Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı (Süper Teşvikler Kararı'nda) Değişiklik

Vergi | Yatırım Teşvik Bülteni - 2020/6 | Teşvik, Yatırım Teşvik, Yatırım, Proje Bazlı


Özet

Kapsam:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.

Düzenlemeyi Yapan Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yürürlük Tarihi: 28.06.2020

MADDE 1 – 17.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 2. maddesinin birinci fıkrasının  ( e) ve (h)  bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan bentler :

e) İşletme dönemi: Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi,

h) Yatırım dönemi: Destek Kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi, ifade eder.

Eklenen bentler :

(k) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS) : E-Devlet kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı

(ı)Kullanıcı :Yatırım Teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemleri için bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında yatırımcıdan istenilecek bilgileri ,E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri

MADDE-2 Aynı kararın 4. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Önceki Hali : “Birinci fıkrada belirtilen davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder.

a) Ek l’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri.

b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

c) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi.”

Yeni Hali :

2 – Birinci fıkrada belirtilen davet ve duyuruya istinaden kullanıcı tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1 in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.  

MADDE-3 Aynı Kararın 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “yatırımı ve işletme dönemini”ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yatırımcı, yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir.”

MADDE 4 Aynı Kararın “müeyyide” başlıklı 11. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(3) Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, Destek Kararda öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda ; faiz veya kar payı desteği , enerji desteği , nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş azami tutarlar , gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülür ,ve varsa fazladan yararlandırılan destekler birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlamayanlar hariç olmak üzere , Destek Kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 Milyon TL veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcamasının gerçekleştirildiğinin , bu Kararın onuncu maddesi 2 inci fıkrası kapsamında tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararı yürürlükten kaldırılır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca ek 1 yıl süre verilebilir. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre ,daha önce yürürlüğe konulmuş Destek Kararları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlar .

MADDE-5  Aynı Kararın “diğer hükümler” başlıklı 12. maddesinin üçüncü fıkrasının başına aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Enerji Desteği Uygulamasına , firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin  mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesine müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez.”

(15) Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği uygulamasına , yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden öncede başlanabilir.

(16) Yatırım tamamlama vizesine müteakip üç yıl boyunca her yıl satışların asgari %2 ‘si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile  tevsik edilmesi halinde  vergi indirim desteği , 20/08/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımlara Proje Bazında Desteklenmesi ile bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave etmek suretiyle uygulanır.

MADDE- 6 Aynı kararın EK-1 sayılı ve “PROJE BAŞVURU FORMATI” başlıklı ekinde yer alan “Bölüm 1 “ ve “Bölüm 2 “ bölümünde bazı değişiklikler yapılmış  ve Ek-1’e  “Bölüm 5 “ ile “Not” eklenmiştir.

Bölüm 5: Genel Değerlendirme ve Sonuç

Açıklama: Bu bölümde daha önceki bölümlerde verilen bilgilerin ve elde edilen sonuçların genel değerlendirilmesinin yapılarak yatırım projesinin yapılabilirliğine ilişkin görüşlerin ortaya konulası beklenmektedir.

Not: Yatırımcı firma tarafından Proje Başvuru Formatında yer alan tüm bilgilerin doğru, tutarlı, eksiksiz olup olmadığı kontrol ve teyit edilmelidir. Proje Başvuru Formatında yer alan bilgilerin doğru olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

MADDE-7 Bu Kararın ;

a)İkinci maddesi kapsamında , Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin ikinci cümlesi ,18/09/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 5 inci maddesi 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi itibariyle

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde ,

yürürlüğe girer .

MADDE-8  Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

İlgili Kararın tamamına aşağıdaki ulaşmak için tıklayınız.

İletişim

Cenk Ulu

Cenk Ulu

Ülke Kıdemli Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Yasemin Bekgöz

Yasemin Bekgöz

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6369

Ömer Bilir

Ömer Bilir

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6966

Bizi takip edin