TTK’ya Göre Bağımsız Denetime Tabi Şirketler


Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şirketler bağımsız denetime tabidir.

1)    Aşağıda yer alan (I) sayılı listede sayılan şirketler

2)   Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler.

a)    Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPKn kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:

-   Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

-  Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.

- Çalışan sayısı 50 kişi.

b) Aşağıda yer alan (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler:

-  Aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası.

-  Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası.

-   Çalışan sayısı 100 kişi.

c) Yukarıda (a) ve (b) bölümlerinde sayılanların dışında olan şirketler için eşik değerler:

-  Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası.

-  Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası.

-   Çalışan sayısı 150 kişi.

( I) SAYILI LİSTE

1)    Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları

b) Kolektif yatırım kuruluşları

c)   Portföy yönetim şirketleri

ç)   İpotek finansmanı kuruluşları

d) Varlık kiralama şirketleri

 

e)   Merkezi takas kuruluşları

 

f)   Merkezi saklama kuruluşları

 

g) Veri depolama kuruluşları

 

ğ) Derecelendirme kuruluşları

 

h) Değerleme kuruluşları

 

ı)   Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ve işlem görmeleri amacıyla SPK tarafından onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler

i)   Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden veya bu amaçla SPK tarafından onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler

2)    Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 

a)  Bankalar

 

b)  Derecelendirme kuruluşları

 

c)   Finansal holding şirketleri

 

ç)   Finansal kiralama şirketleri

d)  Faktoring şirketleri

 

e)   Finansman şirketleri

 

f)   Varlık yönetimi şirketleri

 

g)  Finansal holding şirketlerinde ve bankalarda 5411 sayılı Kanun’da tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip şirketler

 

ğ) Tasarruf finansman şirketleri

 

3)    Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri

 

4)    Borsa istanbul piyasalarınca faaliyet gösterilmesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şrketler

 

5)    Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile Umumi Mağazalar Kanunu’na göre kurulan umumi mağazalar

6)    Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar

        - Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı

        - Uydu televizyon yayın lisansı

        - Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı

(II) SAYILI LİSTE

1)    Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler

2)    Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler

3)    Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi şirketler

4)    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetimden muaf tutulmayan şirketler

5)    (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

-  Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.

-  233 sayılı  Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketler.

Kapsam dışında tutulan şirketler: Aşağıda sayılan şirketler Karar kapsamı dışındadır:

1)    Yukarıda yer alan (I) sayılı listede sayılanlar hariç olmak üzere, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında kanuna tabi şirketler

2)    Yukarıda yer alan (I) sayılı listede sayılanlar ile (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az %50'si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler

3)   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun geçici 7. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci TMSF tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri

Not:  

1) 30.11.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 29.11.2022 tarih ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüktedir.

2) Bağımsız denetime ilişkin usul ve esaslar için Karar’da yer almaktadırç

 

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin