar ışığında değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Kurumsal risk değerlendirme çalıştaylarının gerçekleştirilmesi,
 • Çalıştaylara sektör, kurumsal risk yönetimi ve farklı risk kategorilerinde tecrübe sahibi uzmanların katılımı

Risk Komitesi Destek Hizmetleri

İhtiyacınız

Riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
Bu çalışmaların etkinliği yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesinde büyük rol oynar. Mevcut risk yönetimi faaliyetleri ile üretilen ve raporlanan bilgilerin, karar ve gözetim mekanizmalarına entegrasyonu çok önemlidir.
Riskin gözetimi, risk yönetiminin koordinasyonu ve risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik yapıların etkin kurgulanması, işletilmesi ve dönemsel olarak gözden geçirilmesinde bağımsız uzman desteğine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışma prensiplerinin oluşturulması,
 • Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin diğer komiteler ve yönetim kurulu ile iletişim ve koordinasyon yapısının belirlenmesi,
 • Risk yönetimi organizasyonel yapısının belirlenmesi, yetkinliklerin tanımlanması ve performans değerlendirme kriterlerinin oluşturulması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca risk yönetimine yönelik oluşturulan yapının etkinliğinin dönemsel olarak iyi uygulamalar ışığında gözden geçirilmesi,
 • Faaliyet raporunun hazırlanmasında risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ve risklere ilişkin bilginin oluşturulmasına destek,
 • Mevcut risk raporlama yapısının gözden geçirilmesi ve iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi

Kurumsal Risk Teknolojileri

İhtiyacınız

Etkin kurumsal risk teknolojileri ile şirketlerin “biz bu riski öngörebilirdik” veya “daha erken öngörülebilmesi durumunda riskin etkisi çok daha minimal olurdu” gibi durumları en az yaşamaları hedeflenir.
Yönetim kurulu ve pay sahiplerinin risk alma isteğini limit ve toleranslarla yönetimsel karar alma süreçlerine indirgemek, kurumsal risk teknolojileri ile mümkündür. Risklerin kabul edilebilir seviyelerde yönetilmesinin tesisi ve bu seviyeler dışında faaliyetler olduğunda bu durumu raporlayacak mekanizmaların oluşturulması, risklerin etkin gözetimi için büyük önem taşır. Bu doğrultuda, gerçek zamanlı ve yönlendirici bilginin üretilmesinde, kurumsal risk teknolojilerine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
Söz konusu teknolojiler ile riskin gözetimi ve yönetimi süreçlerine ilişkin yönetim kurulu ve pay sahiplerine oluşturduğunuz güvenceyi arttırabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Mevcut risk raporlama sistemlerinin analizi ve iyi uygulamalar ışığında iyileştirilmesi,
 • Kurumsal risk teknolojileri ihtiyaç analizi,
 • Kurumsal risk teknolojileri seçiminde bağımsız uzman desteği,
 • Kurulum öncesi ve sonrası değerlendirme,
 • Kurumsal risk teknolojisi uygulama danışmanlığı,
 • Kurumsal risk teknolojileri proje yönetimi desteği.

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

İhtiyacınız

Kurumsal risk yönetimi yaklaşımının yaratacağı değerin anlaşılamaması ve şirket kültürüne risk yönetimi bakış açısının adapte edilememesi risk yönetimi faaliyetlerinden elde ettiğiniz güvenceyi sarsar.
Ortak bir risk algısı yaratmak ve risk yönetimi faaliyetlerinde sorumluluğu olan insan kaynağının yetkinliklerini arttırmak amacıyla etkin bir eğitim planlamasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
Risk yönetimi konusundaki iyi uygulamalar ile sektörel gelişmeleri barındıran ve bu gelişmeler paralelinde güncellenen bir eğitim planlaması, risk yönetimi stratejilerinizin hayata geçirilmesindeki güvencenizi arttırır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Risklerin gözetimi ve etkin yönetiminde sorumluluğu olan yönetim kurulu, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi, diğer yönetim kurulu komiteleri ve üst yönetime yönelik sektörel riskler ve risk gözetimi konularında iyi uygulamaları içeren kurumsal risk yönetimi eğitimi,
 • Risk yönetimin koordinasyonundan ve risk yönetim faaliyetlerinden sorumlu olan insan kaynağına yönelik kurumsal risk yönetimi eğitimi,
 • Denetim komitesi ve iç denetime fonksiyonuna yönelik kurumsal risk yönetimi yapısının değerlendirilmesi eğitimi,
 • Farklı risk kategorilerinde risk yönetimi eğitimleri,
 • Kurumsal risk yönetimi metodoloji eğitimi.

Yönetim Kurulu Etkinlik Analizi

İhtiyacınız

Yönetim kurulu şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. Oluşturduğu sistem, mekanizma ve politikalarla şirketin stratejik hedefleri yolunda ilerlemesi amacıyla bir yönlendirme ve gözetim organı olarak faaliyet gösterir.
Yönetim kurulunun işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, şirketin sürdürülebilirliği ve paydaşlarının beklentileri doğrultusunda gelişmesi için son derece önemlidir. Bu doğrultuda yönetim kurulu faaliyetlerinin etkinliğinin düzenli olarak gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu sayede düzenlemelere uyum ve iyi uygulamalar ışığında faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda paydaşlarınıza sağladığınız güvenceyi arttırabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Yönetim kurulu etkinlik analizi,
 • Esas sözleşme ve iç yönergelerin düzenlemeler ve iyi uygulamalar ışığında gözden geçirilmesi,
 • Yönetim kurulu komitelerinin etkinlik analizi,
 • Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinliğinin dönemsel olarak gözden geçirilmesi,
 • Stratejik ve finansal planlama yapısının gözden geçirilmesi,
 • Faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarının düzenlemeler ve iyi uygulamalar ışığında gözden geçirilmesi,
 • Kurumsal yönetim ilkelerini destekleyici politika ve iş süreçlerinin iyi uygulamalar ışığında gözden geçirilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

İhtiyacınız

Türk Ticaret Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve dünya piyasalarındaki değişen yatırım ortamı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu yolda oluşturulan yapı, süreç ve bilgi sistemleri kadar, bu yapıları hayata geçirecek insan kaynağının yetkinliği de önem arz etmektedir.
Şirketinizdeki kurumsal yönetim yapısının etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi ile, söz konusu yapıya yönelik yaptığınız yatırımların şirketinize ve paydaşlarınıza kattığı değeri arttırabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Kurumsal yönetim ilkelerini destekleyici politikaların ve bu politikaların hayata geçirilişindeki iş süreçlerinin oluşturulması,
 • Mevcut politika ve iş süreçlerinin düzenlemeler ve iyi uygulamalar ışığında iyileştirilmesi,
 • Yönetim kurulu komitelerinin (denetim, kurumsal yönetim, aday gösterme, riskin erken saptanması, vs.) çalışma esasları ve etkinliğinin iyi uygulamalar ışığında dönemsel olarak değerlendirilmesi,
 • Faaliyet raporları ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarının oluşturulmasına destek,
 • Müşteri, tedarikçi ve diğer ticari bilgilere ilişkin gizliliğin tesisine yönelik veri güvenliği incelemeleri,
 • Kurumsal yönetim ilkeleri ve iyi uygulamalar eğitimi.

Faaliyet Raporu Etkinlik Analizi

İhtiyacınız

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet raporlarının içeriğine yönelik yayımladığı yönetmelik ve SPK kurumsal yönetim ilkeleri ile çerçevesi çizilen faaliyet raporlarının zamanında oluşturulması, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir olması önem arz etmektedir.
Bilgi sistemlerinizin ve süreçlerinizin faaliyet raporunun içeriğini oluşturacak bilgileri zamanında, sağlıklı ve tutarsızlığa sebep olmayacak şekilde üretebilmesi gerekmektedir.
Mevcut durumda faaliyet raporunuzun oluşma sürecinin insan kaynağınıza ne derece bağlı olduğunu ve bu bağlığının yaratabileceği riskleri değerlendirmeniz size fayda sağlayacaktır.
Faaliyet raporunuz ve raporunuzun oluşma sürecinin etkinliğini iyi uygulamalar ışığında bağımsız ve uzman bir gözle analiz ettirmeniz, paydaşlarınıza kattığınız değeri arttırmada size yardımcı olabilir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Kurumsal risk yönetimi çerçevesi oluşturulması çalışmalarında ana amacımız sürdürülebilir bir kurumsal risk yönetimi yaklaşımı sağlanmasında şirketinize gereken bilgi, kabiliyet ve yetenek birikimini kazandırmaktır.

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Faaliyet raporu oluşturma sürecinin ve bu süreci destekleyici bilgi sistemleri yapısının tasarlanması veya mevcut yapının iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi,
 • Faaliyet raporunun düzenlemelere uygunluğunun değerlendirilmesi, iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi,
 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun değerlendirilmesi,
 • Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesine ilişkin destek,
 • İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin destek,
 • Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin takibi sürecine yönelik destek.

Yönetim Kurulu Destek Hizmetleri

İhtiyacınız

Şirket yönetiminin organize edilebilmesi ve profesyonel yönetimin sağlanabilmesi amacıyla yönetim kurulu çalışma esas ve usulleri ile görev ve yetkilerinin açık ve net bir şekilde belirlenmesi, yönetim yetkisinin devri durumu için gerekli olan yönerge ve politikaların verimli çalışmayı destekleyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.
Yönetim kurulunun verimli ve yapıcı çalışmalar yapması, şirketin stratejik hedefleri ve risk alma isteği doğrultusunda hızlı ve rasyonel kararlar alabilmesi için şirket genelinde yönetim kurulunu destekleyici etkin bir yapının oluşturulması gerekmektedir.
Söz konusu yapının oluşturulması ve etkinliğinin değerlendirilmesinde bağımsız ve uzman bir görüşten faydalanmanız sektörel iyi uygulamaları şirketinizde hayata geçirmenizde size destek olabilir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Yönetim kurulu yapısı ile esas sözleşmenin gözden geçirilmesi ve iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi,
 • İç yönerge ve yönetim politikalarının oluşturulması,
 • Yönetim kurulu komitelerinin çalışma esaslarının oluşturulması ve komitelerin etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Yönetim kurulu komitelerine danışmanlık desteği,
 • Yönetim kurulu raporlamalarının ve performans yönetim sisteminin gözden geçirilmesi, iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi,
 • Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri ile iç denetimin etkinliğinin gözden geçirilmesi,
 • Faaliyet raporunun oluşturulmasına destek,

Kurumsallaşma Destek Hizmetleri

İhtiyacınız

Şirketinizin devamlılığının belirli kişilerin varlığına bağlı olması, orta vadede şirketinizin güvenilirliğinin artmasına engel teşkil edebilir. Şirketiniz büyüdükçe karar alma süreçleriniz uzayabilir veya rasyonellikten uzaklaşabilir.
Şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon oluşturmak amacıyla, doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı yönetim kültürünü yaygınlaştırmaya ihtiyacınız olabilir.
Kurumsallaşma seviyenizi büyüme stratejileriniz paralelinde yükseltmek amacıyla profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Yönetim kurulu çalışma esaslarının oluşturulması,
 • Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin oluşturulması,
 • İç yönerge ve yönetim politikalarının oluşturulması,
 • Aile anayasasının oluşturulması,
 • Şirket etik kurallarının oluşturulması,
 • İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi ve haleflik planlaması,
 • Organizasyonel yapı ve görev tanımlarının oluşturulması,
 • Stratejik ve finansal planlama yapısının oluşturulması,
 • Finansal raporlama yapısının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Bağımsız dış denetim.

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği

İhtiyacınız

Değişen piyasa koşulları, iş gereksinimleri ve gerçeklikleri doğrultusunda fırsat ve tehditleri dikkate alan bir bilgi teknolojileri sürekliliği planı oluşturmak ihtiyacında olabilirsiniz. Bu amaçla bilgi teknolojileri servis sürekliliği yatırımlarınızı kurum seviyesindeki öncelikleri ve riskleri dikkate alarak planlamak isteyebilirsiniz.
Şirketlerin faaliyetlerindeki kesintilerin en sıkça rastlanan nedeni bilgi teknolojileri kaynaklı kesintilerdir. Şirketinizi kurumsal olarak ele alan ve tamamen iş gereksinimleri odaklı, bilgi teknolojileri servis sürekliliği yetkinliği geliştirmek istiyor olabilirsiniz.
Bilgi teknolojileri fonksiyonunuzu ya da servislerinizin bir kısmını dış kaynak kullanarak yönetmek ve üçüncü partiler ile anlaşmalarınızda bilgi teknolojileri servis sürekliliği konusunda güvence edinmek ihtiyacında olabilirsiniz.
Bilgi teknolojileri sürekliliği planlamanız, olağanüstü bir durumda altyapı ve bilgi işlem fonksiyonlarının sürekliliğini sağlamak üzere kurgulanmamış olabilir. İş sürekliliği planlamanız ile entegre olmuş, olağanüstü bir durumda kolaylıkla hayata geçirebileceğiniz, bütünleşik bir plana ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Bilgi teknolojileri servis sürekliliği gereksinimlerinizin anlaşılması ve bu doğrultuda yapılacak iş-etki analizi ile önceliklerin belirlenmesi,
 • İş öncelikleri odaklı, iş ortaklarınızı ve dış kaynak kullanımını da dikkate alan kurumsal bir bilgi teknolojileri servis sürekliliği planlamasıyla, şirketiniz içinde iş ve bilgi teknolojileri sürekliliğine ilişkin planlama ve yetkinliğin oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Mevcut acil durum ve felaket kurtarma planlarınızın, iş gereksinimlerini, tabi olduğunuz düzenlemeleri, dünya standartlarını (örn. BS 25999, ISO 22301) dikkate alır şekilde bilgi teknolojileri servisleri odaklı geliştirilmesi.

İş Sürekliliği Planlaması

İhtiyacınız

Faaliyetlerinizin olağanüstü her durumda stratejik hedefleriniz doğrultusunda sürdürülebilirliğini sağlamak ya da zararınızı kabul edilebilir seviyelerde tutmak konusunda güvencenizi artırmak arayışındaysanız, iş sürekliliği planlamasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
İş sürekliliği stratejilerinizi oluştururken ve bu stratejileri hayata geçirmek için gereken yatırımları planlarken, faaliyetleriniz ve iş önceliklerinizi dikkate alarak, kurum seviyesinde risk değerlendirmesi yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
İş sürekliliği, bilgi teknolojileri ve altyapının ya da iş yeri güvenliğinin olağanüstü bir durumda sürekliliğini sağlamaktan öte kurum içinde ve dışındaki tüm paydaşlarla etkileşimin öncelikleriniz doğrultusunda planlamasını içermelidir. Bu amaçla olağanüstü bir durumda kolaylıkla hayata geçirebileceğiniz bir plana ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Yeni bir iş sürekliliği planının oluşturulması ya da işletilmemiş mevcut bir planın iyileştirilmesi,
 • İş sürekliliği planlamasının iş hedefleri ve öncelikleri ile uyumlu şekilde tasarlanması,
 • İş sürekliliği organizasyonu, görev ve sorumluluklar, operasyonel faaliyetler ve gözetim fonksiyonları dahil olmak üzere kriz yönetimi ve iletişim planlarını da içeren İş Sürekliliği Planlarının hazırlanması.

Kriz Yönetimi

İhtiyacınız

Doğal felaketlerin gölgesinde mali piyasaların değişken, jeopolitik istikrarsızlığın var olduğu küresel yapılanmada soysal medyanın da itici gücüyle etkileri katlanabilen olası itibar kayıplarına karşı, şirketinizin üst seviyesinde farkındalık yaratmak ihtiyacında olabilirsiniz. Bu doğrultuda, doğru zamanda doğru kişilerin doğru bilgiye her koşulda ulaştığından emin olmak, şirketiniz için kriz anında doğru kişiler tarafından en doğru kararların verilebileceğine ilişkin güvence almak isteyebilirsiniz.
Kriz anında her seviyedeki yöneticilerinizin şirket içinde koordineli çalışmasını, çalışanlarınızın alınan stratejik kararlar doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak iletişim ve organizasyonu kurgulamaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Yetkinliği Oluşturmak: Çalışanlarınızın yetkinlikleri ve iş sürekliliği süreçleriniz doğrultusunda krizi yönetebilecek en doğru organizasyonel yapının oluşturulması ve yapının işletilebilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin kurulması
 • Güvencenin artırılması: Gerçekçi senaryo ve simülasyonlarla kriz yönetimi ekiplerinin bir kriz yönetmesine imkân tanınması, ekiplerin farkındalığının ve kurumsal yetkinliğin pratikte test edilmesi

İş Sürekliliği Planlarınızın Gözden Geçirilmesi

İhtiyacınız

Süreklilik planlarınızda eksikler olduğunu, planların iş gereksinimlerini yansıtacak ve acil bir durumda gerçekten sürekliliği sağlayacak şekilde işletilebileceği konusunda şüpheleriniz varsa objektif, uzman ve bağımsız bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
Süreklilik planlarınızı oluştururken içinde bulunduğunuz endüstri standartlarına, iyi uygulamalara ve/veya düzenleyici kuruluşların öngördüğü yükümlülüklere uygun olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz. Kurumsal yönetim ilkeleri ve standartları iş sürekliliği yönetiminin itici gücü olmasına rağmen, iş sürekliliği, şirketiniz içinde sadece bir ya da birkaç fonksiyonun sorumluğunda görülüyor olabilir. Bu sorumluluğu ve planlarınızın işletimini kuruma yaygınlaştırmak, buna uygun bir yönetişim ve organizasyon yapısı oluşturmak, paydaşlarınıza, müşterilerinize ve düzenleyici kuruluşlara iş sürekliliğinizle ilgili güvence vermek önceliğiniz olabilir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Mevcut planlarınızın etkin ya da başarısız olduğu noktaların belirlenmesi ve süreklilik yatırımlarınızın hangi alanlarda yapılması gerektiği konusunda öneriler sunulması,
 • Kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi, şirketiniz tabi olduğu düzenlemeler, dünya standartları (örn. BS 25999, ISO 22301) ve iyi uygulamalar ışığında iş sürekliliği planlarınızın iş hedefleri doğrultusunda tasarlandığına ilişkin değerlendirme yapılması ve güvence verilmesi,
 • İş sürekliliği planlarınızla beraber şirket içindeki organizasyonun, görev ve sorumlulukların, operasyonel faaliyetler ve gözetim fonksiyonlarının da değerlendirilmesi, kurumsal risk yönetimi ilkelerine ve şirket organizasyon, politika ve standartlarınıza uygun yapılar ile işletim önerilerinin sunulması.

İş Sürekliliği Planlarınızın Testi

İhtiyacınız

Süreklilik planlarınıza en çok ihtiyaç duyduğunuz sürekliliğinizi kesintiye uğratan kriz durumlarında planlarınızın gerçekten işletilebileceği konusunda bir fikriniz olmayabilir.
Mevcut planlarınızı kurum genelinde işletebilecek bir organizasyonunuz olmayabilir ya da yetkin bir ekip kurmamış olabilirsiniz.
Şirketinize, organizasyon yapınıza, içinde bulunduğunuz endüstri gerçeklerine uygun gerçekçi bir strateji ile mevcut planlarınızı test etmeye, temel risk noktalarınızı belirleyeme ve şirketiniz içindeki ve dışındaki (örn. satıcılarınız, iş orgaklarınız, beraber çalıştığınız üçüncü partiler, vb.) etkileşim ve bağımlılıkları tespit etmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?
 • Farklı içerik ve ölçeklerde maliyet etkin test senaryolarının tasarlanması ve şirket ekipleriyle işletilmesi,
 • Testler, amaçlar, derinlik ve karmaşıklık açısından farklılık göstermektedir. Farklı formatlarda ve farklı seviyelerde testlerin tasarlanması ve uygulanması:
  Süreç Testi: Yeni bir ekip oluşturmak, ya da mevcut ekiple süreç adımları üzerinden kontrollü bir ortamda (ekibin günlük iş sorumlulukları göz ardı edilerek) geçmek şeklide kurgulanmıştır.
  Hızlandırılmış Simülasyon: Tekli ya da çoklu ekiplerle planların içindeki adımların hızlandırılmış şekilde birebire tartışmasız uygulanması üzerine kurgulanmıştır. Planlardaki rol ve sorumlulukların altını çizmek, planlara ilişkin farkındalığı ve pratikliği artırmak amacıyla kullanılmaktadır.
  Gerçek Zamanlı Testler: Kurumsal yetkinliği geliştirmek üzerine kurulu, iş sürekliliğine ilişkin deneyim ve bilgiyi artırmak amacıyla tasarlanmış testlerdir. Kontrollü bir ortam yerine, ekiplerin günlük iş sorumluluklarıyla beraber acil bir durumu ya da iş kesintisini yönetmesini amaçlayan bu testlerin karmaşıklıkları isteğe bağlı olarak farklı şekilde tasarlanabilir.
  Kurum Genelinde Testler: Tüm şirketin ya da tüm süreklilik ekiplerinin dahil edildiği şirket genelinde bir iş sürekliliği yetkinliğini oluşturmayı amaçlayan testlerdir.

İletişim

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Bizi takip edin