Skip to content Skip to footer

Sonuçlar yükleniyor

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmet Bedeli Ödemelerinde Stopaj


Vergi Bülteni 2018/106


Özet

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler gelir / kurumlar vergisi stopajı kapsamına alınmıştır.
 

19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış ve bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür.

Karara göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında yapılanödemelerde (Gerçek kişilere,dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olandiğer kişi ve kurumlarayapılan ödemeler) % 15,
  • Kurumlar VergisiKanunu’nun 15. maddesikapsamında yapılanödemeler (Tam mükellefkurumlara yapılan ödemeler) % 0,
  • Kurumlar VergisiKanunu’nun 30. maddesikapsamında yapılanödemeler (Dar mükellefkurumlara yapılan ödemeler) % 15.

Kararda yer alan düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İnternet ortamında verilen reklam gelirlerinin stopaj kapsamına alınması, gelirielde eden kişi ve kurumların vergi yükümlülüklerin iortadan kaldırmamaktadır.Bu çerçevede örneğin,internet ortamında reklam alan ve bu işi ticari faaliyet tanımı kapsamına giren kişilerin defter, belge vebeyanname yükümlülüğü doğmuşsa, bu yükümlülük devam edecektir.
  • Ödeme yapılan kişi veya kurumların mükellef olup olmaması, stopaj uygulamasını etkilememektedir. Bu çerçevede örneğin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan bir dernek veya vakfın, iktisadi işletme oluşturmayacak şekilde internet ortamında verdiği bir reklam hizmet bedelinden de stopaj yapılacaktır.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi ile Kurumlar VergisiKanunu’nun 15. maddesinde,maddede yer alan ödemeleri yapanlardan kimlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğu tek tek sayılmıştır. Buna karşılık Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde stopaj yapacaklar tek tek sayılmamış, maddede yer alan kazanç ve iratları ödeyen veya tahakkuk ettirenlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Mükellef olmayan gerçek kişilerin dar mükellef kurumlardan reklam hizmeti almaları esas olarak karşılaşılacak bir durum olmamakla birlikte, dar mükellef kurumlara reklam hizmeti bedeli ödeyen bütün kişi ve kurumların, mükellef olup olmadığına bakılmaksızın stopaj yükümlülüğü olduğunu söylemekte yarar vardır.
  • Reklam hizmetinin dar mükellef kurumlardan alındığı hallerde, stopaj yükümlülüğünün olup olmadığının tespitinde, reklam veren kurumun mukim olduğu ülke ile yapılmış bir çifte vergilemeyi önleme anlaşması bulunup bulunmadığına bakılmalı, varsa anlaşma hükümlerine göre hareket edilmelidir.

Reklam hizmetleri ticari bir faaliyettir ve ticari kazancın vergilendirme hakkı anlaşmalarda genel olarak işyerinin olduğu ülkeye, işyerine atfedilen tutarla sınırlı olarak verilmektedir. Dolayısıyla, reklam veren dar mükellef kurumun Türkiye’de bir işyeri oluşmuşsa, elde ettiği kazancı vergileme hakkı Türkiye’ye aittir. Elektronik ortamda verilen hizmetlerde işyerinin oluşup oluşmadığının tespiti kurum bazında incelenmeli ve işyeri oluşmuşsa yapılan ödemeden stopaj yapılmalıdır. Özellikle belirtmek gerekir ki, Gelir İdaresi işyeri kavramını fiziki işyeri ile sınırlı olarak tanımlamamakta, dijital ortamları da işyeri tanımı içerisinde değerlendirmektedir. Bu nedenle, ödeme yapmadan önce konunun etraflıca değerlendirilmesi ve uzman görüşü alınmadan uygulama yapılmaması önerilmektedir.

  • Yeni karar ile stopaja tabi tutulan ödeme, reklam hizmet bedellerine ilişkindir. Hizmet verenle yapılan anlaşma çerçevesinde ödemenin niteliği reklâm bedeli değilse (örneğin gayrimaddi hak bedeli ise), yeni karar çerçevesinde bir kesinti söz konusu olmayacak, ödemenin niteliğine bağlı olarak mevzuatta öngörülen stopaj yapılacaktır.
  •  Karar, 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kararı (18.12.2018 tarih ve 476 sayılı)
 

İletişim

Recep Bıyık

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, PwC Türkiye

Bizi takip edin