Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranı


Yıl

İndirim Oranı (%)

İlgili Genel Tebliğ

2017

129,43

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

2018

140,41

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

2019

113,35

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

2020

85,1

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

2021

2,17

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 317

2022

677,67

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 323

2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilmektedir.

İndirim oranı; VUK’na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2022 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 122,93’tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinden oluşan bileşik faiz oranı ise %  18,14’tür. Bu oranlar dikkate alındığında, 2022 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı % 677,67 olmaktadır.

2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri, indirim oranı birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

 

Not:

  • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz  cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında
  • Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanmamaktadır.
Bizi takip edin