Reeskont Oranları


Reeskont Oranları

Dönemler itibariyle yıllık reeskont oranları aşağıdaki gibidir.

Dönem

Reeskont Oranı
(Yıllık - %)

R.G. Tarih / Sayı

21.06.2013 – 26.12.2013

11,00

21.06.2013 –  28684

27.12.2013 – 13.12.2014

11,75

27.12.2013 – 28864

14.12.2014 – 30.12.2016

10,50

24.12.2014 – 29205

31.12.2016 – 28.06.2018

9,75

31.12.2016 – 29935

29.06.2018 – 10.10.2019

19,50

29.06.2018 – 30463

11.10.2019 – 20.12.2019

18,25

11.10.2019 – 30915

21.12.2019 – 12.06.2020

13,75

21.12.2019 – 30985

13.06.2020 - 18.12.2020

10,00

13.06.2020 – 31154

19.12.2020 –

16,75

19.12.2020 – 31339

Reeskont Formülü

Reeskont hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

F = A – (A x 360) / 360 + (m x t)

F: Iskonto tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

Yeni Reeskont Oranları

19.12.2020 tarih ve 31339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %15,75
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75

olarak yeniden belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi ıskonto hadlerinin,

uygulanması gerekmektedir.

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 19.12.2020 tarihinden itibaren %16,75 olmuştur.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bizi takip edin