e-Defter Yükümlülüğü Hadleri


454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefler, en son geçiş tarihleri ve (varsa) zorunluluk kapsamında olmak için gerekli asgari brüt satış hasılatı tutarları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı hariç)

 

 

-

 

Lisans alınan ya da mükellefiyet tesis ettirilen tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler

-

 

-

Lisans alınan ya da mükellefiyet tesis ettirilen tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

 

Yukarıdaki kapsamlara girmeyen herhangi bir firma

 

10 Milyon TL / 2015’den itibaren her yıl için

Şartı sağladığı yılın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesini takip eden hesap dönemi başında

Not: Yukarıda sayılan kapsamların dışında kalan mükellefler de istekleri doğrultusunda e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

Bizi takip edin