Harç Oran ve Tutarları


(1) Sayılı Tarife

Yargı harçları:

 

A) Mahkeme harçları:

 

     Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

 

I. Başvurma harcı:

     Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde.

 

1.   Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

82,40 TL

2. Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde

179,90 TL

3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

276,40 TL

4. Anayasa Mahkemesinde

1.480,40 TL

II. Celse harcı:

     (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

 

1.   Sulh mahkemeleri:

 

a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan

     (45,40 TL’den aşağı olmamak üzere)

Binde 2,27

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda

101,20 TL

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde

     (179,90 TL’den az olmamak üzere)

Binde 2,27

III. Karar ve ilam harcı:

 

1. Nispi harç:

 

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

     Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

Binde 68,31

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)

Binde 11,38

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler

     (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)

Binde 4,55

d)  Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)

Binde 11,38

e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

 

f)   Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

     Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

     Nispi harçlar (179,90 TL’den) aşağı olamaz.

Binde 68,31

2. Maktu harç:

 

a) 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1. fıkra dışında kalan kararlarında

179,90 TL

b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

375,10 TL

c) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında

296,40 TL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında

296,40 TL

e) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda

179,90 TL

IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:

 

a)  Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında

886,80 TL

b) (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)

 

c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında

886,80 TL

d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

492,00 TL

e)  Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

492,00 TL

f)   (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)

 

g) (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)

 

h) (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)

 

V. Keşif harcı

     (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

1.274,90TL

B) İcra ve iflas harçları:

 

I. İcra harçları:

 

1.   İcraya başvurma harcı

179,90 TL

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı

179,90 TL

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

 

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan

Yüzde 4,55

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

Yüzde 9,10

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan

Yüzde 11,38

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan

Yüzde 4,55

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan

Yüzde 2,27

f)   Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

 

aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde

Yüzde 2,27

bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

Yüzde 4,55

g) Menkul tesliminde;

 

aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde

Yüzde 2,27

bb) İcra marifetiyle teslim halinde

Yüzde 4,55

h) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

 

4. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

124,10 TL

5. 7155 sayılı Kanun kapsamındaki icra takiplerinde takibe konu alacak tutarı üzerinden (Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma harcından düşük olamaz)

Yüzde 2,00

II. İflas harçları:

 

1.   Maktu harç:

     İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı

296,40 TL

2. Konunun değeri üzerinden harç:

 

a) İflasta paylaşılan para üzerinden

Yüzde 4,55

b) Konkordatoda;

 

aa)Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden

Binde 2,27

bb)Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden

Binde 1,13

III. Haciz, teslim ve satış harcı:

     (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

422,40 TL

C) Ticaret sicili harçları:

 

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

 

1.   Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

1.343,30 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

3,855.30 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

8.688,00 TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

665,40 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

953,90 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2.113,10 TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

     (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

665,40 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

953,90 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2.113,10 TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

258,80 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

375,10 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

665,40 TL

     Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

 

1.   Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü madde:11/1)

65,50 TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü madde: 11/2, 104, 105)

220,20 TL

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

 

I. Suret harçları:

 

a) İlamın her sayfasının suretinden  (Tasdikli fotokopiler dahil)

9,30 TL

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

9,30 TL

c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

25,60 TL

d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

25,60 TL

     Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

 

II. Muhafaza harçları:

 

     Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

 

a) Bir yıla kadar

Binde 11,38

b) Bir yılı geçen her yıl ve kesir için

Binde 5,69

III. Defter tutma harçları:

 

a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (45,40 TL’den) az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden

Binde 4,55

b) Miras işlerinde defter tutulmasında:

 

aa)   Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden

Binde 4,55

bb)    Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise

276,40TL

c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden

276,40TL

IV. Miras işlerine ait harçlar:

 

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

Binde 4,55

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

 

Medeni Kanun’un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

a) Belli bir meblağı ihtiva edenler

Binde 1,13

b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler

375,10 TL

(2) Sayılı Tarife

Noter harçları

 

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

 

1.   Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

Binde 1,13

      Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.

Binde 30

     Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (375,10 TL)’den az, (193.297,20 TL)’den çok olamaz.

 

2. Emanet harçları:

 

     Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

Binde 2,27

     Harç miktarı (25,60 TL’den) az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:             

Binde 4,55

     Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

 

4. Konşimento yazılması harcı:

 

     Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

3,386 TL

II. Maktu harçlar:

 

1.   Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden

57,50 TL

2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

101,20 TL

3. Vekaletnamelerde beher imza için

75,70 TL

4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):

 

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

144,40 TL

bb) Serbest meslek kazanç defteri

179,90 TL

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

80,70 TL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

100 sayfaya kadar (100 dahil)

46,10 TL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

46,10 TL

Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

 

5. Suretler ve tercümeler:

 

a)  İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

9,30 TL

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

25,60 TL

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

101,20 TL

7.   Tespit ve tutanak harçları:

     Mukavelename, senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

101,20 TL

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

     Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

1.921,20 TL

9. Düzeltme harcı:

     Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

19,80 TL

10. Mukavele feshi harcı:

     Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

19,80 TL

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan

375,10 TL

(2) Sayılı Tarife

Noter harçları

 

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

 

1.   Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

Binde 1,13

      Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.

Binde 30

     Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (168,30 TL)’den az, (86.707,60 TL)’den çok olamaz.

 

2. Emanet harçları:

 

     Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

Binde 2,27

     Harç miktarı (11,50 TL’den) az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:             

Binde 4,55

     Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

 

4. Konşimento yazılması harcı:

 

     Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

1,519,00 TL

II. Maktu harçlar:

 

1.   Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden

25,80 TL

2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

45,40 TL

3. Vekaletnamelerde beher imza için

34,00 TL

4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):

 

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

64,80 TL

bb) Serbest meslek kazanç defteri

80,70 TL

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

80,70 TL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

100 sayfaya kadar (100 dahil)

20,70 TL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

20,70 TL

Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

 

5. Suretler ve tercümeler:

 

a)  İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

4,20 TL

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

11,50 TL

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

45,40 TL

7.   Tespit ve tutanak harçları:

     Mukavelename, senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

45,40 TL

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

     Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

861,80 TL

9. Düzeltme harcı:

     Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

8,90 TL

10. Mukavele feshi harcı:

     Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

8,90 TL

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan

168,30 TL

(2) Sayılı Tarife

Noter harçları

 

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

 

1.   Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

Binde 1,13

      Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.

Binde 30

     Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (113,30 TL)’den az, (58.346,70 TL)’den çok olamaz.

 

2. Emanet harçları:

 

     Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

Binde 2,27

     Harç miktarı (7,80 TL’den) az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:             

Binde 4,55

     Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

 

4. Konşimento yazılması harcı:

 

     Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

1,022 TL

II. Maktu harçlar:

 

1.   Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden

17,50 TL

2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

30,70 TL

3. Vekaletnamelerde beher imza için

23,00 TL

4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):

 

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

43,70 TL

bb) Serbest meslek kazanç defteri

54,40 TL

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

54,40 TL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

100 sayfaya kadar (100 dahil)

14,00 TL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

14,00 TL

Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

 

5. Suretler ve tercümeler:

 

a)  İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

2,90 TL

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

7,80 TL

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

30,70 TL

7.   Tespit ve tutanak harçları:

     Mukavelename, senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

30,70 TL

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

     Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

580,00 TL

9. Düzeltme harcı:

     Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

6,10 TL

10. Mukavele feshi harcı:

     Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

6,10 TL

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan

113,30 TL

(3) Sayılı Tarife

Vergi yargısı harçları:

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.

 

I. Başvurma harcı:

 

a)    Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

179,90 TL

b)    Danıştay’a başvurma

375,10 TL

c)     Danıştay’a temyiz başvurularında

783,80 TL

d)    Bölge İdare Mahkemesine yapılacak istinaf yolu başvurularında

521,40 TL

II. Nispi harçlar:

 

a)  Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi kararlarında:

     Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine Vergi Mahkemesinin nihai kararları ile Bölge İdare Mahkemesi’nin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (179,90 TL’den) az olmamak üzere

Binde 4,55

b) Danıştay kararlarında:

     Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (375,10 TL’den) az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

Binde 9,10

III. Maktu harç:

 

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

 

a) Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarında

179,90 TL

b)  Danıştay kararlarında

375,10 TL

c) Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararlarında

375,10 TL

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

 

6,20 TL

(4) Sayılı Tarife

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar:

 

I. Tapu işlemleri:

 

1.   Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden

Binde 11,38

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisab edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden

Binde 1.593,9

3. a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden

Binde 22,77

     b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden   

Binde 11,38

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden

Binde 68,31

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden

Binde 68,31

6.  a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden

Binde 11,38

     b) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

Binde 11,38

     c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

Binde 4,55

7.   İpotek tesisinde:

 

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden

Binde 4,55

b)  İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden

Binde 4,55

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde 50 oranında uygulanır)

Binde 2,27

8. Muvakkat tesciller:

     Medeni Kanun’un 921. maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1011. maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden

Binde 2,27

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden

 

Binde 6,83

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden

Binde 6,83

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden

Binde 4,55

12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden

Binde 6,83

13. a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)        

1.167,90 TL

     Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)

582,90 TL

     Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

 

     b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden

Binde 22,77

     c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)

582,90 TL

14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden

124,10 TL

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

Binde 2,27

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 

258,90 TL

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

46,10 TL

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden

Binde 11,38

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden

Binde 136,62

20.a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

Binde 20

     Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Cumhurbaşkanı, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışı, gayrımenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.

 

b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

Binde 20

c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için

Binde 20

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz.) devir alan için

Binde 20

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için

Binde 20

f)   İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

Binde 20

g)  Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)

Binde 4,55

     Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanun’un 64. maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

 

II. Kadastro ve tapulama işlemleri:

 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

 

a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,

Binde 6,83

b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,

Binde 11,38

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,

Binde 9,10

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,

Binde 13,66

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için

101,20 TL’den aşağı olamaz.)

 

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı

(101,20 TL)’dir.

 

Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

 

(5) Sayılı Tarife

Konsolosluk harçları :

 

I. Değer üzerinden alınacak harçlar :

 

1.   Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

Binde 22,77

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

Binde 11,38

2. Sulhnameler: (Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) 0,10 TL’ye kadar olan kısmından  (0,10 TL dahil)

Binde 45,54

b) 0,10 TL’den sonra gelen kısmından ilaveten

Binde 11,38

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

      Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

Binde 6,38

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

Binde 2,27

II.   Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1.   Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:

     Beher rüsum tonilatosundan

6,545 TL

2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

3,391 TL

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan

3,3911 TL

III. Maktu harçlar:

 

1.   Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a) Jurnalin tasdiki

568,20 TL

b) Jurnala sayfa ilavesi

220,20 TL

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri

2.307,90 TL

3. İmza ve mühür tasdiki:

 

a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 

220,20 TL

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

449,80 TL

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)

220,20 TL

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

 

a) Birinci sayfa için

220,20 TL

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

110,20 TL

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi

     (Beher sayfa için)

375,10 TL

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

763,30 TL

7.   Terekenin mühürlenmesi

568,20 TL

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

335,70 TL

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar

220,20 TL

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

568,20 TL

(6) Sayılı Tarife

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları:

 

I. Pasaport harçları:

 

1.   Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

     (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

     6 aya kadar olanlar

309,40 TL

     1 yıl için olanlar

452,30 TL

     2 yıl için olanlar

738,40 TL

     3 yıl için olanlar

1.49,00 TL

     3 yıldan fazla süreli olanlar

1.478,30 TL

     Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II.   Vize müracaat ve vize harçları:

 

1.   Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

1.033,60 TL

b) Müteaddit giriş

3.462,400 TL

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

1.033,60 TL

b) Çift transit

2.073,90 TL

     (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2. fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

     Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

1.727,60 TL

III. Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

 

1.   İkamet tezkeresi

 

     1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına 72,10 TL’den az, 370,40 TL’den çok olamaz.)

38,400 TL

     1 aydan sonraki her ay için

246,10 TL

     İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

     (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

 

     İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

600,60 TL

IV. Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyet belgeleri:

 

1.   Süreli çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyet belgesi

 

     1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.)

1.386,20 TL

2. Süresiz çalışma izin belgesi

13.867,40 TL

3. Bağımsız çalışma izin belgesi

13.867,40 TL

     Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

 

(7) Sayılı Tarife

Gemi ve liman harçları

 

I.     Gemi sicil işlemleri:

 

1.   Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

     (1.146,30 TL’den az 77.313,60 TL’den çok olamaz.)

1,398 TL

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

     (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

Binde 22,77

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

Binde 5,69

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

Binde 5,69

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

Onbinde 11,38

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

Onbinde 11,38

7.   Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden

     (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

101,20 TL

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan (101,20 TL’den az 1.922,50 TL’den çok olamaz.)

1,398 TL

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

46,10 TL

II.   Liman işlemleri:

 

1.   Denize elverişlilik belgesi:

     En az (375,10 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

     İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

4,320 TL

     Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

2,332 TL

     500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

     (Harç tutarı 11.588,30 TL’den çok olamaz.)

1,164 TL

2. Ölçme Belgesi:

     En az (763,30 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

     İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

5,736 TL

     Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

5,736 TL

     Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

4.320 TL

     3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan

     (Harç tutarı 30.918,30 TL’den çok olamaz)

2,332 TL

3. Yola elverişlilik belgesi:

     Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

     11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

220,20 TL

     151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

375,10 TL

     501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

763,30 TL

     3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

953,90 TL

     10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığı’nca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan (568,20 TL’den az, 19.322,60 TL’den çok olamaz)

4,320 TL

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

82,40 TL

6. Yeterlik belgesi harçları

 

a) Uzakyol Kaptanı/Başmakinist/Başmühendisi/Birinci Zabiti,  İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

568,20 TL

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

375,10 TL

c)  Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1. Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

220,20 TL

d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

160,70 TL

7.   Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

     Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

101,20 TL

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,

     (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (179,90 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan. Her belgenin harç tutarı (1.922,50 TL)’den çok olamaz.

0,343 TL

b) Muafiyet belgesi

375,10 TL

     (Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. 12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 29. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yatlara verilen izin belgesi:

     Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

     Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan

607.261,30 TL

     Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan

910.891,90 TL

     Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan

1.214.522,60 TL

10. Transitlog belgesi:

     Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

     11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

78,00 TL

     101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

160,70 TL

     251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

328,10 TL

     501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

660,50 TL

     3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

825,70 TL

     10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

(8) Sayılı Tarife

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları

I.     İmalat ruhsatları:

1.   Müstahzar ruhsatnameleri:

     Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığı’nca verilecek ruhsatnameler:

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

7.721,10 TL

b) Memleket içinde imal olunanlar

3.855,30 TL

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

 

     - Hariçten ithal edilenler

3.855,30 TL

     - Memleket içinde imal olunanlardan

1.922,50 TL

2. Patent ve faydalı modeller:

 

a) Başvuru harcı

128,40 TL

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

     (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tabidir.)

128,40 TL

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

648,00 TL

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

648,00 TL

e) Kurumca onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

648,00 TL

f)   Sınai mülkiyet koruma harcı 

     (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

648,00 TL

g)  Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinden tasarruf işlemleri;

 

        - Devir

648,00 TL

        - Veraset

648,00 TL

        - Lisans

743,20 TL

        - Rehin

648,00 TL

        - Mevki fiil

648,00 TL

h)    Rüçhan belgesi düzenleme harcı

743,20 TL

3.     Tasarım:

 

a)    Tekli tasarım başvuru harcı

200,10 TL

b)    Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı

533,40 TL

c)     6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

108,50 TL

d)    Tasarım tescil harcı

212,40 TL

e)     Yenileme harcı (her bir yenilemede)

1.275,30 TL

f)     Süre uzatımı ile yenileme (6’şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

1.920,90 TL

g)    Devir şerhi tescil

648,00 TL

h)    Lisans işlemi kayıt harcı

1.275,30 TL

ı)     Veraset ve intikal işlemi harcı

367,30 TL

i)     Birleşme kayıt harcı

953,90 TL

j)     Rüçhan hakkı kayıt harcı

743,20 TL

k)    Kurumca onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

212,40 TL

l)     Menşei memleket belgelerinden

743,20 TL

m)   Tasarım erken inceleme harcı

4.618,60 TL

4.     Markalar:

 

a)    Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)

533,40 TL

b)    (6769 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:10.01.2017)

 

c)     Marka yenileme harcı

1.388,60 TL

d)    Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

1.852,50 TL

e)    Marka tescil harcı

1.124,90 TL

f)     Marka devir işlemi kayıt harcı

1.031,00 TL

g)    Lisans kayıt ve yenileme harcı

1.852,50 TL

h)    Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

679,90 TL

ı)     Rehin işlemi kayıt harcı

1.069,10 TL

i)     Rüçhan hakkı kayıt harcı

743,20 TL

j)     Kurumca onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

533,40 TL

k)    Öncelikli başvuru harcı

8.650,10 TL

l)     Uluslararası başvurunun bildirim harcı

533,40 TL

5.     Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı

 

a)    Başvuru harcı

128,40 TL

b)    Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı

128,40 TL

c)     Kurumca onaylı coğrafi işaret  ve geleneksel ürün adı tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

128,40 TL

6.     Marka ve patent vekillerinden:

 

a)    Sicil kayıt harcı

1.852,50 TL

b)    Sicil yenileme harcı

1.852,50 TL

c)     Marka ve patent vekilliği belge harcı

1.852,50 TL

II.   İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

        (4369 sayılı Kanun’un 82. maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

III. Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (6592 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

IV. Petrol işlemleri:

 

1.     Sicil işlemleri:

 

a)    Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

2.890,00 TL

b)    Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden

3.466,70 TL

c)     Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden 

1.729,20 TL

d)    Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden

2.890,00 TL

e)     Diğer hususların tescilinden

1.147,60 TL

2.    Ruhsatlar:

 

a)    Müsaade vesikaları

7.721,10 TL

b)    Arama ruhsatnameleri

11.588,30 TL

c)     İşletme ruhsatnameleri

96.643,90 TL

d)    Belgeler

11.588,30 TL

        Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3.     Tarifelerin tasdiki

1.922,50 TL

V.    Satış ruhsatnameleri:

1.     (5035 sayılı Kanun’un 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)

 

2.     (5035 sayılı Kanun’un 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)

 

3.     Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler

        (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

        Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

144,40 TL

        Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

375,10 TL

        Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

763,30 TL

4.     Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

        Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığı’nca verilecek ruhsatnameler

        (Son nüfus sayımına göre):

 

        Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

3.855,30 TL

        Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

7.721,10 TL

        Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

11.588,30 TL

        Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

19.322,60 TL

        Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde

38.650,00 TL

VI. Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1.     Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

        Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler

        (Son nüfus sayımına göre):

 

        Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

375,10 TL

        Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

763,30 TL

        Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

1.922,50 TL

        Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

3.082,60 TL

        Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

4.629,50  TL

        Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

6.174,70 TL

        Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

7.721,10 TL

        Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

11.588,30 TL

2.     Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)    Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

3.855,30 TL

b)    Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

2.307,90 TL

3.     Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)    Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

3.855,30 TL

b)    Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları

3.855,30 TL

c)     Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

3.855,30 TL

4.     Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)    Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

3.855,30 TL

b)    Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları

3.855,30  TL

c)     Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

3.855,30 TL

5.     Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

3.855,30 TL

        Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

3.855,30 TL

6.     Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:

        Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

1.535,00 TL

7.     Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a)    Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler

1.147,60 TL

b)    Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

1.147,60 TL

c)     Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler

1.147,60 TL

8.    Gözlükçülük ruhsatnameleri: Hususi kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

5.787,90 TL

9.     Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a)    Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri

 

        20 yataklıya kadar olanlar

7.718,70 TL

        20-50 yataklıya kadar olanlar

11.588,30 TL

        50-100 yataklıya kadar olanlar

19.322,60 TL

        100 yatak veya daha yukarı olanlar

30.918,30 TL

        (Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

 

b)    Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

7.721,10 TL

10.   Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler

3.855,30 TL

11.   Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri

3.855,30 TL

12.   (4008 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

13.   Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

        Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :

 

a)    Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri

        (Beher yıl için)

763,30 TL

b)    Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri

        (Beher ay için)

375,10 TL

c)     Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

1.922,50 TL

14.   Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:

 

        Gümrük müşavirliği izin belgesi

15.457,00 TL

        Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

7.721,10 TL

15.   Avcılık belgesi

 

        Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a)    Avcı derneklerine dahil olanlardan

1.010,90 TL

b)    Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

1.104,80 TL

16.   Silah taşıma ve bulundurma vesikaları

 

a)    Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

4.618,60 TL

b)    Bulundurma vesikaları

7.390,30 TL

c)     Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

178,70 TL

17.   (4008 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

18.   Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)    İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

7.721,10 TL

b)    Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

15.457,00 TL

c)     Özel dersanelerden (Her yıl için)

15.457,00 TL

d)    Karayolları Trafik Kanunu’nun 123. maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

        Son nüfus sayımına göre;

 

        Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

5.223,00 TL

        Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

10.452,00 TL

        Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

15.679,70 TL

        (Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

19.   Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı üzerine

 

a)    Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

1.147,60 TL

b)    Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 

1.922,50 TL

c)     İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

2.307,90 TL

d)    Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

3.082,60 TL

e)     Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

4.629,50 TL

f)     Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

1.147,60 TL

g)    Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

1.922,50 TL

h)    İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

2.307,90 TL

i)     Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

3.082,60 TL

j)     Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

4.629,50 TL

        turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden  (Geçerlilik süresi sonuna kadar) Ancak, bu miktar (77.313,60 TL)’den fazla olamaz.

Binde 0,22

VII. Okul diplomaları:

 

1.     (4369 sayılı Kanun’un 82. maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

2.     Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

        (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)

 

3.     Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar

75,70 TL

VIII. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:

 

        1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni

6.091,30 TL

IX. Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

        Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden

        (Her yıl için)

 

a)    3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

11.588,30 TL

b)    16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

23.186,90 TL

c)     31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

46.388,60 TL

d)    61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

67.646,30 TL

        Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

        Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X.   Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

1-     Genel antrepo izin belgeleri:

 

a)    Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

        - Açma

202.961,40 TL

        - İşletme (Her yıl için)

67.646,30 TL

b)    Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

        - Açma

135.305,80 TL

        - İşletme (Her yıl için)

67.646,30 TL

c)     Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

        - Açma

135.305,80 TL

        - İşletme (Her yıl için)

67.646,30 TL

d)    Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

        - Açma

135.305,80 TL

        - İşletme (Her yıl için)

67.646,30 TL

e)     Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden

33.817,10 TL

f)     Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

33.817,10 TL

2-    Özel antrepo izin belgeleri:

 

        - Açma

101.473,50 TL

        - İşletme (Her yıl için)

50.249,30 TL

3-    Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a)    Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

        - Açma

202.961,40 TL

        - İşletme (Her yıl için)

67.646,30 TL

b)    Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

        - Açma

101.473,50 TL

        - İşletme (Her yıl için)

50.249,30 TL

XI. Finansal faaliyet harçları

(5951 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişen şekli.)

 

1-     Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a)    Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)

2.128.115,80 TL

b)    Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler

        (Her banka, her şube ve her yıl için)

2.128.115,80 TL

c)     Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (Her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

        - Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

127.684,70 TL

        - Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

383.059,00 TL

        - Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

510.747,10 TL

2-    (Yürürlükten kaldırılmıştır)

 

3-    Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 

315.340,70 TL

4-    Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

315.340,70 TL

5-    Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a)    Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

315.340,70 TL

b)    Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

157.668,30 TL

6-    Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a)    Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

315.340,70 TL

b)    Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

157.668,30 TL

7-    Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri

 

a)    Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri

        (Her yıl için)

147.082,30 TL

b)    Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

73.538,50 TL

8-    (5035 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)

 

a)    Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

788.364,90 TL

b)    Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

554.899,70 TL

9-    Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a)    Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

315.340,70 TL

        (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

b)    (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

157.668,30 TL

10.   (5582 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra. Yürürlük:21.02.2007)

 

XII. Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (7061 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:05/12/2017

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar: (5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30.06.2009) (6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 27.01.2017)

        10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

        5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

2.338,50 TL

        9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

4.679,50 TL

        12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

9.361,00 TL

        20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

18.724,10 TL

        30 metreden büyük olanlardan

37.451,70 TL

        Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)

 

a)   Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri

 

aa) Belgenin verildiği yıl

257.733,30 TL

bb) Takip eden yıllarda 85.910,30 TL ’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 5,75

b)    Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri

 

aa)  Belgenin verildiği yıl

128.866,40 TL

bb) Takip eden yıllarda 42.953,70 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 5,75

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

15.461,90 TL

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

7.729,60 TL

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

3.864,20 TL

Cumhurbaşkanı gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

(9) Sayılı Tarife

Trafik harçları

 

I.     Tescil harçları:

        (4760 sayılı Kanun’un 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)

 

II.   Sürücü belgesi harçları:

        Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a)    A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

825,70 TL

b)    B sınıfı sürücü belgesinden

2.489,90 TL

c)     F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

825,70 TL

d)    Uluslararası sürücü belgelerinden

1.658,80 TL

e)     Diğer sürücü belgelerinden

4.154,70 TL

        Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III. Sınav harçları: 

        (5281 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.1.2005)

 

IV. Sürücü belgesi vize harçları:

        Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V.    Teknik muayene harçları

        (5228 sayılı Kanun’un 60. maddesi ile kaldırılan bent.Yürürlük:1.1.2005)

 

VI.  Ruhsat (İzin) harçları:

 

        Karayolları Trafik Kanunu’nun;

 

a)    13. maddesine göre verilecek izin belgelerinden

2.304,20 TL

b)    16. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

4.623,30 TL

c)     17. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

9.266,70 TL

d)    33. maddesine göre verilecek her izin belgesinden

4.623,30 TL

e)     35. maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

23.183,30 TL

f)     (4842 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

VII. Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a)    Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

13.516,20 TL

bb) Diğerlerinden

1.338,90 TL

b)    Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

1.532,80 TL

Not: Harçlar kanunun mükerrer 138. maddesi uyarınca her yıl harç tutarları değerleme oranında artırılmaktadır. 2023 yılında uygulanacak olan harç tutarları 91 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Bizi takip edin