Kurumsal müşteriler (ve kurumsal müşterilerle ilişkili kişiler)

Kişisel verilerin toplanması

“PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” sadece müşteri ile anlaşma sağlanan amaçlara yönelik gerekli olan kişisel verilerin elde edilmesini öngördüğünden PwC Türkiye de müşterilerden sadece bu amaçlar kapsamında vermesi gereken kişisel verileri paylaşmasını talep etmektedir.

PwC Türkiye’nin profesyonel hizmet sağlaması için kişisel verileri işlemesi gereken durumlarda, müşterilerin, kendi çalışanlarına, yüklenicilerine, müşterilerine ve diğer kişilere ilişkin kişisel verileri PwC Türkiye ile paylaşması halinde, yapılması öngörülen bilgi ifşası ve PwC Türkiye tarafından yürütülen bilgi işleme sürecine ilişkin amaç ve kapsamın ilgili kişilere bildirilerek söz konusu kişilerin rızalarının alınması da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm hukuki gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Müşteriler bilgi paylaşımının uygun olmadığını düşündükleri durumda bu gizlilik beyanının ilgili bölümlerinden yararlanabilir ve ilgili kişileri bu beyandan yararlanmaları için yönlendirebilir.

Sunulan hizmetler ile ilgili olarak PwC Türkiye tarafından işlenebilecek kişisel veri kategorileri:

iletişim

özlük

lokasyon

risk yönetimi

işlem güvenliği

hukuki işlem

finans

müşteri işlemi

fiziksel mekan güvenliği

pazarlama

mesleki deneyim

dernek üyeliği

vakıf üyeliği

sendika üyeliği

sağlık bilgileri

felsefi inanç

siyasi düşünce

kılık kıyafet

görsel veya işitsel kayıtlar

ırk ve etnik köken

ceza mahkumiyeti

biyometrik veri

genetik veri

diğer

PwC Türkiye’nin bazı hizmetler ve faaliyetler için özel nitelikli kişisel verileri işlemesi gerekebilir (örn. biyometrik verileri veya ırksal veya etnik köken ile ilgili bilgileri içeren devlete ait kimlik tanımlama belgelerini işlemesini içeren göç ve vergi hizmetleri veya sağlık sektöründeki bir şirketin denetimi esnasında elde edilen bilgiler).

Kişisel verilerin kullanılması

PwC Türkiye kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir :

1. Profesyonel hizmetlerin sağlanması

PwC Türkiye çok çeşitli bir yelpazede profesyonel hizmet sağlamaktadır (hizmetlerle ilgili bilgi almak için buraya tıklayınız). Danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve hazırlanan çıktıların sağlanması için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Örneğin; denetim sürecinin bir parçası olarak bordro verileri incelenmekte ve insan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı altında verilen uluslararası görevlendirmeler hizmeti, vergi ve bordrolama hizmetleri için kişisel veriler kullanılmaktadır.

Hukuki dayanaklar: Sözleşmenin ifası, meşru menfaatler, hukuki yükümlülük, kanunlarda öngörülme, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya açık rıza
Profesyonel hizmetler sunmak için PwC Türkiye’nin ve şirketlerinin yönetimi konusunda  profesyonel hizmetler elde etmek amacıyla müşterilerin meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir (ayrıca bazı durumlarda, hizmeti belirli bir şekilde (örn. hukuki denetim) sunma konusunda hukuki yükümlülük bulunmaktadır. Özel nitelikli kişisel verileri işlenmesi için ilgili kanunlarda öngörülme veya açık rıza koşulları sağlanmaktadır.

2. Faaliyetlerin ve hizmetlerin idaresi, yönetimi ve geliştirilmesi

PwC Türkiye işlerini yürütmek ve aşağıdakileri gerçekleştirmek için kişisel verileri işlemektedir:

• Sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; PwC Türkiye tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb. hizmetlerin ifası;

• Müşteriler ile ilişkilerin yönetilmesi planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi;

• Faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi (hizmet sunumu için müşteri ihtiyaçlarını ve iyileştirmelerini belirlemek ve bir müşteri veya PwC Türkiye veya bir başka PwC üye şirketinin menfaati olan ilişki fırsatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak);

• İş yapılan kişiler ile arasındaki etkileşimin gücünü analiz etmek ve değerlendirmek;( CRM bu analize yardım edecek bir algoritma kullanmaktadır ve sıralama aslen, etkileşim sıklığına, süresine, yakınlığına ve cevap verme süresine dayanmaktadır.)

• İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası;

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

• PwC yönetimine, verilen hizmetlere ilişkin ölçütleri üretme dahil trendler, ilişki haritaları, satış istihbaratları ve ticari hesap hedeflerine karşılık süreçler gibi konularda analiz gerçekleştirmek;

• BT sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi (hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir);

• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme)

• Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi;

• Etkinliklere ev sahipliği yapmak;

• İnternet sitesini, sistemleri ve uygulamaları yönetme;

• Finans ve/veya muhasebe ve dava ve icra süreçleri dahil yasal işlerin takibi,

Hukuki dayanaklar: Sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, meşru menfaatler
PwC Türkiye’nin, müşterileriyle arasında akdedilen sözleşmenin ifası; ilgili mevzuatlarda kendisinde yüklenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; iş faaliyetlerini ve hizmetlerini yönetmek ve geliştirmek ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatini korumak için kişisel verileri işlemesi gerekmektedir.

3. Güvenlik, kalite ve risk yönetimi faaliyetleri

PwC Türkiye’nin kendi şirket ve müşteri bilgilerini (kişisel veriler dahil) korumak için aldığı güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bunlar güvenlik tehditlerini saptamak, araştırmak ve çözmektir.  Kişisel veriler, üstlenilen güvenlik takibinin(monitoring) bir parçası olarak işlenebilir, zararlı e-postaları tespit etmeye yönelik otomatik taramalar vb. gerçekleştirilebilir. Hizmet kalitesinin artırılması amacına ilişkin olarak müşterilere sağlanan hizmetler, ilgili müşteri dosyasında tutulan kişisel verilerin işlenmesini de içerecek şekilde izlenmektedir. Müşteri sözleşmelerine ilişkin riskleri yönetmek ve hizmetlerin kalitesini takip etmek için uygulanan politika ve prosedürler bulunmaktadır. PwC Türkiye müşteri sözleşmesi ve kabul prosedürlerinin bir parçası olarak kişisel verileri işlemektedir. Suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi mevzuatı kapsamında uygulanan prosedürlerin parçası olarak, yüksek risk grubuna dahil bireyler ve şirketleri belirlemek ve belli bir müşteriyle çalışılmasına engel teşkil eden durumlar olup olmadığını(yaptırımlar, şirket direktörleriyle ilgili adli, resmi veya başka bilinen sorunlar vb.)  belirlemek için halka açık kaynakların kullanıldığı aramalar gerçekleştirilmektedir. 

Hukuki dayanaklar: Meşru menfaat, ilgili kanunlarda öngörülme, hukuki yükümlülük
Ağ ve bilgi güvenliğini sağlamak, riskleri yönetmek ve hizmetlerin kalitesini kontrol etmek ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PwC Türkiye’nin meşru menfaatlerini korumak için; ilgili kanunlarda açıkça öngörüldüğü halde; veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir.

4. Müşterilere ve potansiyel müşterilere PwC Türkiye ve hizmet gruplarıyla ilgili bilgi sağlama

Müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece, PwC Türkiye, kendisi ve hizmetleri açısından ilgili olacağını düşündüğü müşteri irtibat bilgilerini gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alarak işleyebilir. Örneğin, sektör güncellemeleri ve öngörüleri, etkinliklerle ve etkinlik davetleriyle ilgili olan diğer faaliyetler, iletişimler. 

Kişisel veriler (i) PwC ve hizmetleri hakkında bilgi sunmak (ii) müşteri ilişkileri sistemini yönetmek amacıyla diğer PwC şirketleri ve hizmet tedarikçileri aracılığıyla veri güvenliğinizin sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler alınarak işlenebilir.

5. Hukuki düzenlemelere veya PwC Türkiye’nin üyesi olduğu meslek kuruluşlarının düzenlemelerine uyum sağlama

Her profesyonel hizmet sağlayıcısı gibi hukuki, idari ve mesleki yükümlülüklere PwC Türkiye de tabidir.  Hizmetlerin söz konusu yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması için belirli kayıtların tutulması gerekmektedir ve bu kayıtlar kişisel verileri de içerebilmektedir.

Hukuki dayanaklar: Hukuki yükümlülükler veya meşru menfaatler
Hukuki bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin, kara para aklama düzenlemelerine uyum sağlamak için araştırma prosedürleri gerçekleştirilirken, hukuki yükümlülüğün bulunmadığı durumlarda şirket politikasıyla ilgili veya mesleki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili kişisel verileri işlemede PwC Türkiye’nin meşru menfaatleri bulunmaktadır.

PwC Türkiye faaliyet ve hizmetlerini geliştirmek ve müşterilerine destek vermek için sürekli olarak farklı yöntemler aramaktadır. Hizmetin ifası sırasında elde edilen bilgiler müşterilerle anlaşma sağlanan durumlarda, belirli bir konuyu, sektörü daha iyi anlamak, müşterilere öngörü sağlamak, faaliyetlerini ve hizmet sağlama şeklini ilerletmek ve yeni PwC teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirmeye yönelik yapılan analizler de dahil olmak üzere diğer hukuki amaçlarla işlenebilir. PwC Türkiye de söz konusu amaçlar için kişisel bilgileri kullanmadan önce hizmetlerin ifası sırasında elde edilen kişisel verileri bu amaç kapsamında mümkün olduğu kadar anonim hale getirmektedir.

Hukuki dayanaklar: Meşru menfaatler

Müşterilere destek vermek, iş faaliyetlerini, hizmet sunumunu ve tekliflerini iyileştirmek ve emsal çalışması ve analizi gerçekleştirerek yeni PwC teknolojileri ve teklifleri geliştirmek için verilerin anonim hale getirilerek işlenmesinde, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PwC Türkiye’nin meşru menfaati bulunmaktadır.

Veri saklama

PwC Türkiye işlediği kişisel verileri işlenme amacı için gerekli olan hukuki süre boyunca saklamaktadır.

Belirli hukuki, düzenleyici veya bağlayıcı şartlar aksini öngörmedikçe kayıtlara ve hizmetlerin sağlanmasında ortaya çıkan belge niteliğindeki diğer kanıtlara ilişkin saklama süreci azami 10+1 yıldır. Bu süreler PwC Türkiye Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na göre belirlenir.

PwC Türkiye kişisel verileri ne zaman ve nasıl paylaşmaktadır, verileri işlediği lokasyonlar nerelerdir?

PwC Türkiye tarafından kullanılan veri işleyicileri (örneğin BT hizmet sağlayıcıları) ile ilgili ayrıntılı bilgi ve işlemenin gerçekleştiği lokasyonlar buradan ulaşabilirsiniz.

Müşteri ile yapılan anlaşma doğrultusunda verilen hizmetleri sunarken, projenin gerektirmesi halinde diğer kurum veya kuruluşlardan destek alınabilmektedir.

Bizi takip edin: