e-Defter Yükümlülük Takvimi


 

Takvim

GT Sıra No

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunanlar

e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren) 

3 sıra no.lu Elektronik Defter GT

Bağımsız denetime tabi olan şirketler

01.01.2020 2020 ve izleyen yıllarda bağımsız denetim kapsamına giren şirketler için, izleyen yılbaşı 

3 sıra no.lu Elektronik Defter GT

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler

Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

3 sıra no.lu Elektronik Defter GT

e-defter uygulamasına geçme olanların; tam bölünme, birleşme veya nev’i değişikliğine gitmeleri halinde, devrolunan veya birleşilen kurumlar ile tam bölünme veya nev’i değişikliği sonucu ortaya çıkan yeni şirketler

İşlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren en fazla 3 ay

3 sıra no.lu Elektronik Defter GT

Not: Yukarıda sayılan kapsamların dışında kalan mükellefler, 5018 sayılı Kanun eki cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşları da isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçebilirler. 

Bizi takip edin