İletişim Formu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Dünya çapında, teknoloji merkezli, bireysel ve bağımsız ortaklıklardan ve şirketlerden oluşan bir ağ olan PricewaterhouseCoopers'ın ("PwC") bir üyesi olarak PwC Türkiye şirketleri1 (“PwC Türkiye”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kapsamı, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi KVKK’ın 5’incı maddelerinde sayılan işleme şartları kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı üzere işlemekteyiz:

  • Talebinizin cevaplandırılması ve isteğiniz dahilinde teklif hazırlanması,

Bu amaç ile iletişim formu üzerinden toplanan ad-soyad, unvan, firma, e-posta ve talebinize ilişkin bilgileriniz açık rızanız kapsamında işlenecektir.

  • Bülten gönderimi ve bilgilendirme,

Bu amaç ile iletişim formu üzerinden toplanan ad-soyad, unvan, firma, e-posta ve talebinize ilişkin bilgileriniz, açık rızanız kapsamında işlenecektir.

  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Bu amaç ile iletişim formu üzerinden toplanan ad-soyad, unvan, firma, e-posta ve talebinize ilişkin bilgileriniz, KVKK madde 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartı kapsamında işlenecektir.

  • İşlem güvenliğinin sağlanması,

Bu amaç ile internet sitemiz üzerinden toplanan işlem güvenliği bilgileriniz (log kayıtlarınız) KVKK madde 5/2-a kanunlarda açıkça öngörülmesi şartı kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olarak;

  • Toplu mail gönderimi için çalışılan hizmet sağlayıcılar,
  • Gerekmesi halinde hak ve menfaatlerimizin korunması için avukatlar ve danışmanlar,
  • Belgelerin saklanması ile ilgili hizmet alınan arşiv şirketi,
  • ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler PwC Türkiye tarafından alınarak, paylaşılabilecek olup açık rızanızın bulunması halinde https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/bilgi-talep-formu.html websitesi sunucusu ( PriceWaterhouseCoopers, LLP (Amerika) ve merkezi yurtdışında bulunan Google sistemleri üzerinden işlenecektir. Google’ın veri merkezlerinin hangi ülkelerde olduğun ilişkin bilgiyi https://www.google.com/about/datacenters/ linkinden edinebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, PwC Türkiye’ye başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

d) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi “https://www.pwc.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi” linkinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda pwc.turkiye@hs03.kep.tr adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle tr.dpo@tr.pwc.com adresine konu kısmında ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ ifadesi ile iletmeniz gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: PwC Türkiye

İletişim Adresi: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 Galataport İstanbul D Blok Beyoğlu/İstanbul


1 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. & PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. & PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. & PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. & PwC Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Bizi takip edin: