e-Fatura Yükümlülüğü Hadleri


509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-Fatura uygulamasına geçmesi gereken mükellefler, en son geçiş tarihleri ve (varsa) zorunluluk kapsamında olmak için gerekli asgari brüt satış hasılatı tutarları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı hariç)

-

01.07.2020

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler

-

01.07.2020

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

-

01.07.2020

Mal ihracı ve yolcu beraberinde eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olan mükellefler

-

01.07.2017

Yukarıdaki kapsamlara girmeyenler

5 milyon TL / 2018’den itibaren her yıl için

01.07.2020

Not: Yukarıda sayılan kapsamların dışında kalan mükellefler de istekleri doğrultusunda e-Fatura uygulamasına geçebilirler.

Bizi takip edin