Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Konut ve Arsa Arazi Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

Gayrimenkul Sektörü Bülteni 2022/01


Özet

29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile gayrimenkul sektörü ile ilgili olarak konut ve arsa arazi teslimlerinde uygulanan KDV oranlarında değişikliğe gidilmiştir. 

29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5339 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gayrimenkul sektörüne ilişkin olarak konut ve arsa – arazi teslimlerinde uygulanan KDV oranları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir.;

1. Anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

 • Büyükşehir belediyesi sınırlarında yer alan konutlar için yapı ruhsatı tarihi ve arsanın birim m2 vergi değerine göre ilgili konutun KDV oranının belirlendiği KDV Oranlarının tespitine ilişkin kararın 1 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
 • II Sayılı Listenin B/11. maddesinde yer alan “net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri” ibaresi “16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 m2’ye kadar olan kısmı” olarak değiştirilmiştir.

Anılan değişiklik sonrası net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerindeki ilgili konutun büyükşehir belediyesi sınırlarında olup olmamasına, yapı ruhsat tarihi ve arsa birim m2 bedeline göre KDV oranı belirlenmesi uygulamasına son verilmektedir.

2. Aynı karar ile, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının tespitine ilişkin kararın II Sayılı Listesine;

“35- Konutların net alanlarının 150 m2’ye kadar olan kısmı,

36-Arsa ve arazi teslimleri” sıraları eklenerek;

Türkiye’nin neresinde ve kaç metrekarelik net alana sahip olduğuna bakılmaksızın konut teslimlerinde ilgili konutun net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı ile arsa ve arazi teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Değişiklik sonrası net alanı 150 m2’den büyük olan konutlar için 150 m2’yi aşan kısım için %18 KDV uygulanması öngörülmektedir.

Anılan Karar 1 Nisan 2022 itibariyle yürürlüğe girecek olup Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için aşağıda detayları açıklanan değişiklik öncesi KDV uygulamalarına devam edilecektir.

Bu değişiklikler sonrasında 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren konut ve arsa/arazi teslimlerinde uygulanacak olan KDV oranı aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

1) Öncelikle söz konusu konutun yapı ruhsatının hangi tarihte alındığına bakılacaktır:

a) Yapı ruhsatı 1.4.2022’den ÖNCE alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.4.2022’den ÖNCE yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar söz konusu ise bu konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı halihazırda uygulanan şekliyle devam edecektir. 

Bu çerçevede;

Net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimlerinde konut;

 • Büyükşehir belediye sınırları dışında ise veya,
 • Lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmamışsa veya,
 • 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı niteliğinde ya da rezerv alanda ya da riskli alanda ise veya,
 • Söz konusu konutun arsası kamu kurum ve kuruluşları ya da bunların iştiraklerince 1.1.2013 öncesi yapılmış ihalelerden alınmışsa veya,
 • Ruhsatının sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projelerinde

a) Beş yüz Türk Lirasına kadar olan (Beş yüz Türk Lirası hariç)

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projelerinde

a) Bin Türk Lirasına kadar olan (Bin Türk Lirası hariç) 

konutların tesliminde %1,

 • Ruhsatının sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projelerinde

b) Beş Yüz Türk Lirası ile Bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projelerinde

b) Bin Türk Lirası ile İki bin Türk Lirasına kadar olan (iki bin Türk Lirası hariç) olan konutların tesliminde %8,

oranında yukarıdakiler dışında kalanlarda ise %18 oranında eskiden olduğu gibi KDV uygulanacaktır.

b) Yapı ruhsatı 1.4.2022’den SONRA alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.4.2022’den SONRA yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar söz konusu ise bu konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı ise değişiklik sonrası belirlenen yeni oranlarda uygulanacaktır. 

Bu çerçevede;

 • Konutların 150 metrekareye kadar olan kısmı %8 aşan kısmı %18 oranında KDV’ye tabi olacak,
 • Söz konusu konut 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ise 150 metrekare’ye kadar olan kısmı %1 aşan kısmı %18 oranında KDV’ye tabi tutulacak,
 • Arsa ve arazi teslimlerimde %8 oranında KDV uygulanacak,
 • Konut ve arsa/arazi dışındaki her türlü gayrimenkul teslimi ise eskiden olduğu gibi %18 oranında KDV’ye tabi olmaya devam edecektir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

İletişim

Ersun Bayraktaroğlu

Ersun Bayraktaroğlu

Gayrimenkul Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Baran Akan

Baran Akan

Vergi Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6376

Birim Saran

Birim Saran

Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6984

Bizi takip edin