Ticaret Sicili Müdürlükleri ve Yapı Ruhsatı Vermeye Yetkili Mercilere Yapılan Bildirimlere İstinaden Otomatik SGK İşyeri Tescili Hk.

26/03/18


Sosyal Güvenlik Bülteni 2018/11


Özet

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi;

Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarında yapılan bildirimler ile Yapı Ruhsatlarına istinaden ayrıca işyeri bildirgesi verilmesine gerek olmadan otomatik olarak işyeri tescili yapılacaktır.Kapsam

7099 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda 11 ve 100 üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin 16 Mart 2018 tarihli 2018/11 sayılı SGK Genelgesinde:

1.) Ticaret Sicil Müdürlüklerince şirket kuruluşlarının tescil işlemlerinde yapılacak bildirimlerinden hangisinin işyerinin bildirilmesi yerine de geçeceği ve ayrıca İşyeri Bildirgesi düzenlenmeyeceği hususunda;

a) Ticaret Sicil Müdürlüklerine yapılan başvuru sırasında:

 • Şirket kuruluş dilekçesi,
 • Bildirim formu,
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilen işyeri bildirgesi eki belgelerin,
 • Islak imzalı e-sigorta sözleşmesinin,
 • İşveren haricindeki kişilerce kullanıcı kodu ve şifre talep edilmesi halinde özel vekâletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin,

verilmesi gerekmektedir.

Ticaret sicil müdürlüklerince bu bilgiler Kuruma on-line olarak aktarılarak SGK müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan otomatik işyeri tescili ve e-sigorta aktivasyonu gerçekleştirilip e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi de e-Devlet üzerinden gönderilecektir.

Bu belgelerin verilmemesi halinde de otomatik tescil gerçekleştirilecek, ancak esigorta aktivasyonu yapılmayacak, e-sigorta işlemlerini yapmak isteyen işverenin eskiden olduğu gibi Kuruma müracaat etmesi gerekecektir.

Otomatik işyeri tescili şirketlerin ilk kuruluşunda geçerli olduğu için, şube açılışı, devir, nev’i değişikliği, işyerinin nakli gibi işlemler için gerekli belgelerin ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi uygulamasına önceden olduğu gibi devam edilecektir.

Mevcut uygulamadan farklı olarak, sigortalı çalıştırılmasa veya şirket kuruluş dilekçesi ile bildirim formunda sigortalı çalıştırılacağına dair bilgi olmasa dahi işyeri tescili otomatik yapılacak, tescil tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigortalı çalıştırılmaması halinde ise işyeri sistem tarafından 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılacak, daha sonraki bir tarihte sigortalı çalıştırılmaya başlanması halinde dosya aktif hale getirilerek işlemler bu dosya üzerinden yürütülecektir.

Sigortalı çalıştırmaya başlanacağı tarih belirtilmiş ise bu tarih, belirtilmemiş ise dosyanın kapsama alınma tarihi itibarıyla işyeri Kanun kapsamına alınacak ve Ek-3 formu dökümü alınarak işverene tebliğ edilecektir.

Otomatik tescil yapıldıktan sonra önceden olduğu gibi SGK müdürlüklerine tescil başvurunda bulunulması halinde yeniden bir tescil işlemi yapılmayıp işlemler otomatik tescil işlemi yapılan dosyadan yürütülecektir.

Otomatik tescil edilen şirketin ihale konusu iş alması, bina inşaatı şirket kuruluş adresinden farklı bir adreste yeni bir işyeri açması gibi nedenlerle sigortalı çalıştırmaya başlaması halinde Kuruma eskiden olduğu gibi işyeri bildirgesi verilecek, verilmemesi halinde de idari para cezası uygulanacaktır.

2.) Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen Yapı Ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili işlemlerinde yapılan değişiklikler hususunda:

Yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi başvurularda;

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilen işyeri bildirgesi eki belgelerin,
 • Islak imzalı e-sigorta sözleşmesinin,
 • İşveren haricindeki kişilerce kullanıcı kodu ve şifre talep edilmesi halinde özel vekâletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin,
 • Yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun,

verilmesi gerekmektedir.

Ruhsat vermeye yetkili merci tarafından bu bilgiler Kuruma on-line olarak aktarılacaktır. Otomatik tescil işlemi ve e-sigorta aktivasyonu gerçekleştikten sonra e-sigorta işlemleri yapılabilecektir.

Ancak, bu belgelerden yapı ruhsatına ilişkin bildirim formu hariç diğer belgelerin yapı ruhsatı vermeye yetkili mercilere verilmemesi halinde yapı ruhsatına istinaden işyerinin otomatik tescili işlemi yapılacak, ancak e-sigorta aktivasyonu yapılmayacak, işverenin e-Sigorta işlemlerini yapabilmesi için belirtilen belgelerle birlikte SGK müdürlüklerine bizzat başvurması gerekecektir.

Ruhsat vermeye yetkili merci yapı ruhsatı ekinde kendisine verilen belgeleri Kurumca istenilmesi durumunda ibraz etmek üzere muhafaza edecektir.

Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescil işlemi gerçekleştikten sonra işverenin işyerini devretmesi, kapatması, yeni bir e-Sigorta kullanıcısı belirlenmesi gibi diğer işlemlerde kuruma verilmesi gereken belgelerin ilgili SGK müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Yetkili merciin uyarısına rağmen yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun verilmemesi durumunda ise otomatik işyeri tescili yapılamayacak olup, işverenin sigortalı çalıştırmaya başladığını ilgili SGK müdürlüğüne işyeri bildirgesi vererek bildirmesi gerekecek veya Kurumca tespit edilmesi halinde işyeri tescil edilecek, işyeri bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde idari para cezası söz konusu olacaktır.

Yapı ruhsatına istinaden işyerinin otomatik tescili işlemlerinde:

 • Sigortalı çalıştırılıp çalıştırılması önem arz etmemektedir. Sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair bir tarih bulunmaması halinde dosyanın kapsama alınma tarihi dikkate alınacaktır.
 • Otomatik tescil işlemi yapıldıktan sonra sigortalı çalıştırmaya başlanması halinde bu tarih itibarıyla dosyanın kapsama alınış tarihi güncellenecek, ayrıca işyeri bildirgesi istenemeyecek ve idari para cezası da uygulanmayacaktır.
 • Yapı ruhsat onay tarihinden önce sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde ise bu tarih esas alınacak, ayrıca idari para cezası da uygulanacaktır.
 • Tescil tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigortalı çalıştırılmazsa dosya sistem tarafından kapsamdan çıkarılacak, sonradan yapı ruhsatının geçerli olduğuna dair veya yenileme ruhsatı ile başvurulması halinde dosya tekrar aktif edilecektir.
 • Otomatik tescil işleminden sonra SGK müdürlüklerine ayrıca işyeri bildirgesi verilmesi halinde işyeri yeniden tescil edilmeyecek işlemler otomatik tescil edilen dosyadan yürütülecektir.
 • Sigortalı çalıştırılmaksızın anahtar teslimi suretiyle işin yaptırılması ve işi alan müteahhit tarafından işyeri dosyası açılmak üzere başvuru yapılması durumunda, müteahhit adına güncelleme yapılarak otomatik tescil edilen işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülecektir.
 • Kurum tarafından otomatik tescil edilen işyeri dosyasından hiç bildirimde bulunulmamasına karşın asgari işçilik miktarının tespiti için başvuru yapılması halinde ise ünitece yapılacak araştırma işlemi otomatik tescil edilen dosyadan yapılacaktır.

7099 sayılı Kanunla getirilen yukarıda bahsedilen değişiklikler 10.03.2018 tarihinden geçerli olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Genelge metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2018-11 nolu SGK Genelgesi

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

İletişim

Bilgütay Yaşar

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 326 6094

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör

Telefon: +90 212 326 6721

Bizi takip edin