Yeni Kanun Teklifi

Vergi Bülteni 2020/39


Özet

14 Nisan 2020 tarihinde TBMM gündemine giren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle, diğer bazı düzenlemeler yanında;

 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması,
 • Belediyelerin gelir vergisi stopajı ödemeleri ile sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi,
 • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin, destek ve teşvikler devam edecek şekilde, geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilmesi,
 • Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtılabilecek kâr tutarının, 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25'i ile sınırlandırılması,
 • Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçların üç ay süreyle ertelenmesi konusunda yetkili kurum veya organların yetkilendirilmesi,
 • TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılması,

önerilmektedir.

14.04.2020 tarihinde TBMM gündemine giren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle, başta vergi düzenlemeleri olmak üzere çok farklı alanlarda yeni düzenlemeler önerilmiştir.

Teklifte yer alan vergi ve diğer bazı konulara ilişkin öneriler aşağıda özetlenmiştir.

1. Faaliyeti durdurulan işletmelerin ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisinin ödenmemesi

Kanun Teklifiyle, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin;

 • Yıllık ilan ve reklam vergileri ile
 • Yıllık çevre temizlik vergilerinin,

faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmaması önerilmektedir.

2. Belediyelerin gelir vergisi stopajı ve sigorta primlerinin ertelenmesi

Kanun Teklifiyle;

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme sürelerinin ve
 • Tüm sosyal sigorta prim ödemelerinden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerin,

3 ay ertelenmesi önerilmektedir.

Teklife göre;

 • Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek,
 • Ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

3. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında yapılan faaliyetlerin teşviklerden yararlandırılması

Kanun Teklifiyle;

 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına ve
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine

11 Mart 2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilmesi önerilmektedir.

Teklife göre;

 • Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek,
 • İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir.

Teklifte bu düzenlemenin 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

4. Sermaye şirketlerinin kâr dağıtımına sınırlama getirilmesi

Kanun Teklifiyle, Türk Ticaret Kanunu’na bir geçici madde eklenerek, sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar;

 • 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’inin dağıtımına karar verilebilmesi,
 • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedeklerin dağıtılamaması,
 • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememesi,

önerilmektedir.

Teklifte ayrıca, genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde %25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmesi önerilmektedir.

5. Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden yapılan ödemeler ve ecrimisil bedellerinin ertelenmesi

Kanun Teklifiyle;

 • Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı ve benzeri bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteleme konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verilmesi ve bu sürelerin, bitiminden itibaren Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilmesi,
 • Bu alacakların, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

önerilmektedir.

6. Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğünce kiralanan taşınmazlara ilişkin bedellerin ertelenmesi

Kanun Teklifiyle;

 • Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmesi,
 • Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatma konusunda Tarım ve Orman Bakanına yetki verilmesi,
 • Bu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

önerilmektedir.

7. Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerde yapılan kiralamalarda kira bedellerinin ertelenmesi

Kanun Teklifiyle;

 • Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerde yapılan kiralamalardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmesi,
 • Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatma konusunda Tarım ve Orman Bakanına yetki verilmesi,
 • Bu alacakların da ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

önerilmektedir.

8. Belediyelere ait taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kira bedellerinin ertelenmesi

Kanun Teklifiyle;

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi konusunda ilgili organlara yetki verilmekte,
 • Bu süreleri, bitiminden itibaren üç ay uzatma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verilmesi,
 • Söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi,

önerilmektedir.

9. Diğer Öneriler

Kanun Teklifiyle, yukarıda özetlenen düzenlemeler yanında;

 • Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre düzenlenen yıllık aidatın 2020 yılında ödenmemesi,
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması,
 • Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan değişiklikle, seyahat acentası belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilmesi,

önerilmektedir.

İlgili Kanun teklifi metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

İletişim

Recep Bıyık

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, PwC Türkiye

Bizi takip edin