Transcript: BOBİ FRS

BOBİ FRS Nedir?

Bağımsız denetime tabi olup TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulamayan işletmeler münferit ve konsolide finansal tablolarını Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) veya isteğe bağlı olarak TFRS’ye göre hazırlamak zorundalardır.

BOBİ FRS, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından paylaşılan verilere göre bu yeni düzenleme yaklaşık 4,700 şirketi etkileyecek.

Hangi Şirketler BOBİ FRS'yi Uygulayacak?

KGK, 29/03/2018 tarihli kararı ile bağımsız denetime tabi şirketler için genel ölçekleri aktif toplamı 35 milyon TL, yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL ve çalışan sayısı 175 kişi ve üzeri olmak üzere güncellemiştir. Bu genel ölçeklerden tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan veya 13/09/2018 tarihli ve 161 sayılı karar ekli listede yer alan şirketler bağımsız denetime tabidir.

Bağımsız denetime tabi olup 13/09/2018 tarihli ve 161 sayılı karar ekli listede yer alan şirketler (KAYİK- Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş; örneğin banka, sigorta, borsada işlem gören şirketler) zorunlu olarak TFRS uygulayacak olup, geri kalan bağımsız denetime tabi şirketler BOBİ FRS veya isterlerse TFRS uygulayacaklardır.

 “Önce küçükleri düşün” ilkesinden yola çıkılmıştır. BOBİ FRS, işletmelerin gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sunması amacıyla oluşturulmuş, kurumsal şeffaflığı dikkate alan finansal raporlama standartlarıdır. KGK tarafından AB düzenlemeleri ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama ile uyumlu muhasebe standartları oluşturulması hedeflenmiştir. 27 Bölümden ve finansal tablo formatlarından oluşmakta olup, dipnotlar için ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. Orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı finansal raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere yönelik ilave yükümlülükler getirilmiştir. Dolayısıyla büyük ve orta boy işletmeler için TFRS’ye bir alternatiftir.

Büyük Boy İşletme Nedir?  

Büyük İşletme ölçekleri 29/07/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları Hakkında Tebliğ’in 6.maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir: Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası ve ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü olması.

AB Direktifleri çerçevesinde orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı finansal raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere ise ilave yükümlülükler getirilmiştir. Bu nedenle BOBİ FRS içinde büyük ölçek tanımı yapılmıştır. Örneğin büyük işletmeler konsolide finansal tablo hazırlayıp bazı ilave dipnotlar verirken denetime tabi ancak bu ölçeklerin altında kalan Orta Boy İşletmeler BOBİ FRS’lerde yer alan bu ve benzeri bazı uygulamalardan muaftır.

BOBİ FRS'nin Etkileri Nelerdir?

Finansal tablolarınızı MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) ve İlave Hususlarına göre veya VUK ( Vergi Usul Tebliğ) ölçüm prensiplerine göre hazırlıyorsanız finansal tablolarda önemli değişikler olacağını siz de göreceksiniz.

BOBİ FRS mi, TFRS mi?

TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) Türkçesi ve bunlara ilave olarak UFRS’lerde net olmayan bazı hususlarla ilgili KGK’nın ilke kararlarını da kapsıyor.

BOBİ FRS’ler, TFRS’lere alternatif muhasebe ve raporlama standardı. Uluslararası normlara yakın,  şeffaf ve anlaşılır finansal tablolar hazırlamak için uygun.

Kısaca her iki için de, Vergi Usul Kanunu’nun değerleme ve düzenleme hükümlerinden çok uzak, yönetim raporlamasına çok daha yakın, işletmenin faaliyetlerini daha gerçekçi bir gözle yansıtan muhasebe ve raporlama standartları diyebiliriz. Aralarında yapacağınız seçimi fayda, maliyet ve kullanım amacı belirleyecek gibi duruyor.

Şirket yönetimi tarafından finansal tablolar hazırlanırken alınacak BOBİ FRS mi yoksa TFRS mi kararının şirketi iki sene bağlayıcı bir karar olduğunu, iki finansal raporlama standardı arasındaki geçişlere ancak iki senelik uygulama süresinden sonra izin verildiğini hatırlatmak isterim.

 BOBİ FRS'ye Geçiş Adımları 

Finansal tablolardaki bu değişim aslında rakamsal değişimden çok daha fazlası… Bu değişimin hem şirket içi, hem de şirket dışı paydaşları ilgilendireceğini baştan bilelim ki bu süreci doğru yönetelim. Bundan sonra şirketin dağıtacağı kar, TTK’ya göre sermaye yeterlilik oranı, finansman taahhütleri, bankalara sunulacak finansal tablolar, yurtdışı ve yurtiçi potansiyel iş ortaklarıyla paylaşılacak finansal veriler, finansal tablolarla uyumlu bütçe ve raporlama çalışmaları BOBİ FRS ile uyumlu hale gelmelidir. Bu da şirket içi eğitimden tutunda, sistem ve süreçlerin bu verileri sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, anahtar performans göstergeleri ve risk yönetiminin gözden geçirilmesi, çıkan finansal bilgilerin analiz edilip şirket paydaşlarına sunulmasına kadar uzanan bir çalışma demektir.

Playback of this video is not currently available

12:08

BOBİ FRS Nedir?

PwC Türkiye Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı Direktörü Aslı Gedik BOBİ FRS hakkında sıkça sorulan soruları cevapladı.

View Transcript

İletişim

Serdar İnanç

Serdar İnanç

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 232 497 7112

Bizi takip edin