5 Soruda Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülükleri

Kasım 2021

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte olan transfer fiyatlandırması hükümleri, başta OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi olmak üzere uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca ilişkili kişiler arasındaki her türlü işlemde fiyatın emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenmesi gerekmektedir. Transfer fiyatlandırması dokümantasyonu; mükelleflerin ilişkili işlemlerinde fiyatlamanın hangi koşullarda ve nasıl emsallere uygun olarak gerçekleştirildiğini anlatmakla ya da beyan etmekle yükümlü oldukları belgelerin bütününe verilen isimdir.

Yasal olarak bir zorunluluk olmasının dışında transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun temel faydası; mükelleflerin ileride bir vergi incelemesi geçirmesi durumunda, ilişkili işlemleri hakkında geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından yük getirecek çalışmalar için önceden hazırlıklı olmalarına ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması politikası uygulandığının göstermelerine imkân sağlayan proaktif bir savunma aracı olmasıdır.

Ayrıca şirketler transfer fiyatlandırması dokümantasyonlarının hazırlanması sırasında yapılan analizler sayesinde hem kendi işletmeleri, operasyon modelleri ile rakipleri ve sektörleriyle ilgili makro düzeyde bir görüş açısına sahip olmakta; ticari ve operasyonel modellerinde bir değişiklik ihtiyacı varsa gerekli aksiyonları alma fırsatı yakalayabilmektedirler.

OECD BEPS Projesi ile birlikte artan şeffaflık gereksinimleri ve güncellenen OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi doğrultusunda birçok ülkede yeni ve daha kapsamlı transfer fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülükleri benimsenmiştir. OECD BEPS Projesi sonrasında birçok ülkede uygulamaya konan 3-aşamalı dokümantasyon yaklaşımı ülkemizde de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin yaklaşımı ülkemizde de 25 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Yeni Karar”) ile kabul edilmiş ve 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğ ile uygulanma esasları belirlenmiştir.

Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülükleri

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080