Gelir Vergisi Stopaj Oranları


a) GVK Madde 94 Kapsamında Yapılan Stopaj

ÖDEME TÜRÜ

GVK İLGİLİ MADDE

STOPAJ OR. (%)

ÜCRETLER

94/1

GV TARİFESİ

SPORCU ÜCRETLERİ

 

 

-

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdeki sporculara yapılan ödemeler

Geç. Md. 72

20

-

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdeki sporculara yapılan ödemeler

10

-

Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdeki sporculara yapılan ödemeler

5

-

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler

5

-

Milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler

5

JOKEY, JOKEY YAMAKLARI VE ANTRENÖR ÜCRETLERİ 

Geç. Md. 68

20

SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÖDEMELER

 

 

-

GVK md. 18 kapsamındaki işler

94/2-a

17

-

Diğer işler

94/2-b

20

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ İSTİHKAKLARI

94/3

5

DAR MÜKELLEFLERE TELİF VE PATENT HAKLARININ SATIŞI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELER

94/4

20

MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER

 

 

-

Dernek ve vakıflara (mazbut vakıflar hariç) ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ödenen

94/5-b

20

-

Yabancı devlet, idare ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara yapılan ödemeler

94/5-c

20

-

Diğer

94/5-a

20

KÂR PAYLARI (GVK Madde 75/1-4)

94/6-b

10

Varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden

GVK 94/7

0

TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLEN TAHVİL FAİZLERİ

 

 

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

GVK 94/7

7

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

GVK 94/7

3

-

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlar için

GVK 94/7

0

TAM MÜKELLEF VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARI FAİZLERİ

 

 

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

GVK 94/7

7

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

GVK 94/7

3

-

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlar için

GVK 94/7

0

Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için

GVK 94/7

10

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATANLARIN GELİRLERİ

94/10-a

15

KAPIDAN SATIŞ YAPANLARIN GELİRLERİ

94/10-b

20

ZİRAİ KAZANÇLAR

 

 

-

Hayvan ve hayvan mahsulleri

94/11-a

1 veya 2

-

Diğer mahsuller

94/11-b

2 veya 4

-

Bazı hizmetler (ormancılık)

94/11-c

2

-

Diğer hizmetler

94/11-c

4

PTT ACENTE GELİRLERİ

94/12

20

MUAF ESNAFA ÖDEMELER

 

 

-

Mal alımı

94/13-a,b,c

2, 5

-

Hizmet alımı

94/13-a,d

2, 10

EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE YAPILAN ÖDEMELER

 

 

-

10 yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat ödemelerinden (GVK 75/15-a)

94/15

15

-

10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (GVK 75/15-b)

94/15

10

EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN YAPILAN ÖDEMELER

 

 

-

10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16-a)

94/16-a

15

-

10 yıl süreyle katkı payı ödenmekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlarla, bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16-b)

94/16-b

10

-

Emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16-c)

94/16-c

5

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMET VERENLERE VE BU HİZMETLERE ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELER

94/18

15

Not: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir

b) GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Yapılan Stopaj

ÖDEME TÜRÜ

GVK İLGİLİ MADDE

STOPAJ OR. (%)

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen;

 

 

-

Her nevi Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri

GVK Geç. Md. 67/1,2

10

-

Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

GVK Geç. Md. 67/1,2

10

22.12.2021-31.12.2022 tarihi arasında iktisap edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar

GVK Geç. Md. 67/1,2

0

23.12.2020-30.06.2023 arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar

 

 

-

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

GVK Geç. Md. 67/1

5

-

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

3

-

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden

0

-

6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

5

-

1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

3

-

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

0

Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

GVK Geç. Md. 67/1,2

15

Halka açık şirketlerin 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı hariç)

GVK Geç. Md. 67/1

0

23.12.2020-31.03.2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ''döviz'' ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar

GVK Geç. Md. 67/1

0

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar

GVK Geç. Md. 67/1

0

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak elde edilen kazançlar

 

 

-

Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan sözleşmelerden

GVK Geç. Md. 67/1

0

-

Diğerlerinden

10

MKYF katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler

 

 

-

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen gelirler

Geç. Md. 67/1

0

-

Diğer gelirler

10

Mevduat faizleri

 

 

-

DTH faizlerinden (Vadelerine göre)

Geç. Md. 67/4

18, 20

 

TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (Vadelerine göre)

10, 12, 15

-

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0

-

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0

-

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0

-

30.09.2020-30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler (Vadelerine göre)

0, 3, 5Katılım bankası kâr payları

 

 

-

Döviz katılma  hesaplarına ödenen kâr payları (Vadelerine göre)

Geç. Md. 67/4

18, 20

-

Katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları (Vadelerine göre)

10, 12, 15

-

Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsi katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0

-

Altın cinsinden katılma fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0

-

30.09.2020-30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek kâr payları (Vadelerine göre)

0, 3, 5

Repo gelirleri

Geç. Md. 67/4

15

Kar/Zarar ortaklığı belgesi kar payları

Geç. Md. 67/4

15

Not: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir

Bizi takip edin