e-İrsaliye Yükümlülük Takvimi


 

Takvim

VUK GT Sıra No

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018, 2109 veya 2020’de brüt satış hasılatı 25 Milyon TL olanlar; 2021 veya izleyen hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olanlar

müteakip hesap döneminin yedinci ayı başı

509

ÖTV (I) Sayılı Listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar

01.07.2020

2020 ve sonrasında lisans alanlar için, lisnas alma tarihini izleyen 4. ayın başı

509

ÖTV (III) Sayılı Listedeki malları imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distributor şeklinde pazarlamasını gerçekleştirenler

01.07.2020

2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı

509

Maden işletme ruhsatı/sertifikası alanlar ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleriyle yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunanlar

01.07.2020

2020 ve sonrasında ruhsat/sertifika alanlar için, ruhsat/sertifika alma tarihini izleyen 4. ayın başı

509

Şeker imalini gerçekleştirenler

01.07.2020

2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı

509

Demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç)

01.07.2020

2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı

509

Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar

01.07.2020

2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı

509

Hal Kayıt Sistemi kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar

01.01.2020

2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı

509

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler

Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

509

Bizi takip edin