Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranı


Yıl

İndirim Oranı (%)

İlgili Genel Tebliğ

2016

38,19

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296

2017

129,43

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

2018

140,41

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

2019

113,35

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

2020 85,1

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilmektedir.

İndirim oranı; VUK’na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 9,11’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinden oluşan bileşik faiz oranı ise %  10,70’tir. Bu oranlar dikkate alındığında, 2020 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı %  85,1 olmaktadır.

Bu kapsamda, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar, tevkifata tabi tutulan gelirlere ilişkin 49.000 liralık beyan sınırını aşıyorsa, elde edilen gelir tutarının tamamı beyan edilecektir. İndirim oranı dikkate alındığında, başka beyanı gereken gelir bulunmaması durumunda, indirim oranı uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iradından, gayrisafi tutarlar toplamı 328.859,06 lirayı aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Not:

  • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında
  • Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanmamaktadır.
Bizi takip edin