Damga Vergisi Oran ve Tutarları


a) Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı

Yıl

Tutar (TL)

BKK / Genel Tebliğ

2018

2.135.949,30

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 62

2019

2.642.810,00

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 63

2020

3.239.556,40

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 64

 2021

3.534.679,90

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 65

 2022

4.814.234,00

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 65

b) 2022 yılı damga vergisi oran ve tutarları

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

1.   Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dâhil)

Binde 1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeleri

Binde 1,89

7.  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

Binde 9,48

8.  Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

Binde 0,00

9.  Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10. 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen

a) Taksitle satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

Binde 0,00

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

Binde 9,48

ç) Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d) Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

Binde 9,48

11. 07.06.2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

12. 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13. 18.04.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

Binde 0,00

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

Binde 0,00

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

Binde 0,00

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

Binde 0,00

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

1.   Tahkimnameler

132,30 TL

2. Sulhnameler

132,30 TL

3.  Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil)

744,10 TL

II. Kararlar ve mazbatalar

1.  Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

132,30 TL 

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

Binde 5,69

III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar

1.   Ticari ve mütedavil senetler

a) Emtia senetleri

aa) Makbuz senedi (Resepise)

45,40 TL

ab) Rehin senedi (Varant)

26,80 TL

ac) İyda senedi

4,20 TL

ad) Taşıma senedi

1,00 TL

b) Konşimentolar

26,80 T

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2. Ticari belgeler

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

45,40 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri

ba) Bilançolar

102,00 TL

bb) Gelir tabloları

48,70 TL

bc) İşletme hesabı özetleri

48,70 TL

c)  Barnameler

4,20 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları

19,80 TL

e)  Ordinolar

1,00 TL 

f)  Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

19,80 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

1. Makbuzlar

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

Binde 9,48 

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde 7,59

c)  Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

2.  Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

1,00 TL

b) Vergi beyannameleri ((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

132,30 TL

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

176,70 TL

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

87,300 TL

bd) Muhtasar beyannameler

87,300 TL

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

87,300 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

176,70 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

64,80 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

64,80 TL

f)   31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

103,50 TL 

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

1,00 TL

Not: Damga Vergisi Kanunu 1. maddesinde yer alan Damga Vergisine Tabii kağıtların 2022 yılı için maktu tutarları ve nispi oranları 66 seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 

Bizi takip edin