e-İrsaliye Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, e-İrsaliye Uygulamasına geçmek zorundadır.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar

01.07.2020

ÖTV (I) Sayılı Listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar

-

01.07.2020

ÖTV (III) Sayılı Listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler

-

01.07.2020

 Maden ruhsat veya sertifikası alanlar

-

01.07.2020

Şeker imalini gerçekleştirenler

-

01.07.2020

Demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler

-

01.07.2020

Gübre Takip Sistemine dahil olanlar

-

01.07.2020

Hal Kayıt Sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar

-

01.01.2020

Not: e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, uygulamaya dahil olduğu tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler.

Bizi takip edin