Damga Vergisi Oran ve Tutarları


a) Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı

Yıl

Tutar (TL)

BKK / Genel Tebliğ

2017

1.865.946,80

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 61

2018

2.135.949,30

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 62

2019

2.642.810,00

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 63

b) 2019 yılı damga vergisi oran ve tutarları

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dâhil)

Binde 1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeleri

Binde 1,89

7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

 

Binde 9,48

8. Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 2

Binde 0,00

9. Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10.07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen

a) Taksitle satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 2

Binde 0,00

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

Binde 9,48

ç) Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d) Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

Binde 9,48

11. 07.06.2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

12. 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13. 18.04.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri3

Binde 0,00

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri 3

 

Binde 0,00

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri 3

Binde 0,00

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri 3

Binde 0,00

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

1. Tahkimnameler

72,70 TL

2. Sulhnameler

72,70 TL

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil)

408,60 TL

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

72,70 TL

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

Binde 5,69

III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler

a) Emtia senetleri

aa) Makbuz senedi (Resepise)

25,10 TL

ab) Rehin senedi (Varant)

14,80 TL

ac) İyda senedi

2,40 TL

ad) Taşıma senedi

0,70 TL

b) Konşimentolar

14,80 TL

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2. Ticari belgeler

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

25,10 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri

ba) Bilançolar

56,10 TL

bb) Gelir tabloları

26,90 TL

bc) İşletme hesabı özetleri

26,90 TL

c) Barnameler

2,40 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları

11,00 TL

e) Ordinolar

0,70 TL

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

11,00 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

1. Makbuzlar

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

 

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,70 TL

b) Vergi beyannameleri ((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

72,70 TL

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

97,10 TL

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

48,00 TL

bd) Muhtasar beyannameler

48,00 TL

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

48,00 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

97,10 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

35,70 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

35,70 TL

f) 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

56,90 TL

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

0,70 TL

Not: Damga Vergisi Kanunu 1. maddesinde yer alan Damga Vergisine Tabii kağıtların 2019 yılı için maktu tutarları ve nispi oranları 63 seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 nci maddesiyle, bu bentlerde yer alan kağıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

15.03.2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle, bu bentlerde yer alan kağıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

Bizi takip edin