Kurumsal müşteriler (ve kurumsal müşterilerle ilişkili kişiler)

Kişisel verilerin toplanması

“PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” sadece müşteri ile anlaşma sağlanan amaçlara yönelik gerekli olan kişisel verilerin elde edilmesini öngördüğünden PwC Türkiye de müşterilerden sadece bu amaçlar kapsamında gereken kişisel verileri paylaşmasını talep etmektedir.

PwC Türkiye’nin profesyonel hizmet sağlaması için kişisel verileri işlemesi gereken durumlarda, müşterilerin; kendi çalışanlarına, yüklenicilerine, müşterilerine ve diğer kişilere ilişkin kişisel verileri PwC Türkiye ile paylaşması halinde, yapılması öngörülen bilgi ifşası ve PwC Türkiye tarafından yürütülen bilgi işleme sürecine ilişkin amaç ve kapsamın ilgili kişilere bildirilerek söz konusu kişilerin rızalarının alınması da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm hukuki gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.  Müşteriler ilgili kişileri bu beyandan yararlanmaları için yönlendirebilir.

Sunulan hizmetler ile ilgili olarak PwC Türkiye tarafından işlenebilecek kişisel veri kategorileri:

iletişim

özlük

lokasyon

risk yönetimi

işlem güvenliği

hukuki işlem

finans

müşteri işlemi

fiziksel mekan güvenliği

pazarlama

mesleki deneyim

dernek üyeliği

vakıf üyeliği

sendika üyeliği

sağlık bilgileri

 

 

 

görsel veya işitsel kayıtlar

 

 

 

 

diğer

Kişisel verilerin kullanılması

PwC Türkiye kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

1. Profesyonel hizmetlerin sağlanması

PwC Türkiye çok çeşitli bir yelpazede profesyonel hizmet sağlamaktadır hizmetlerle ilgili bilgi almak için buraya tıklayınız.

Danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve hazırlanan çıktıların sağlanması için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir.  Örneğin; denetim sürecinin bir parçası olarak bordro verileri incelenmekte ve insan yönetimi ve organizasyon danışmanlığı altında verilen uluslararası görevlendirmeler hizmeti, vergi ve bordrolama hizmetleri için kişisel veriler kullanılmaktadır.

Söz konusu veriler, aşağıdaki her bir hukuki sebep dahilinde işlenmektedir:

 • sözleşmenin ifası,
 • hukuki yükümlülük,
 • kanunlarda öngörülme,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya
 • açık rıza

Profesyonel hizmetler sunmak için PwC Türkiye’nin ve şirketlerini yönetme ile ilgili olarak profesyonel hizmetler elde etmek için müşterilerin sözleşmenin ifası amacıyla kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir (ayrıca bazı durumlarda, hizmeti belirli bir şekilde (örn. zorunlu denetim) sunma konusunda hukuki yükümlülük bulunmaktadır).   Özel nitelikli kişisel verileri işlemek için ilgili kanunlarda öngörülme veya açık rıza dayanak alınmaktadır.

1. Faaliyetlerin ve hizmetlerin idaresi, yönetimi ve geliştirilmesi


PwC Türkiye faaliyet ve profesyonel hizmetlerini yürütmek ve aşağıdakileri gerçekleştirmek için kişisel verileri işlemektedir:

 • Müşteriler ile ilişkilerin yönetilmesi planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi;
 • Faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi (hizmet sunumu için müşteri ihtiyaçlarını ve iyileştirmelerini belirlemek ve bir müşteri veya PwC Türkiye veya bir başka PwC üye şirketinin menfaati olan ilişki fırsatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak);
 • İş yapılan kişiler ile arasındaki etkileşimin gücünü analiz etmek ve değerlendirmek;( CRM bu analize yardım edecek bir algoritma kullanmaktadır ve sıralama aslen, etkileşim sıklığına, süresine, yakınlığına ve cevap verme süresine dayanmaktadır.)
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • PwC yönetimine, verilen hizmetlere ilişkin ölçütleri üretme dahil trendler, ilişki haritaları, satış istihbaratları ve ticari hesap hedeflerine karşılık süreçler gibi konularda analiz gerçekleştirmek;
 • BT sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi (hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir);
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme)
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi;
 • Etkinliklere ev sahipliği yapmak;
 • İnternet sitesini, sistemleri ve uygulamaları yönetme;
 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi,

Söz konusu veriler, aşağıdaki her bir hukuki sebep dahilinde işlenmektedir:

 • hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • meşru menfaatler

PwC Türkiye’nin, ilgili mevzuatlarda kendisinde yüklenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; iş faaliyetlerini ve hizmetlerini yönetmek ve geliştirmek ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatini korumak için kişisel verileri işlemesi gerekmektedir.

2. Güvenlik, kalite ve risk yönetimi faaliyetleri
PwC Türkiye’nin kendi şirket ve müşteri bilgilerini (kişisel veriler dahil) korumak için aldığı güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bunlar güvenlik tehditlerini saptamak, araştırmak ve çözmektir.  Kişisel veriler, üstlenilen güvenlik takibinin(monitoring) bir parçası olarak işlenebilir, zararlı e-postaları tespit etmeye yönelik otomatik taramalar vb. gerçekleştirilebilir. Hizmet kalitesinin artırılması amacına ilişkin olarak müşterilere sağlanan hizmetler, ilgili müşteri dosyasında tutulan kişisel verilerin işlenmesini de içerecek şekilde izlenmektedir. Müşteri sözleşmelerine ilişkin riskleri yönetmek ve hizmetlerin kalitesini takip etmek için uygulanan politika ve prosedürler bulunmaktadır.

PwC Türkiye müşteri sözleşmesi ve kabul prosedürlerinin bir parçası olarak kişisel verileri işlemektedir. Suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi mevzuatı kapsamında uygulanan prosedürlerin parçası olarak, siyasi nüfuzu bilinen kişiler gibi yüksek risk grubuna dahil bireyler ve şirketleri belirlemek ve belli bir müşteriyle çalışılmasına engel teşkil eden durumlar olup olmadığını (yaptırımlar, şirket direktörleriyle ilgili adli, resmi veya başka bilinen sorunlar vb.)  belirlemek için halka açık kaynakların kullanıldığı aramalar gerçekleştirilmektedir.  

Söz konusu veriler, aşağıdaki her bir hukuki sebep dahilinde işlenmektedir::

 • Meşru menfaat,
 • ilgili kanunlarda öngörülme,
 • hukuki yükümlülük

Ağ ve bilgi güvenliğini sağlamak, riskleri yönetmek ve hizmetlerin kalitesini kontrol etmek ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PwC Türkiye’nin meşru menfaatlerini korumak için; ilgili kanunlarda açıkça öngörüldüğü halde; veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir.

3. Müşterilere ve potansiyel müşterilere PwC Türkiye ve hizmet gruplarıyla ilgili bilgi sağlama
Müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece, PwC Türkiye, kendisi ve hizmetleri açısından ilgili olacağını düşündüğü müşteri irtibat bilgilerini kullanır (Örn: sektör güncellemeleri ve öngörüleri, etkinliklerle ve etkinlik davetleriyle ilgili olan diğer faaliyetler, iletişimler)

PwC Türkiye’nin faaliyetlerini ve hizmetlerini desteklemek ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerini korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir.

4. Hukuki düzenlemelere veya PwC Türkiye’nin üyesi olduğu meslek kuruluşlarının düzenlemelerine uyum sağlama
Her profesyonel hizmet sağlayıcısı gibi hukuki, idari ve mesleki yükümlülüklere PwC Türkiye de tabidir.  Hizmetlerin söz konusu yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması için belirli kayıtların tutulması gerekmektedir ve bu kayıtlar kişisel verileri de içermektedir.

PwC Türkiye mesleki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kişisel verileri işlemektedir (Örn: Kara para aklama düzenlemelerine uyum).

Veri saklama

PwC Türkiye işlediği kişisel verileri işlenme amacı için gerekli olan hukuki süre boyunca saklamaktadır.

Belirli hukuki, düzenleyici veya bağlayıcı şartlar aksini öngörmedikçe kayıtlara ve hizmetlerin sağlanmasında ortaya çıkan belge niteliğindeki diğer kanıtlara ilişkin saklama süresi azami 10+1 yıldır.

PwC Türkiye kişisel verileri ne zaman ve nasıl paylaşmaktadır, verileri işlediği lokasyonlar nerelerdir?

PwC Türkiye tarafından kullanılan veri işleyicileri (örneğin BT hizmet sağlayıcıları) ile ilgili ayrıntılı bilgi ve işlemenin gerçekleştiği lokasyonlar burada açıklanmaktadır.

Müşteri ile yapılan anlaşma doğrultusunda hizmetleri sunarken, projenin gerektirmesi halinde diğer kurum veya kuruluşlardan destek alınmaktadır.

Bizi takip edin: