Çevre Temizlik Vergisi Tutarları


tutarları 27.12.2019 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 52 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

a) Konutlara ait çevre temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

b) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi


Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4.200

3.300

2.600

2.300

2.000

2. Grup

2.600

2.000

1.590

1.300

1.200

3. Grup

2.000

1.300

1.200

850

670

4. Grup

850

670

490

420

330

5. Grup

490

420

290

280

230

6. Grup

280

230

147

130

100

7. Grup

100

79

55

47

35

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi


Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

5.250

4.125

3.250

2.875

2.500

2. Grup

3.250

2.500

1.987

1.625

1.500

3. Grup

2.500

1.625

1.500

1.062

837

4. Grup

1.062

837

612

525

412

5. Grup

612

525

362

350

287

6. Grup

350

287

183

162

125

7. Grup

125

98

68

58

43

Not: Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 arttırılarak hesaplanmaktadır. Bu tutarlar 2020 yılı için 52 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, (büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere) kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanır. İndirimli çevre temizlik vergisi tutarları Belediye Gelirleri Kanunu 52 seri no’lu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Bizi takip edin