Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Konut ve Arsa Arazi Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk. Taslak Tebliğ Yayımlandı

Gayrimenkul Sektörü Bülteni 2022/02


Özet

29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmıştı. Söz konusu değişikliklerin uygulama esaslarına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 41) 4 Nisan 2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

4 Nisan 2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 41) ile 29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5339 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen konut ve arsa- arazi teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu bültenimizde, Taslak Tebliğ’in gayrimenkul sektörü ile ilgili olarak uygulanacak KDV oranlarına ilişkin açıklamalarına yer verdik.

5339 sayılı CB Kararı sonrasında konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarına ilişkin açıklamaları aşağıdaki şekilde üç başlık altında toplayabiliriz.

1 Nisan 2022 Tarihinden Önce Yapı Ruhsatı Alınan Konutlar İçin

Taslak Tebliğ’de 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutların 1 Nisan 2022 sonrası tesliminde;

 • Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinin;
  • Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde %1,
  • Büyükşehirlerde, 2007/13033 sayılı BKK’nın 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırılmadan önceki 1 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında %1, %8 veya %18
 • Net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda ise %18,

KDV’ye tabi olarak belirtilmektedir.

ukarıda yer alan madde ile ilgili taslak Tebliğde yer alan açıklamaların net alanı 150m2 altında olan konutlar için CB kararı ile yapılan değişiklik ile paralel olduğunu düşünmekteyiz.

Öte yandan CB kararı ile eski şekilde uygulanmasına devam edilecek olan maddelerin net alanı 150m2’ye kadar olan konutlar için geçerli olması sebebi ile 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen ve net alanı 150 m2 üzerinde olan konutların 1 Nisan 2022 sonrası tesliminde yine CB kararının 9. Maddesi ile II Saylı listenin 35. Sırasına eklenen hüküm kapsamında;

 • 150 m2’ye kadar olan kısmını %8
 • 150 m2’yi aşan kısmının ise %18 oranında KDV’ye tabi olması gerekeceği kanaatindeyiz. Bu konuda mükelleflerde ve uygulayıcılarda da benzer anlayışın olduğunu ve Bakanlığa iletildiğini biliyoruz. Tebliğ yayınlandığında idarenin bu konudaki nihai kararını öğrenmiş olacağız.

1 Nisan 2022 Tarihinden Sonra Yapı Ruhsatı Almış Konutlar İçin:

Taslak Tebliğ kapsamında 1 Nisan 2022 tarihinden sonrasında yapı ruhsatı alınmış konut teslimlerinde, konut net alanının;

 • 150 m2 veya daha az olması durumunda %8,
 • 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8, 150 m2’nin üzerindeki kısmı için %18,

Oranında KDV uygulanacağını ilgili CB Kararı çerçevesinde açıklanmıştır.

Yine ilgili Karar’da yer aldığı şekilde 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konutların tesliminde, konutun net alanının;

 • 150 m2 veya daha az olması durumunda %1,
 • 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için (%1), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için %18,

KDV oranı kullanılacağı açıklanmıştır.

Arsa Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı

5339 sayılı CB Kararı çerçevesinde taslak tebliğde de 1/4/2022 tarihinden sonra gerçekleşen arsa teslimlerinin %8 oranında KDV’ne tabi tutulacağı açıklanmıştır.

İdare mevcut Tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerileri 8 Nisan 2022 tarihine kadar toplayacak ve sonrasında da Tebliği yayınlayacaktır.

CB Kararı ile yapılan ve gayrimenkul sektörünü etkileyen KDV oran değişikliğine ilişkin bültenimize aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

İlgili tebliğ taslağı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

İletişim

Ersun Bayraktaroğlu

Ersun Bayraktaroğlu

Gayrimenkul Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Baran Akan

Baran Akan

Vergi Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6376

Birim Saran

Birim Saran

Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6984

Bizi takip edin