Başvuru Sistemi Gizlilik Beyanı

Giriş

PwC, kişisel verilerin gizliliğini korumaya büyük önem vermektedir. Bu Gizlilik Beyanı, PwC'nin kullanıcılar tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri (yani, kullanıcılar’a ait bireysel bilgileri) ve Workday aracılığıyla toplanan kişisel verileri nasıl nasıl işlediğini açıklamaktadır. PwC, bu web sitesi aracılığıyla kendisine sağlanan bilgiler için veri sorumlusudur.

“PwC” ve “biz”  ifadeleri, kullanıcıların başvuruda bulunduğu pozisyonu ilan eden PwC üye şirketini, ifade eder. PwC ağındaki her üye firma ayrı bir tüzel kişiliktir. Daha fazla bilgi için lütfen www.pwc.com/structure adresini ziyaret edin.

Bu Gizlilik Beyanı kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından (işverenler gibi) PwC’ye sağlanan kişisel veriler için geçerlidir. PwC’nin kişisel verileri toplarken ve işlerken, politikası yalnızca ihtiyaç duyduğu kişisel verileri toplamak ve bu verileri neden ve nasıl işlediğine dair şeffaf olmaktır. Bu Gizlilik Beyanı’nda belirtilen amaçlarla ve toplama noktasında aksi belirtilmedikçe PwC  kendisine aktarılan kişisel verileri işleyebilir.  Bu metin kapsamında “Kişisel bilgiler” ifadesi ayrıca “kişisel veriler” anlamına da gelir.

Kullanıcılar Workday'ı kullanarak ve kişisel verilerini PwC’ye aktararak, bu Gizlilik Beyanı’nı okuduklarını ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte olan mevzuat uyarınca gerekli ve geçerli olduğu ölçüde; PwC  ve üçüncü taraflara, bu gizlilik beyanına uygun olarak sağlamayı seçtikleri özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına rıza vermiş olmaktadırlar.

Kişisel Verilerin Toplanması

PwC, kullanıcıların işe alım süreci ve PwC’nin ilan etmiş olduğu pozisyon için başvuruların değerlendirilmesi için, adaylarla ilgili kişisel verileri toplamaktadır. PwC’nin ilan etmiş olduğu bir iş ilanı için başvuru yapmak üzere Workday'e giriş yapılması halinde, kullanıcılardan bazı bilgileri sağlaması istenmektedir (ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, akademik ve mesleki nitelikler ve deneyimler vb.). Kullanıcılar kişisel bilgileri diğer web sitelerinden (örneğin, LinkedIn'den) Workday'e aktarmayı da seçebilirler. Kullanıcılar başvurularıyla bağlantılı olarak, fotoğraf veya ek biyografik bilgiler gibi kendileri hakkında ilave bilgiler vermeyi de tercih edebilirler. PwC, bu bilgileri bu Gizlilik Beyanı'nda açıklanan şekilde işlemektedir. Kullanıcılar diğer web sitelerinin kullanım şartlarının verilerin aktarılmasına dair rıza vermelerini gerektirmesi halinde, herhangi bir bilgiyi Workday’e aktarmadan önce bu rızayı sağlayacaklarını kabul etmektedirler.

PwC, kullanıcılar hakkında referansları, kendilerini ilgili poziyona yönlendirenler ve diğer üçüncü şahıslarla iletişime geçerek ek veriler toplayabilir ve/veya kişisel verilerin doğruluğunu teyit edebilir.

PwC, ayrıca kamuya açık bilgi kaynaklarından kullanıcılar hakkında bilgi toplayabilir. Yürürlükteki mevuzatın izin verdiği durumlarda, PwC adaylar hakkında ilave araştırma yapabilir, sabıka kaydı sorgulaması ve değerlendirmeleri gerçekleştirebilir ve işe alım sürecinde bu bilgileri işleyebilir ve saklayabilir.

Kullanıcıların PwC'ye Workday aracılığıyla sağladıkları bilgiler,  PwC tarafından mevcut veya potansiyel işe alım amaçlarıyla işlenmekte ve saklanmaktadır; bu nedenle söz konusu kişisel veriler gelecekte de işlenebilecektir

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kullanıcılar bir PwC üye şirketine başvurusunun bir parçası olarak, genellikle özel nitelikli kişisel veri olarak da adlandırılan hassas kişisel veriler sağlayabilirler (sorulara yanıt vererek veya başvurunun bir parçası olarak, özgeçmiş/CV veya başka yollarla). Kullanıcılar hassas kişisel verilerini paylaşmaları halinde, bunu kendi iradeleriyle yapmakta ve bu bilgilerin PwC  tarafından bu Gizlilik Beyanı'nda açıklanan şekilde işlenebilceğini kabul etmektedirler. (Hassas kişisel veriler, örneğin kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ile ilgili bilgileri içerebilir.) Bu tür bilgilerin toplanmasının yürürlükteki mevzuat dolayısyla gerekli olduğu haller haricinde, PwC  Workday üzerinden kullanıcların kendileriyle ilgili hassas kişisel verileri sağlamasını zorunlu kılmayacaktır.

Kullanıcılar söz konusu hassas kişisel verileri PwC'ye sağlayarak, PwC'nin söz konusu iş ilişkisini gerçekleştirme amacıyla kişisel verileri işlemesini kabul eder ve böylece geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca rızalarını verirler.

Kullanıcıların kendi kişisel verilerine erişimi ve verilerini güncellemeleri

Kişisel verileri doğru ve güncel tutmak ve herhangi bir değişiklik hakkında PwC’yi bilgilendirmek kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Kullanıcılar kişisel verilerini gözden geçirmek veya güncellemek için Workday profillerine istedikleri zaman erişebilirler.

Kişisel verilerin kullanılması

Kullanıcıların Workday aracılığıyla yüklediği tüm kişisel veriler PwC'ye sağlanacak ve açıklanacaktır ve ayrıca işe alım ve istihdam faaliyetlerine yardımcı olmak için diğer PwC üye firmalarıyla da paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarıldığı PwC ve diğer PwC üye firmaları kişisel verileri aşağıdaki amaçların herhangi biri veya tümü için kullanabilir:

• Kullanıcların başvurularının istihdam amacıyla yönetilmesi, PwC ağında yer alan açık pozisyonlar için değerlendirilmesi ve aday profillerinin yönetilmesi;

• Kullanıcıların istihdam için uygunluğunun değerlendirilmesi (kişisel verilerin teyit edilmesi amacıyla üçüncü taraflara sağlanması dahil);

• Kullanıcılara e-posta bildirimlerinin ve diğer duyuruların gönderilmesi, kullanıcılardan ek bilgi istenmesi veya başvurularıyla ilgili olarak kullanıcılarla iletişime geçilmesi;

• Workday kullanımı, adayların demografik analizleri, PwC işe alım faaliyetleri ile ilgili raporlar ve adayların PwC’ye ulaştığı kaynakların analizleri gibi istatistiki analiz ve raporlar hazırlamak;

• Workday’in idaresi ve yönetimi ve kullanıcılarla bu konuda iletişim kurulması; ve

• Kullanıcıların bilgilerini PwC'ye sağlamasına ilişkin diğer amaçlarla ilgili.

Kullanıcıların PwC  veya başka bir PwC üyesi firmasının çalışanı haline gelmeleri halinde, Workday aracılığıyla paylaştıkları herhangi bir kişisel bilgi, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği şekilde işe alımlarıyla bağlantılı olarak kullanılabilir.

İşbu Gizlilik Beyanı'nda açıklanan işleme faaliyetleri, PwC'nin iş faaliyetlerini yürütme ve PwC ağının bir üyesi olmasından kaynaklı meşru menfaatlerinin yanı sıra kullanıcıların istihdam başvurularıyla bağlantılı olarak gereklidir.

Veri saklama

Kullanıcların kişisel verileri PwC tarafından kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan hukuki süre boyunca (yürürlükteki yasa veya yönetmeliklerden doğan gereklilikler dahil olmak üzere) saklanmaktadır. Başvuruların başarısız olması halinde, PwC, diğer iş olanakları ile ilgili olarak ve meşru menfaatleri için kullanıclarla iletişim kurmak amacıyla ve kullanıcıların başvurularıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek yeni durumları değerlendirmek amacıyla makul bir süreyle  Workday aracılığıyla verilen bilgileri saklayabilmekte ve işleyebilmektedir. PwC, kanun veya düzenlemeler uyarınca daha uzun saklama sürelerinin öngörüldüğü durumlarda ve hukuki haklarını belirlemek, kullanmak veya savunmak için kişisel verileri daha uzun süre saklayabilir.

PwC kişisel verileri ne zaman ve nasıl paylaşmaktadır, verileri işlediği lokasyonlar nerelerdir

PwC yalnızca mevzuatın kendisine izin verdiği hallerde kişisel verileri paylaşmaktadır. Kişisel verileri aktarımı veya paylaşımı hallerine ilişkin veri koruma, gizlilik ve güvenlik standartları ve yürürlükteki mevzuata uygun sözleşmesel düzenlemeler ve güvenlik mekanizmaları oluşturulmuştur.

PwC, dünyadanın dört bir yanında ki üye firmalarıyla birlikte küresel bir ağın bir parçasıdır. Kullanıcıların kişisel verileri, iş başvuruları ve PwC’nin diğer meşru menfaatleri ile bağlantılı olarak diğer PwC üye şirketlerine aktarılabilir ve ifşa edilebilir. Sonuç olarak, kişisel verileriniz bulunduğunuz ülkenin dışına aktarılabilir ve saklanabilir. Buna, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki ülkeler ve bölgeler ile kişisel veriler için özel koruma sağlayan yasalara sahip olmayan ülkeler veya bölgeler dahildir. PwC firmalarının bulunduğu ülkelerin ve bölgelerin listesi için lütfen https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html adresini ziyaret edin.

Kişisel verilerinizi AEA'dan aldığımız yerde, AEA'nın dışına transfer sadece:

• Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlayan bir alıcıya  (ABD'deki AB-U.S. Privacy Shield kapsamındaki kuruluşlara aktarılan kişisel veriler için ABD dahil).

• Kişisel verilerin AEA dışındaki veri işleyenlere veya veri sorumlularına aktarılması için AB mevzuatından doğan gereklilikleri kapsayan bir anlaşma kapsamında.

Kişisel veriler aşağıdaki taraflara aktarılabilmektedir:

Diğer PwC üye firmaları

Kişisel veriler diğer PwC üye firmaları ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşılabilmektedir (Kişisel Verilerin Kullanılması başlığı altında). PwC üye firmalarının lokasyonlar için lütfen https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html adresini ziyaret edin.

PwC’ye, uygulama/fonksiyon, veri işleme veya Bilgi Teknolojileri (“BT”) hizmetleri sunan üçüncü kişi şirketler

PwC dahili BT sistemlerini sağlama, işletme ve yönetmeye yardımcı olmak için profesyonel hizmet sağlayıcı üçüncü taraflardan hizmet almaktadır. Örneğin, bilgi teknolojisi sağlayıcıları, servis sağlayıcılar olarak bulut tabanlı yazılımlar, kimlik yönetimi, web sitesi barındırma ve yönetimi, veri analizi, veri yedekleme, güvenlik ve depolama hizmetleri.

Profesyonel hizmet sağlayıcılar, kişisel verilere erişimi olan kendi üçüncü taraf alt yüklenicilerini kullanabilirler. PwC’nin politikası yalnızca, PwC'nin talimatlarına uygun olarak kişisel veri işleyen ve veri işleme faaliyetlerine ilişkin yeterli güvenlik ve gizlilik düzeyini korumakla yükümlü olan profesyonel hizmet sağlayıcılarla çalışmaktır.

• Diğer paylaşımlar

Kişisel verileri ayrıca bu Gizlilik Beyanı'nda aksi belirtilmedikçe ve/veya mevzuata uyum amacıyla diğer üçüncü taraflar ile de paylaşabilir.

Kişisel veriler ayrıca adli ve idari makamlara ve diğer resmi kurumlara ve ilgili yasalara ya da yönetmeliklere uygun olarak ve/veya ilgili yasalar ve düzenlemeler uyarınca mesleki kuruluşlara ve diğer üçüncü taraflara açıklanabilir. Bu, bulunduğunuz ülke veya bölgenin dışına yapılan açıklamaları da içermektedir. PwC  söz konusu bilgi açıklamasının gerekli olup olmadığını belirlemek için kişisel verileri inceleyebilir ve değerlendirebilir.

Kişilerin hakları ve bunları nasıl kullanacakları

Kişiler haklarında PwC  tarafından tutulan kişisel verilerle ilgili olarak mevzuattan doğan belirli haklara sahiptirler. Bu haklar;

• Haklarında tutulan kişisel verilerin bir kopyasını istemek;

• Haklarında tutulan kişisel verilerin güncellemesini veya yanlış veya eksik olduğunu düşündükleri kişisel verilerin düzeltilmesini istemek;

• Haklarında tutulan kişisel verilerin silinmesini veya bu kişisel verilerin kullanımının kısıtlamasını istemek;

• Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamak veya işlemeye itiraz etmek;

• Haklarında tutulan kişisel verilerinin bir kopyasını veya transferini istemek (veri taşınabilirliği); ve / veya

• Kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili rızalarını geri çekmek (söz konusu işlemin rızaya dayalı olması ve işleme faaliyetini mümkün kılan tek hukuki dayanağın açık rıza olması halinde).

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanılması için, aşağıda belirtilen şekilde PwC  ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Tüm talepler yürülükteki mevzuata uygun olarak ve makul bir süre içinde işleme konacaktır. İlgili talebe kimliği kanıtlayan belgelerin ve talep konusunun açık ve kesin bir tanımının eklenmesi önerilmektedir. İlgili yasanın izin vermesi halinde kişisel verilere erişmek için yapılan talep karşılığı bir ücret istenebilmektedir.

Açık rızayı geri çekme ve kişisel verilerin silinmesi

Kullanıcılar kişisel verilerinin Workday’den silinmesini isteyebilir ve verilerinin işlenmesine rıza vermiş olmaları kaydıyla, kişisel verilerinin PwC tarafından işlemesine ilişkin rızalarını geri çekebilirler. Bunun talep edilmesi halinde privacy@careers.pwc.com adresine bir talep gönderilmesi gerekmektedir. PwC’nin, kişisel verileri işe alım sürecinin bir parçası olarak başvuruların ilgili pozisyona uygunluğunu değerlendirmek için işlemesi gerektiğinden, kişisel verilerin Workday'den silinmesinin istenmesi durumunda, PwC 'nin kullanıcının başvuru sürecini sonlandırması gerekebilir. Yukarıda belirtilenlerle çelişmemek üzere  PwC, yürülükteki mevzuattan ve saklama sürelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanıcıların başvurularıyla ilgili belirli bilgileri makul bir süre için saklayabilir.

PwC’nin Workday ile ilgili veri işleme faaliyetleriyle alakalı daha fazla bilgi almak veya bu konu hakkındaki diğer sorulara yanıt almak için privacy@careers.pwc.com adresinden PwC’yle iletişime geçilebilir.

Güvenlik

PwC, kişisel verileri kayıp, yanlış kullanım veya yıkımdan korumak için genel olarak kabul edilmiş teknoloji ve operasyonel güvenlik standartlarını uygulamaya koymuştur.

PwC, özellikle kişisel verilerin yetkisiz veya yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesini veya işlenmesini ve kişisel verilerin kazayla kaybedilmesini veya yok edilmesini önlemek için gerekli teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini uygulamaya koymuştur.

Veri sorumlusu ve iletişim bilgileri

Workday aracılığıyla paylaşılan kişisel veriler için veri sorumlusu, başvurulan pozisyon için ilan veren PwC üye firmasıdır.

Bize ulaşın

Kişisel verileriniz ile ilgili bir yasal haktan yararlanmak için talepte bulunun veya kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili sorularınız veya şikayetleriniz için istek gönderin.

Aşağıdaki posta adresi üzerinden de bizimle irtibat kurabilirsiniz:

PricewaterhouseCoopers LLP
One Embankment Place
London
WC2N 6RH
UK

Yürürlükteki kanunlara istinaden, ülkenizde veri koruma konularından sorumlu yerel resmi makama şikayette bulunma hakkına da sahip olabilirsiniz.

Bu gizlilik beyanında yapılacak değişiklikler

Bu Gizlilik Beyanı en son Haziran 2018'de güncellenmiştir. Bu Gizlilik Beyanını, güncelleştirilmiş bir sürümü burada yayınlanarak her zaman güncellenebilir. Güncellenmiş Gizlilik Beyanı yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Bu nedenle, bilgilerinizin nasıl korunduğu hakkında bilgi almak için periyodik olarak bu Gizlilik Beyanının incelenmesi önerilmektedir.

İletişim

Batuhan Bayram

İnsan Kaynakları, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6787

Bizi takip edin