PwC Türkiye’nin tedarikçileri ve alt yüklenicileriyle ilişkili alt yükleniciler ve kişiler

Kişisel verilerin elde edilmesi

Tedarikçilerimizle (tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerle ilişkili alt yükleniciler ve kişiler dahil) ilgili kişisel veriler; PwC Türkiye ile aralarındaki hukuki ilişkiyi ve sözleşmeyi yönetmek, hizmet almak, müşterilere profesyonel hizmetler sağlamak için toplanmakta ve işlenmektedir.  Bu kişisel veriler genellikle ilgili kişinin kartvizitinde yazan bilgilerdir ve çalışan ismini, işveren ismini, telefonunu, e-posta adresini ve diğer iş irtibat bilgilerini ve PwC Türkiye ile gerçekleştirilen iletişimleri içerir.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

1. Hizmet alma

PwC Türkiye, tedarikçilerine ve onların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri,  hizmet almak için gerekli olduğu ölçüde işlemektedir.  Örneğin, bir tedarikçinin ofis yönetimi veya diğer hizmetleri PwC Türkiye’ye sağladığı durumda,  hizmet sağlayan kişilerle ilgili kişisel veriler işlenmektedir.

Hukuki dayanaklar: Meşru menfaatler, sözleşmenin ifası

PwC Türkiye, tedarikçileri ile ilgili kişisel verileri, aralarındaki sözleşmelerin kurulması veya ifası için gerekli olan durumlarda ve/veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kendisi tarafından sağlanan hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmaktaki meşru menfaatleri için aldığı hizmetler kapsamında işlemektedir.

2. Müşterilere profesyonel hizmet sağlama

PwC Türkiye, profesyonel hizmet sağlamasına dahil olan bir tedarikçi olması durumunda, tedarikçiyle ilişkisini idare etmek ve yönetmek için söz konusu tedarikçi ile ilgili kişilerin kişisel verileri işlemektedir.

Hukuki dayanaklar: Meşru menfaatler, sözleşmenin ifası

PwC Türkiye, tedarikçileri ile ilgili kişisel verileri, müşterilerle arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifası için gerekli olan durumlarda ve/veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla hem kendisinden profesyonel hizmet alan müşterilerin meşru menfaatleri hem de kendisinin sunduğu bu hizmetlerin etkinliğin ve verimliliğin artırılmasındaki meşru menfaatleri için kişisel verileri işlemektedir.

3. Faaliyet ve hizmetlerin idaresi, yönetimi ve geliştirilmesi

PwC Türkiye işlerini yürütmek ve aşağıdakileri gerçekleştirmek için kişisel verileri işlemektedir:

 • Sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; PwC Türkiye tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb. hizmetlerin ifası;
 • Tedarikçiler ile ilişkilerin yönetilmesi planlanması ve icrası,
 • Faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi (hizmet sunumu için müşteri ihtiyaçlarını ve iyileştirmelerini belirlemek ve bir müşteri veya PwC Türkiye veya bir başka PwC üye şirketinin menfaati olan ilişki fırsatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak);
 • Tedarikçileri ile arasındaki etkileşimin gücünü analiz etmek ve değerlendirmek;( CRM bu analize yardım edecek bir algoritma kullanmaktadır ve sıralama aslen, etkileşim sıklığına, süresine, yakınlığına ve cevap verme süresine dayanmaktadır.)
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • PwC yönetimine, verilen hizmetlere ilişkin ölçütleri üretme dahil trendler, ilişki haritaları, satış istihbaratları ve ticari hesap hedeflerine karşılık süreçler gibi konularda analiz gerçekleştirmek;
 • BT sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi (hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir);
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme)
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi;
 • Etkinliklere ev sahipliği yapmak;
 • İnternet sitesini, sistemleri ve uygulamaları yönetme;
 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi,

Hukuki dayanaklar: Sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, meşru menfaatler

PwC Türkiye’nin, tedarikçileri ile arasında akdedilen sözleşmenin ifası; ilgili mevzuatlarda kendisine yüklenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; iş faaliyetlerini ve hizmetlerini yönetmek ve geliştirmek ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kendisi tarafından sağlanan hizmetlerin etkinliğin ve verimliliğin artırılmasındaki meşru menfaatini korumak için kişisel verileri işlemesi gerekmektedir.

4. Güvenlik, kalite ve risk yönetim faaliyetleri

PwC Türkiye’nin kendi bilgilerini, müşteri ve tedarikçi bilgilerini (kişisel veriler dahil) korumak için aldığı güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bunlar güvenlik tehditlerini saptamak, araştırmak ve çözmeyi içermektedir.  Kişisel veriler, güvenlik izlemesinin(monitoring)  bir parçası olarak işlenebilir, zararlı e-postaları tespit etmeye yönelik otomatik taramalar vb. gerçekleştirilir.

PwC Türkiye’nin tedarikçilerine ilişkin riskleri yönetmek ve hizmetlerin kalitesini takip etmek için uyguladığı politika ve prosedürler bulunmaktadır.  Tedarikçi sözleşme prosedürlerinin bir parçası olarak kişisel veriler işlenmektedir. Hizmet kalitesinin izlenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kişisel verilerin işlenmesini içermektedir.

Hukuki dayanaklar: Meşru menfaatler, hukuki yükümlülük

İlgili hukuki düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek; ağ ve bilgi güvenliğini sağlamak, riskleri yönetmek ve hizmetlerin kalitesini kontrol etmek ve meşru menfaatleri korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir.

5. PwC Türkiye ve sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi sağlama

PwC Türkiye aksi belirtilmediği sürece, kendisi ve hizmetleri açısından ilgili olacağını düşündüğü bilgileri paylaşmak için tedarikçi irtibat bilgilerini kullanmaktadır.  Örneğin, sektör güncellemeleri ve öngörüleri, etkinliklerle ve etkinlik davetleriyle ilgili olan diğer hizmetler.

Hukuki dayanaklar: Meşru menfaatler, açık rıza

PwC Türkiye’nin iş faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmakta meşru menfaati bulunmaktadır ve bu kapsamda kişisel verileri işlemesi gerekmektedir. Hukuken açık rıza alınması gereken durumlarda bu yükümlülük yerine getirilmektedir.

6. Hukuki düzenlemelere veya PwC Türkiye’nin üyesi olduğu meslek kuruluşlarının düzenlemelerine uyum sağlama

Her profesyonel hizmet sağlayıcısı gibi hukuki, idari ve mesleki yükümlülüklere PwC Türkiye de tabidir.  Hizmetlerin söz konusu yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması için belirli kayıtların tutulması gerekmektedir ve bu kayıtlar kişisel verileri de içerir.

Hukuki dayanaklar: Hukuki yükümlülükler, kanunlarda öngörülme veya meşru menfaatler

İlgili yasal düzenlemenin gereğinin veya hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Örneğin, denetçi bağımsızlığı kuralları gereği gerçekleştirilen prosedürler. PwC Türkiye’nin hukuki yükümlülüğün bulunmadığı durumlarda ise düzenleyici ya da mesleki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileri işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.

PwC Türkiye tarafından kullanılan veri işleyicileri (örneğin BT hizmet sağlayıcıları) ile ilgili ayrıntılı bilgi ve işlemenin gerçekleştiği lokasyonlar burada açıklanmaktadır.

Tedarikçiler ile gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda, alınan hizmet kapsamında diğer kurum ve kuruluşlardan destek alınmaktadır.

Bizi takip edin: