Kişilerin hakları ve hakların kullanımı

İlgili kişilerin kişisel verileri üzerinde hakları mevcuttur ve PwC Türkiye veri sorumlusu olduğu durumlarda bu hakların yerine getirilmesinden sorumludur. Aşağıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/pwc-turkiye-kvk-basvuru-formu.pdf linkinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda pwc.turkiye@hs03.kep.tr adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle tr.dpo@tr.pwc.com adresine konu kısmında ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir. İlgili kişilerin taleplerinin isim, soyisim, T.C. Kimlik Numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu içermesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapılan başvuruların ilgili kişi tarafından imzalanması ve vekil aracılığı ile yapılan başvurulara vekaletname örneği eklenmesi gerekmektedir.

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şikâyetler

PwC Türkiye’nin kişisel verileri işlemesiyle ilgili şikâyetlerinizi her zaman tr.dpo@tr.pwc.com adresine iletebilirsiniz. PwC Türkiye aldığı tüm şikâyetleri inceleyecek ve dönüş yapacaktır.

Bizi takip edin: