Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri

PwC Türkiye Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı hizmetleri şirketlere finansal raporlama ve muhasebe alanında ihtiyaç duydukları teknik konularda geniş tecrübe ve uzmanlığa sahip ekibi ile danışmanlık vermektedir.

 

Şirketlerin, yönetiminde etkin kararlar alınabilmesi için doğru ve eksiksiz bilgiler içeren finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Paydaşlara doğru bilgiyi makul bir sürede sağlayabilmek, yatırımcılarla ve üçüncü partilerle paylaşılan bilgilerin tutarlılığından ve güvenilirliğinden emin olmak ve aynı zamanda yerel mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi aşamasında aksaklıklarla karşılaşmamak şirketlerin önemli ihtiyaçlarıdır.

Bu ihtiyaçlara hizmet eden tüm dünyadaki profesyonel ağımız ile şirketlerin birçok zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olacak yerel ve uluslararası fırsatlar ve çözümler geliştiriyoruz. Teknoloji odaklı çözümlerimiz ve sahip olduğumuz kapsamlı dönüşüm ve proje yönetimi deneyim zenginliğimiz ile ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

Hizmetlerimiz

Finansal Raporlama ve UFRS Dönüşüm Hizmetleri

Deneyimli ve konusunun uzmanı profesyonellerden oluşan ekibimiz ihtiyaç duyduğunuz karmaşık muhasebe ve raporlama konularında sizlere yardımcı olmaktadır. Şirketlerin finansal raporlama gereksinimlerine cevap veren muhasebe, teknoloji, süreç ve sektör uzmanlığımız ile uygulamalarınızı kolaylaştıracak etkili çözümler üretmekteyiz

Farklı endüstrilerden yerli ve uluslararası çok sayıda şirket ve gruba finansal raporlama danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. Hedefimiz, ihtiyaç duyulan karmaşık muhasebe ve finansal raporlama sorunlarının çözümünde sizlere yardımcı olmaktır. Danışmanlık hizmetimiz UFRS/TFRS veya şirketinizin kullandığı finansal raporlama standartları uyarınca finansal tabloların derlenmesi (manuel ve sistem üzerinde), insan kaynağınıza yönelik teorik ve uygulama eğitimlerin verilmesinden finansal süreçlerinizin dijital dönüşümü konularına kadar genişletilebilmektedir.

Finansal Raporlama sürecinde size aşağıdaki detaylandırılmış konularda yardımcı olabiliriz :

 • UFRS/TFRS’ye veya Şirketin kullandığı raporlama standardına göre finansal tabloların derlemesi
 • UFRS/TFRS düzeltme kayıtlarının finansal tablolara etkilerinin analiz edilmesi
 • Şirketin önemli işlemlerinin (türev ensturamanlar, özellikli sözleşmeler gibi) finansal raporlama ve muhasebesel etkilerinin incelenmesi
 • Ortak Hesap Planı oluşturulması
 • Muhasebe Uygulama El Kitabı oluşturulması
 • Genel ve şirkete özel UFRS/ TFRS teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmesi
 • Aile şirketleri ve KOBİ’ler için TMS/TFRS uyum hizmetleri verilmesi
 • UFRS 15/TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” standardı uyarınca satış sözleşmelerinin değerlendirilmesi
 • Şirket dijital dönüşümlerinde finansal ve muhasebe süreçlerinin değerlendirilmesi ve etki analizlerinin çıkarılması
 • S4HANA dönüşümünde finansal raporlama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi

Yeni UFRS'ler

Değişen standartların finansal tablolarına ve iş yapış tarzınıza etkilerinin değerlendirilmesi, standart değişikliklerinin nasıl uygulanacağı ile ilgili yol haritasının oluşturulması, muhasebe ve diğer teknik konularda danışmanlık verilmesi, ihtiyaç duyulması halinde yazılım seçimi ve uygulaması, süreçlerin yeni standarda uyumlu hale getirilmesi ve ilgili ekiplerin eğitilmesi gibi konularında size yardımcı olabiliriz. 

Daha fazlası için;

Şirket Birleşme ve Satın alma İşlemleri Sürecinde Muhasebe ve Raporlama Destek Hizmetleri

Günümüzün hızla değişen dünyasında, rekabette bir adım öne geçme yarışı içinde olan şirketler için, iş yaşamının değişmeyen tek gündem maddesi şirket birleşmeleri ve satın almalarıdır. Şirketler, giderek daha da karmaşıklaşan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (“US-GAAP) gereklilikleri ile tüm satın alma işlemleri süresince karşı karşıyadır. Satış ve Satın alma sözleşmesi (“SPA”) imzalandıktan sonra işlemin ve işlem sonrası iki şirket entegrasyonunun finansal tablolar, önemli finansal ve operasyonel göstergeler, raporlama süreçleri ve sistemler üzerindeki etkilerini anlamak ve ölçmek için geç olabilmektedir. Bu sebeple PwC, satın alma ve birleşme işlemlerinde uzmanlaşmış ekibi ile şirketlere tüm süreç boyunca danışmanlık sağlamaktadır.

Satın alma işlemleri sürecinde size aşağıdaki detaylandırılmış konularda yardımcı olabiliriz.

 • UFRS, US-GAAP, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) veya ihtiyaç duyulan raporlama çerçevesine uygun olarak finansal tabloların derlenmesi ve gözden geçirilmesi
 • UFRS 9 “Finansal Araçlar Standardı”, UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”, UFRS 16 “Kiralamalar” ve UFRYK 12 “İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri” gibi karmaşık standartların finansal bilgiler üzerindeki etkilerinin yorumlanması, analiz edilmesi ve raporlamaya dahil edilmesi
 • Satış işlemi süresince hazırlanan finansal modelin analiz edilmesi
 • Proforma finansal bilgilerin hazırlanması
 • Yeniden biçimlendirilmiş “Carve out” finansal bilgilerin derlenmesi
 • SPA imzalandıktan sonra satın alma tarihi itibari ile açılış bilançosunun ihtiyaç duyulan raporlama çerçevesinde hazırlanması
 • Satın alan şirket ile satın alınan şirketin muhasebe politikası ve uygulama farklılıklarının ortaya konması ve satın alınan şirketin finansal raporlamasına satın alan şirketin muhasebe politika ve uygulamalarının adapte edilmesi
 • Satın alınan şirketin finansal raporlama sistem ve süreçlerinin satın alınan şirketinkine uyumlu hale getirilmesine destek sağlanması

Faaliyet Raporu ve Diğer Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri

Faaliyet raporu ve diğer muhasebe süreçlerinde size aşağıda detaylandırılmış konularda yardımcı olabiliriz:

 • TTK tarafından hazırlanması zorunlu olan Yıllık Faaliyet Raporu’nun derlenmesi
 • Faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin kontrol edilmesi
 • Şirketin kendi isteklerine/ihtiyacına göre kapsamlı faaliyet raporunun hazırlanması
 • Finans, mali işler, yönetim raporlaması ve bütçe konularında UFRS/TFRS bilgisine sahip geçici yönetici ve eleman desteği sağlanması
 • Her türlü Şirket finans süreçleri ve raporlama hizmetlerinde uzaktan desteğin sağlanması

Sermaye Piyasalarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

 • Hangi sermaye artırım işlemini planlıyorsanız, dünyanın neresinde olursanız olun, PwC sizi her adımda desteklemektedir!
 • Stratejik planlama ve hazırlıktan işlemi yürütmeye ve devam eden süreçte ihtiyaç duyulan raporlamalara kadar sermaye piyasaları ekibimiz hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilmektedir.
 • Halka Arz (IPO)
 • Borçlanma Araçları İhracı (Debt Offering)

Yönetim Raporlaması ve Bütçeleme Danışmanlığı Hizmetleri

Her geçen gün dijitalleşen ve hızla değişen günümüz dünyasında şirketlerin geçmiş performanslarını analiz ederek hedeflerinin neresinde olduğunu anlamak ve geleceği planlamak için ellerindeki en önemli araçlardan biri yönetim raporlarıdır. Yöneticilerin karar alma süreçlerinde kullandıkları yönetim raporlarının detay seviyesi, rakamların güvenilirliği ve oluşturulma hızı doğru kararların doğru zamanda alınması adına önem arz etmektedir. İş çevresinin çok hızlı değiştiği günümüzde şirketlerin bu değişimlerin etkilerini hızlı bir şekilde öngörebilmesi, riskler ve olası etkilerini senaryo analizleri ile ölçerek rotalarını çizmeleri için geleneksel yönetim raporlamasının yanı sıra dijitalleşen dünyaya uyum sağlayan, günümüzün bilgi teknolojileri seviyesinde bir yönetim raporlaması yaklaşımına sahip olmaları rekabetçi ortamda avantaj yaratmaktadır. Dijital çağda yönetim raporlaması, şirketin performansını ölçmenin ve arka plandaki sebeplerin anlaşılmasının yanı sıra gelecekte ne olacağının öngörülebilmesini ve bu senaryolara ilişkin alınacak kararlarda yöneticilere destek sağlamalıdır.

Yönetim raporlamalarının anlamlı ve karar almaya destek olan bir araca dönüşmesi için şirketin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda doğru anahtar performans gösterge/ KPI ları içerecek şekilde, finansal tabloları ile mutabakat içerisinde olan bir hazırlanma esasına göre hazırlanmaları, yönetim raporlarının anlamlı ve güvenilir veri yaratması için gereken temel faktörlerdendir. Öte yandan, yönetim raporlarının ulaşılabilir ve gerektiğinde detay bilgi verebilir olarak tasarlanmaları, karar alma sürecinde ve verinin hazırlanmasında zaman kazandırarak analiz ve planlamaya daha fazla fırsat yaratılmasına izin verir.

Yönetim Raporlaması Yaklaşımımız

Yönetimin ihtiyaçlarının belirlenmesi

Yönetimin ihtiyaçları ve hedeflerine göre raporda sunulacak veri setlerinin belirlenmesi, performansın değerlendirilmesinde yapılacak analizlerin verimliliği için önem taşır, yönetim için öneme sahip olan verilerin raporda öne çıkarılmasını sağlar.

Yönetim raporunun içeriğinin tasarlanması

Yönetim raporlaması sürecinin en önemli aşamalarından biri de raporda yer alacak detay analizlerin belirlenmesi ve kurgulanmasıdır.

Yönetim raporlamasında finansal verilerin yanı sıra operasyonel verilerin ölçülmesi ve bu verilerin bağlantılı olduğu finansal sonuçlar ile etkileşimin kurulması performansın ölçülerek proaktif karar almaya imkân tanır.

Ürün/hizmet bazında karlılık maliyet analizi, nakit akış yönetimi, bütçelenen ve gerçekleşen karşılaştırmalarında ortaya çıkan olası farkların analizi ve senaryo analizleri gibi öğeler, gelecek dönemlerin planlanmasında baz veri oluşturur ve şirketin hedeflerine olan yolculuğunda daha güvenilir bir rehberlik sunar.

Veri akışının kurgulanması

Yönetim raporunun hızlı ve güvenilir sonuçlar üretebilmesi için yönetim raporunu besleyecek verilerin ve kaynakların ihtiyaca göre yeterliğinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu verilerin üretildiği ve tutulduğu sistemler ile yönetim raporu arasında bağlantı kurularak yönetim raporunun ihtiyaç duyduğu veri beslemesi sağlanmalıdır.

Raporlama süreçlerinin oluşturulması

Yönetim raporunun istenen zamanda hazır olması sistemlerin yanı sıra kişilerin eforuna da bağlıdır. Aynı anda yönetim raporunun karşılaştırmaya izin vermesi için hazırlanış esası bakımından tutarlı olması gerekir. Yönetim raporuna akacak verilerin hazırlanış esası, verilerin kim tarafından ve hangi sürede hazırlanacağı gibi süreçlerin tanımlandığı bir “Yönetim Raporlaması El Kitabı” hazırlanması gerekmektedir.

Yönetim raporunun mali tablolar ile mutabakatının sağlanması

Yönetim raporunda sunulan finansal bilgiler şirketin mali tabloları arasındaki mutabakatın sağlanması, şirket yöneticilerinin şirketin performansını değerlendirdiği finansal veriler ile şirketin paydaşlarına sunduğu finansal bilgiler arasındaki bağlantıyı kurarak şeffaflığı ve tutarlılığı sağlar.

Yönetim raporunun dijitalleştirilmesi

Yönetim raporlamalarının temel bileşenlerinden ürün/hizmet bazında karlılık maliyet analizi, nakit akış yönetimi ve senaryo analizlerinin dijital bir raporlama yaklaşımıyla görsel öğeler ile desteklenerek tek bir dashboard’da özetlenerek sunulması, karar alıcıların ihtiyaç duydukları bilgilerin tek bir dijital ortamda sunulmasını sağlar ve detay seviyesine inerek kök sebeplerin hızlı bir şekilde tespitine imkan verir. PwC’nin sunacağı veya sizin seçeceğiniz bir başka platform üzerinde yönetim raporunun uygulanması, görsel tasarımının yapılması ve dashboard yapısının oluşturulmasıyla dijital raporlama sağlanabilir.

PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?
 • Yönetimin mevcut raporlarının anlaşılması ve ihtiyaçları belirlenerek yönetim raporlarının altyapı, içerik, detay seviyesinin tasarımı ve uygulanması
 • Operasyonel KPI’lar ve finansal KPI’lar arasındaki etkileşimin/bağıntının kurularak yönetim raporlamasının geliştirilmesi
 • Bütçelenen/gerçekleştirilen karşılaştırmaları
 • Ürün/hizmet bazında karlılık analizi, nakit akış yönetimi gibi özelleştirilmiş yönetim raporlamalarının tasarımı
 • Senaryo analizlerinin kurgulanması (kur hassasiyeti, fiyat hassasiyeti, nakit akış senaryoları vb.)
 • Veri altyapısı ve sistemlerin uygunluğunun incelenmesi
 • Grup şirketi yapısına uygun olarak konsolide raporlama ile uyumlu yönetim raporu altyapısı ve şablonlarının tasarlanması
 • Yönetim Raporlaması Uygulama Rehberi'nin oluşturulması
 • PwC’nin sunacağı veya sizin seçeceğiniz bir başka platform üzerinde yönetim raporunun uygulanması
 • Yönetim raporunun görsel tasarımı ve dashboard yapısının oluşturulması

Hazine İşlemleri ve Finansal Araçlara İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

UFRS 9 finansal araçların muhasebesini temelden değiştirmiştir. UFRS 9 kapsamında değişiklik yapılan 3 temel alan; Sınıflandırma&Ölçme (itfa edilmiş maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen), Değer Düşüklüğü (ileriye dönük beklenen kredi zarar modeli) ve Riskten korunma muhasebesi (kurallar genel olarak basitleştirilmiştir).  

Sınıflandırma&Ölçme

UFRS 9, tüm finansal varlıkların aşağıdaki şekilde ölçülmesini gerektirmektedir:

 • İtfa edilmiş maliyetinden,
 • Gerçeğe uygun değer değişimini diğer kapsamlı gelire yansıtarak
 • Gerçeğe uygun değer değişimini kâr veya zarara yansıtarak.

Bir finansal varlığın itfa edilmiş maliyet olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına bakılmaksızın gerçeğe uygun değer değişimini diğer kapsamlı gelire  ve gerçeğe uygun değer değişimini kâr veya zarara yansıtarak yapılan ölçüm yöntemleri esas olarak iş modeli değerlendirmesine ve SPPI- Testine (Sadece Anapara & Faiz Ödemeleri) dayanmaktadır.

Bu, standardın en az karmaşık alanı olabilir; ancak bankalar ve bilançolarında önemli finansal varlıklara sahip diğer finansal kuruluşlar için bunun önemli bir etkisi olabilmektedir.

Değer Düşüklüğü

UFRS 9, kredi zararlarının önden muhasebeleştirilmesini sağlayan bir değer düşüklüğü modeli için bazı gereklilikleri kapsamaktadır. Standart, varlıkların değer düşüklüğü için beklenen bir zarar modeli oluşturulmasını gerektirmektedir. Değer düşüklüğüne ilişkin gereklilikler şirketlere finansal tablolarında finansal araçlardan beklenen kredi zararları ile ilgili daha faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgilerle şirketler finansal risklerini daha erken farkedebilmektedir.

Riskten Korunma Muhasebesi

UFRS 9'a eklenen genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri, IASB'nin riskten korunma muhasebesini basitleştirme hedefini göstermektedir. Standart riskten korunma muhasebesini şirketler tarafından üstlenilen risk yönetim faaliyetleriyle uyumlu hale getirmekte ve şirketin risk yönetimi stratejileri hakkında faydalı kararlar vermektedir. Yeni riskten korunma muhasebesi modeli, şirketlerin risk yönetim faaliyetlerini finansal tablolarında daha iyi sunmalarını mümkün kılmaktadır ve de önceki IASB modeline göre daha prensip esaslıdır.

UFRS 9 muhasebe politikası seçeneği sunmaktadır: İşletmeler UMS 39 finansal riskten korunma muhasebesi şartlarını uygulamaya devam edebilirler veya UFRS 9'u uygulayabilirler. Bu, bankaların ve diğer finansal kuruluşların dikkate alması gereken bir seçimdir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Ekibimiz, finansal kuruluşların yeni muhasebe standartlarına başarıyla geçişlerini tamamlamalarında deneyime sahiptir. Doğru rakamların hesaplanmasının yanı sıra sizlere operasyonel zorluklarda da rehberlik edebilmektedir. Esnek ve ölçeklenebilir metodolojimiz, kalıcı faydalar elde edebilmeniz için etkili bilgi transferine odaklanmaktadır.

IFRS 9 geçişinizde sizlere aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

 • Teknik ve muhasebesel bilgi
 • Eğitimler
 • Riskten korunma muhasebesi uygulamaları
 • Türev enstrümanların değerlemesi
 • Değerleme ve değer düşüklüğü testi
 • Değer düşüklüğü modeli tasarımı
 • Değer düşüklüğü modeli doğrulaması
 • Süreçler, veri ve sistem tasarımı

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Cihan Harman

Cihan Harman

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6067

Sertu Talı

Sertu Talı

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6348

Bizi takip edin