Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Transfer fiyatlandırması raporlama ve emsal analizi hizmetleri

 
Uluslararası gelişmeler doğrultusunda artan şeffaflık ve belgelendirme yükümlülükleri, transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun mevzuatla tam uyumlu ve tutarlı bir şekilde oluşturulmasını gerektirmektedir. Bugüne kadar yaptığımız çok sayıdaki raporlama ve emsal analizi çalışmalarının getirdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile belgelendirme yükümlülüklerindeki yeniliklere ve değişime tam uyum sağlamanızda destek veriyoruz.

Türk transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca mükelleflerin iki tür yıllık belgelendirme yükümlülüğü bulunmaktadır:

  • Transfer Fiyatlandırması Formu: Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bu form doldurularak ilgili hesap döneminde ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemler (işlem türü, işlem tutarı ve yöntem itibariyle) beyan edilmelidir.
  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu: İlişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemler hakkında ilgili hesap döneminin kurumlar vergisi beyannamesi dönemine kadar bir rapor hazırlanmalı ve istenmesi halinde bu rapor Mali İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmelidir.

Yıllık belgelendirme, mükelleflerin ileride bir vergi incelemesi geçirmesi durumunda, ilişkili işlemleri hakkında geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından yük getirecek çalışmalar için önceden hazırlıklı olmalarına ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması politikası uygulandığını göstermelerine imkan sağlayan proaktif bir savunma aracıdır.

Ayrıca, 6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik neticesinde, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için olası bir vergi incelemesi sonucunda örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yapılsa dahi vergi ziyaı cezasının %50 indirimli olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, cezadan korunma sağlayan ve belgelendirme yükümlülüklerine uyumu teşvik eden bu düzenleme ile transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun önemi daha da artmıştır.

Bunun yanı sıra, transfer fiyatlandırması belgelendirme çalışması sırasında, şirketin ilişkili işlemlerinde üstlendiği fonksiyon ve riskler hakkında makro düzeyde bir analiz yapılmakta ve resmin büyük parçalarının görülmesi sağlanarak şirketin kendisini değerlendirmesi ve gerekli tedbirleri alması için önemli bir fırsat sunulmaktadır.

Diğer taraftan, G-20 ülkelerinin yönlendirmesi doğrultusunda OECD tarafından 2013 yılında başlatılan ve 15 Aksiyon’dan oluşan “Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılması Projesi (BEPS: Base Erosion and Profit Shifting Project)” kapsamındaki çalışmalar Ekim 2015’te tamamlanmıştır. Bu bağlamda, Aksiyon 13 ile transfer fiyatlandırması dokümantasyonu konusunda çok önemli yenilikler getirilmiş ve 3 bileşenli bir dokümantasyon yaklaşımı benimsenmiştir: Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting), Ana Rapor (Master File) ve Ülke Raporu (Local File).

Bu gelişmeler ışığında Türk Mali İdaresi, Mart 2016’da yayımladığı taslak Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği ile Aksiyon 13 kapsamındaki yenilikleri ülke mevzuatımıza aktarmak üzere ilk adımı atmıştır. Ayrıca taslak tebliğde, mevcut Transfer Fiyatlandırması Formu’na ilaveten, “İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlere İlişkin Transfer Fiyatlandırması Formu” adı altında yeni ve daha detaylı bir formun doldurulması öngörülmüştür. Bu bağlamda, transfer fiyatlandırması dokümantasyonu giderek daha karmaşık ve özellikli bir yapı haline gelmiştir. Yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu düzenlemeler nihai halini alacaktır.

Bu çerçevede, PwC Transfer Fiyatlandırması Ekibi uzman kadrosuyla aşağıdaki konularda verdiği hizmetlerle profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktadır;

  • Şirketinizin transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
  • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
  • Şirketinizin fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
  • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
  • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analizi ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi.

Raporlama ve emsal analizi hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6965